Poslední příspěvky

 • Nové metody síťování huminových látek 

  Lepíková, Jana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium síťování huminových látek. Hlavní náplní této práce bylo nalézt a optimalizovat použití nových činidel pro síťování huminové kyselin. Jako srovnávací huminový vzorek byl v práci ...
 • Ochrana hořčíkových slitin 

  Ruttkayová, Veronika
  Cílem této bakalářské práce je charakterizace mechanických vlastností ochranných povlaků na hořčíkové slitině AZ91. V úvodní části jsou shrnuty poznatky o hořčíku, hořčíkových slitinách, korozi a ochraně před ní. Zkoumané ...
 • Vývoj metodiky pro studium mechanické aktivace chemických reakcí na fázových rozhraních 

  Matoušek, David
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlivu mechanické aktivace na charakter fázového rozhraní u macrodefect-free kompozitů (MDF). MDF kompozity jsou vysoce perspektivním materiálem na bázi polymer-cement. Jejich největší ...
 • Metalografie korozivzdorných ocelí 

  Krystýnová, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá metalografií korozivzdorných ocelí. V úvodu teoretické části je krátce shrnuta historie metalografie. Následně jsou zde shrnuty základní poznatky o metalografii, způsobu a metodách přípravy vzorků ...
 • Vliv polyelektrolytových biopolymerů na transport iontů 

  Kolesa, Pavel
  Náplní předložené bakalářské práce bylo studium interakce kationaktivního biopolymeru s modelovou sondou ve formě organického barviva prostřednictvím difúzních procesů v gelové fázi. Hlavním cílem bylo otestovat a optimalizovat ...
 • Redukce tvorby výkvětů v geopolymerních systémech 

  Suchý, Rostislav
  Kationty alkalických kovů jsou ve struktuře alkalicky aktivovaných materiálů slabě vázány. Tento fakt zapříčiňuje tendenci tvorby nežádoucích výkvětů ve vlhkém prostředí. V této práci byl sledován účinek přísady na bázi ...
 • Příprava a stabilita organických mikro- a nanočástic typu core-shell 

  Byrtusová, Dana
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi enkapsulace polyfenolů do organických mikro- a nanočástic typu core-shell. Teoretická část je zaměřená na polyfenolické látky, jejich biologické účinky a možnosti enkapsulace do ...
 • Příprava polymerní směsi polypropylénu s polyamidem 6 

  Olšan, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá přípravou polymerních směsí polyamidu 6 s polypropylenem. V teoretické části jsou shrnuty nynější poznatky o přípravě směsi PA6/PP. V experimentální části byl zkoumán ideální poměr surovin pro ...
 • Studium povrchového napětí systémů využitelných v ultrasonografii. 

  Říkovská, Klára
  Cílem práce bylo studium povrchového napětí systémů využitelných v ultrasonografii. Bylo navrženo několik experimentů. Tyto experimenty se týkaly především měření povrchového napětí bublinovým tenziometrem BPA-800P. Bylo ...
 • Modifikace hyaluronanových hydrogelů pro medicínské účely 

  Kubalová, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi modifikace fyzikálně síťovaných hyaluronanových hydrogelů na základě systémů polymer-tenzid s možným využitím, díky antibakteriálním vlastnostem a viskoelasticitě, v medicínských ...
 • Problematika výskytu penicilinových antibiotik ve vodách 

  Landová, Pavlína
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice výskytu a stanovení penicilinových antibiotik v odpadních vodách. Vybraným zástupcem této skupiny antibiotik byl penicilin V, protože je nejčastěji předepisován. Jako metoda ...
 • Hyaluronanové hydrogely pro medicínské aplikace 

  Janča, David
  Tato práce se zabývá studiem vlastností hydrogelů připravených pomocí interakce polyelektrolytu hyaluronanu s kationaktivním tenzidem cetyltrimetylamonium bromidem (CTAB) v modelu fyziologického roztoku 0,15 M NaCl. Byly ...
 • Charakterizace organických nanočástic s enkapsulovanými antimikrobiálními peptidy 

  Vejrostová, Petra
  Tato bakalářská práce je zaměřena na charakterizaci částic s enkapsulovaným antimikrobiálním peptidem – lysozymem. V teoretické části byla zpracována literární rešerše zaměřená na charakterizaci a popis antimikrobiálních ...
 • Molekulární organizace huminových kyselin v roztocích 

  Chytilová, Aneta
  Rozmanitá struktura a obsah velmi různorodých funkčních skupin huminových kyselin jednak činí tyto látky velmi vděčným studijním materiálem pro celou řadu vědeckých pracovišť, především však zapříčiňuje celou řadu jejich ...
 • Příprava tablet pro WDXRF analýzu kvality cementu 

  Kozlová, Romana
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou přípravy vzorku pro rentgenovou fluorescenční analýzu (XRF) cementu. Cílem práce je přispět k nalezení optimálního způsobu přípravy vzorku cementu v podobě tablet, které poskytnou ...
 • Komplexní fyzikálně chemická analýza přírodní léčivé vody 

  Machátová, Nikol
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium obsahu huminových látek v přírodní léčivé vodě. Huminové látky extrahované z této vody byly charakterizovány pomocí UV-VIS a FTIR spektrometrie, dále byly provedeny mikrobiologické ...
 • Fluorescence ve výzkumu hydrofilních polymerů 

  Kotouček, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím fluorescence ve studiu hydrofilních polymerů, konkrétně pak studiem polymeru polyvinylpyrrolidonu, karboxymethylcelulózy, hovězího sérového albuminu a hyaluronanu. Nejprve byla ...
 • Mikrobiální produkce extracelulárních polymerů a jejich zapojení do stresové odpovědi 

  Müllerová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá produkcí extracelulárního polysacharidu pullulanu mikroorganismem Aureobasidium pullulans, purifikací pullulanu a jeho možným využitím jako kryoprotektantu. Jako součást práce byla zpracována ...
 • Tvorba databáze FT - IR spekter heterogenních systémů 

  Hajzler, Jan
  Cílem bakalářské práce bylo vytvoření FT – IR databáze anorganických vzorků heterogenní povahy. Obsah teoretické části zahrnuje úvod do oblasti infračerveného záření a zobrazuje v ucelené formě teoretické podklady pro ...
 • Peroxotitaničité gely vhodné pro piezoelektrický tisk 

  Fuksa, Andrej
  Tato práce se zabývá tvorbou tenkých vrstev peroxotitaničitého gelu. Připravené roztoky peroxotitanátu s ethylen glykolem a isopropanolem byly tištěny pomocí materiálové tiskárny na skleněný substrát a vysušeny při 95 °C. ...

Zobrazit další