Show simple item record

NEW ON THE „OLD“ – Brno, Bratislavská - Stará Corner

dc.contributor.advisorForetník, Jancs
dc.contributor.authorVejvodová, Kláracs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:09:34Z
dc.date.available2018-10-21T17:09:34Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationVEJVODOVÁ, K. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.cs
dc.identifier.other72942cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31020
dc.description.abstractKONCEPČNÍ ŘEŠENÍ Ulice Bratislavská a její okolí se chová jako heterotopie, je nesourodá s městem. Nepropustnost území v obou směrech místo přímo charakterizuje. Tato membrána je současně největší příležitostí i největším nebezpečím území. Území je v brněnském kontextu výjimečné. Povahou se vymyká zbytku města a nabízí jiný formát, než který je obvyklý. Je nutné uvážit, jak území otevřít městu, aby mohlo Brno využívat jeho možnosti a zároveň tím nezadusit veškerý potenciál místa. Není možné se vyhnout procesu gentrifikace. Zakonzervovat tak současný stav. To by mělo stejně negativní dopad jako jednosměrná gentrifikace, která je pro místo nejreálnějším nebezpečím. Utlumení pestrosti, nahrazení výběru jednou variantou nemůže být přínosem. Je třeba do území dosadit další heterotopii. Podpořit vznik konfliktů – s přesvědčením, že každé setkání dvou nesourodých prvků generuje nové cesty a způsoby chování. Umožnit vývoj a posun, který by nikdy neexistoval při interakci odehrávající se v rámci homogenní skupiny. Pochopitelně i dva neslučitelné elementy se časem začnou vzájemně přizpůsobovat a směřují k soužití. A proto je třeba dosazovat další a nové heterotopie. Myslím, že je nutné, aby architektura, která na místě vznikne, hostila nové heterotopie a vyžadovala konflikt. Na jediném místě by mělo koexistovat co nejrozličnější spektrum lidí a zároveň, by tato skupina měla být proměnnou v čase. Čím víc se budou obyvatelé nuceni setkávat, vědět o sobě, vnímat odlišnosti, tím víc na sebe budou nuceni reagovat a vzájemně na sebe působit a budou se vyvíjet. Proto je nutné, aby stěny byly tvořeny membránou co nejpropustnější a cesty umožňovaly co největší počet setkání, respektive konfliktů. Tato setkání mohou být pouhým pozorováním. Z toho důvodu jsem navrhla stavbu co nejtransparentnější s otevřenými cestami. Pavlače a dvory fungují přirozeně jako hlediště a jeviště. Pavlače také mohou fungovat jako přechod mezi vnějším a vnitřním, veřejným a soukromým. V rámci mým návrhem definovaných konfliktů jde o hledání prahu mezi vnějším a vnitřním, mezi veřejným a soukromým, exteriérem a interiérem. Jde o nadefinování míry propustnosti membrány. Stěn, dveří, oken, vztahu vnitrobloku a ulice. Vnitřní prostor je vždy utvářen jeho obyvatelem. Stejně to platí u prostoru veřejného, který vzniká z mnoha nesourodých prvků, hostů, místních, návštěvníků. Architektura veřejného prostoru je nesmí omezovat. Musí být variabilní a imaginativní.cs
dc.description.abstractSTRATEGIC SOLUTION Bratislavska street and its surroundings acts as a heterotopy, it is heterogeneous with the city. Impermeability of the territory in both directions is characteristic for the place. This membrane is the greatest opportunity and the greatest danger of the area. The area is exceptional in the context of Brno. It’s nature is beyond the nature of the rest of the city and offers a different format than is usual. It is necessary to consider how to open the city to Brno and do not smother the full potential of the place at the same time. It is not possible to avoid the process of gentrification. To preserve the status quo. This would have the same negative impact as a one-way gentrification, which is the most real danger for the area. Damping diversity and replacement of the selection with only one variant can’t be beneficial. It is necessary to install another heterotopy. To support the creation of conflict - with the belief that every encounter between two different elements generates new paths and ways of behavior. Allow the development and advance that wouldn’t have existed in the interaction taking place within homogeneous group. Of course, even two incompatible elements begin to adapt to each other and tend to coexist. And therefore it is necessary to add a new heterotopia. I think it is requisite that the architecture hosts new heterotopias and requires new conflict. The most diverse range of people should coexist in one place and the group should be variable at the same time. The more residents are forced to meet, know about themselves, perceive the differences , the more they will be forced to react and interact with each other and they will evolve. Therefore it is necessary that the walls are formed by the membrane that will allow the greatest number of meetings, or conflicts. These meetings may be simple observing. For this reason the building is transparent with open paths. Porches and courtyards act naturally as an auditorium and a stage. The gallery also can act as a transition between external and internal, public and private. Part of the conflicts defined by my draft is finding the threshold between internal and external, public and private , exterior and interior. It is about definition of the extent of the membrane, walls, doors, windows. The relationship between the courtyard and the street. Interior space is always shaped by its inhabitants. The same applies in the public space, which arises from many disparate elements, guests, locals or visitors . The architecture of public space can’t limit the space itself. It must be flexible and imaginative.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecthetrotopie práh ovlivňování konflikt hranice membránacs
dc.subjectheterotopy threshold influencing conflict border membraneen
dc.titleNOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Starács
dc.title.alternativeNEW ON THE „OLD“ – Brno, Bratislavská - Stará Corneren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-05-26cs
dcterms.modified2014-05-26-17:20:35cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování I.cs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid72942en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.17 10:28:28en
sync.item.modts2019.05.18 02:17:09en
dc.contributor.refereeMléčka, Jancs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record