Recent Submissions

 • Městská památková rezervace Kroměříž – architektonicko–urbanistické řešení vybrané lokality 

  Kmošek, Vojtěch
  Zadáním bakalářské práce bylo vyřešení nového vstupu do města v ulici Vejvanovského v Kroměříži. Místo je situováno na hranici historického jádra. Návrh lokalitě určuje novou funkci a vzniká zde galerie, výtvarné studio, ...
 • Bydlení na starém Brně - architektonicko urbanistická studie 

  Mikulková, Veronika
  Tématem diplomové práce je území nacházející se ve Starém Brně, v blízkosti městského centra. Jedná se o nárožní proluku vymezenou ulicemi Pekařskou a Anenskou. Navržená zástavba doplňuje okolní ulice; v reakci na okolní ...
 • ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV.HYPPOLITA VE ZNOJMĚ 

  Mitáš, Petr
  Zpracování standardní architektonické studie areálu archeologické nadace do podoby polyfunkčního centra, sloužícího nejen k prezentaci archeologických nálezů, ale rovněž potřebám turistického ruchu, vzdělávání a vědecké ...
 • RING! - Dostavba městského okruhu v Brně 

  Pokorná Neveselá, Eliška
  Zadání diplomové práce řeší dostavbu městské struktury v Brně v lokalitě ohraničené ulicemi Cejl, Koliště, Křenová a Vlhká. Tato lokalita je velice blízko historickému jádru města, ale až za původními hradbami. Tato lokalita ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Soldánová, Martina
  Tato diplomová práce se zabývá řešením lokality Černé louky v centru Ostravy. Vlastní návrh školy je umístěn na rozhraní stávající zástavby a pásu zeleně podél řeky. Tvar budovy reaguje na tuto situaci a vymezuje dva dvory. ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Chroboczková, Adéla
  Hlavní ideou projektu bylo vytvoření hravé školy, která zaujme malé návštěvníky už z dálky. Tvar budov kopíruje řeku, vedle níž se nachází. Systém objektů graduje až k velké hmotě, která plynule navazuje na hmoty objektů ...
 • Bývalá věznice v Uherském Hradišti ? 

  Látalová, Barbora
  „Nemůžeme učit lidi jak hrát tenis v ponorce!“ Stejně tak je pro lidi těžké změnit svůj postoj a chování v prostředí, které se ani vzdáleně nepodobá skutečnému životu. Jak můžeme po vězních chtít, aby se po letech strávených ...
 • JEDNA IDENTITA: Brno-Vídeň-Bratislava 

  Bártová, Kristina
  Cílem práce je analyzovat problém odcizení se dvojice ohnisek kultury jednoho regionu, znovuobjevit pojítko mezi nimi a navrhnout formu jejich trvalé koexistence v konkrétním architektonickém záměru.
 • Obnova poutní tradice v českém kontextu 

  Madro, Tomáš
  Zapojení České Republiky do celoevropské sítě poutních tras vedoucích do Santiaga de Compostela. Navázání na tradici putování krajinou fyzickou i mentální. Forma cesty a její význam jako části celku, ale i jako samostatné ...
 • ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV.HYPPOLITA VE ZNOJMĚ 

  Pomykalová, Andrea
  Diplomová práce představuje využití nejvýše položeného místa ve Znojmě - Hradišti. V jádru Hradiště bylo cílem vytvořit centrum archeologie s návazností na cyklostezky a pěší trasy, ale také přilákání návštěvníků a oživení ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Dufková, Kateřina
  Zadáním mé diplomové práce bylo navrhnutí nového komplexu škol v Ostravě. Místo stavby je umístěno blízko historického centra vedle výstaviště Černá louka. Hlavní ideou bylo navržení pěti různých solitérů, které dohromady ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Gallo, Robert
  Cieľom diplomovej práce bolo nájsť vhodné riešenie školskej stavby v neľahkých podmienkach centra mesta Ostravy. Škola je umiestnená na hranici medzi mestom a krajinou.
 • Psychiatrická léčebna Újlak 

  Valeková, Ivana
  Úlohou práce bol návrh revitalizácie a novej koncepcie psychiatrickej nemocnice vo Veľkom Záluží, Slovensko. Využitie nových princípov psychiatrickej starostlivosti, modularizácia priestoru do ideálnych spojitostí a vysoká ...
 • PŘESTAVBA PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ A ZÓN - PRÁDELNY A ČISTÍRNY CHRIŠTOF VE VYŠKOVĚ 

  Opatrný, Vladimír
  PŘESTAVBA PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ A ZÓN - PRÁDELNY A ČISTÍRNY CHRIŠTOF VE VYŠKOVĚ. K návrhu bylo přistoupeno jako k celkové asanaci území se zanecháním a znovuvyužitím jednoho centrálního objektu. Dále zde bylo umístěno několik ...
 • Bydlení na starém Brně - architektonicko urbanistická studie 

  Krempaský, Tomáš
  Témou mojej diplomovej práce je bývanie v starom Brne v katastrálnom území Staré Brno. V súčasnosti sa vybrané územie nachádza na mape brownfiedlu mesta Brno a otázka jeho osudu sa stáva aktuálnou témou. Pre návrh úspešnej ...
 • PŘESTAVBA PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ A ZÓN - MĚSTO UNIČOV 

  Kovář, Ondřej
  Cílem práce je průzkum možností napojení bývalé průmyslové zóny Cukrovar Uničov zpět do integrity veřejných prostor města Uničov. Cílem studie je vytvoření vyváženého a trvale hodnotného území s plynulým přechodem do ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Bírová, Eva
  Vo svojom návrhu som sa rozhodla nadviazať na víťazný návrh od architektonickej kancelárie MAXWAN, zachovaním plánovaných kultúrnych stavieb a lokalizovaním nového komplexu škôl priamo na brehu rieky.
 • Ostravskou krajinou... 

  Kubinová, Michaela
  Člověk vstupuje se svými aktivitami do průmyslové krajiny stejně přirozeným způsobem jako rostlinná a živočišná společenstva desetiletí let před ním, a rozvíjí je.
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Hůlová, Petra
  Řešení komplexu školských staveb v Ostravě -Černá louka. Dané území se nachází u řeky Ostravice. Celý komplex je tak řešen jako přechod a spojnice mezi městem a řekou. Jelikož řeka ve městě by měla býti prvkem, který člověka ...
 • PŘESTAVBA PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ A ZÓN - LOKALITA "ČTYŘI DVORY" ČESKÉ BUDĚJOVICE 

  Hraba, Adam
  Primárním cílem předkládané studie je stavba SCIENCE CENTRA v Českých Budějovicích. Budova je pojata jako neformální středisko vzdělávání regionálního charakteru, které se zaměřuje na cílenou popularizaci vědy a nových ...

View more