Now showing items 1-20 of 65

 • Stabilita půdní organické hmoty 

  Heldesová, Michaela
  Tato bakalářská práce shrnuje dostupné informace o současném výzkumu stability půdní organické hmoty a rozděluje je do dvou logických celků. Prvním jsou environmentální a fyzikálně chemické faktory, včetně činnosti člověka, ...
 • Návrh a optimalizace metody experimentálního studia uvolňování huminových látek z gelových aplikačních forem. 

  Palanová, Veronika
  Hlavnou náplňou bakalárskej práce bolo navrhnúť a optimalizovať metódu experimentálneho štúdia uvoľňovania huminovej látky z gelových matríc, ktoré boli vytvorené pomocou bežných kozmetických a farmaceutických zahusťujúcich ...
 • Vliv katalyzátorů na reakci vzniku polyuretanu 

  Chadima, David
  Bakalářská práce se zabývá vlivem katalyzátorů na reakci vzniku polyurethanu. Teoretická část obsahuje základní poznatky z oblasti polyuretanové chemie doplněné literární rešerší na téma katalýza a mechanismus reakce vzniku ...
 • Separace a charakterizace atelokolagenu 

  Konečná, Zuzana
  Cílem předložené bakalářské práce byla optimalizace separace rozpustného atelokolagenu z komerčně dostupného hovězího kolagenu a jeho následná charakterizace. Kollagen byl podroben enzymatickému trávení pomocí pepsinu a ...
 • Molekulové modelování – struktura a vlastnosti cyklických esterů a karbonátů 

  Kubíčková, Eva
  Molekulové modelování umožňuje předpovídat chování a napomáhá při jinak obtížné interpretaci experimentalních dat. Záměrem našeho studia byla predikce vybraných vlastností cyklických esterů a predikce jejich struktur. Byla ...
 • Dynamický rozptyl světla a elektroanalytické metody ve studiu systémů hyaluronanu a aminokyselin 

  Muchová, Johana
  Bakalářská práce se zabývá studiem interakcí mezi polysacharidem hyaluronanem (HA) o nízké a vysoké molekulové hmotnosti a protonizovanými amfifilními aminokyselinami lysinem a argininem. Interakce byly pozorovány v oblasti ...
 • Příprava polymerní směsi polypropylénu s polyamidem 6 

  Olšan, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá přípravou polymerních směsí polyamidu 6 s polypropylenem. V teoretické části jsou shrnuty nynější poznatky o přípravě směsi PA6/PP. V experimentální části byl zkoumán ideální poměr surovin pro ...
 • Vliv zvýšené koncentrace oxidu uhličitého a dusíkaté výživy na kvalitu pšeničného zrna 

  Chadimová, Klára
  V této práci byl studován vliv zvýšené koncentrace oxidu uhličitého a dusíkaté výživy na kvalitu pšeničného zrna. Ozimná pšenice odrůdy Bohemia byla pěstována v podmínkách normální (AC) a zvýšené (EC; 700 mol oxidu uhličitého ...
 • Technologie injekčního vstřikování termoplastů 

  Mikulík, David
  Práce se zabývá optimalizací technologického režimu pro injekční vstřikování testovacích těles 1A ze semikrystalického PP a amorfního PS. Dále zkoumá vliv změny technologických režimů na krystalinitu semikrystalického PP. ...
 • Příprava tablet pro WDXRF analýzu kvality cementu 

  Kozlová, Romana
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou přípravy vzorku pro rentgenovou fluorescenční analýzu (XRF) cementu. Cílem práce je přispět k nalezení optimálního způsobu přípravy vzorku cementu v podobě tablet, které poskytnou ...
 • Nosiče na bázi hydrofobizovaného biopolymeru 

  Velcer, Tomáš
  Tato práce zkoumá vlastnosti hydrofobně modifikovaných biopolymerů pro potenciální použití v cílené distribuci léčiv. Byly vybrány dva vzorky hydrofobně modifikovaného hyaluronanu. Pomocí fluorescenční spektroskopie byla ...
 • Příprava a stabilita organických mikro- a nanočástic typu core-shell 

  Byrtusová, Dana
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi enkapsulace polyfenolů do organických mikro- a nanočástic typu core-shell. Teoretická část je zaměřená na polyfenolické látky, jejich biologické účinky a možnosti enkapsulace do ...
 • Fosfor a jeho sloučeniny v životním prostředí 

  Lefnerová, Marcela
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou fosforu ve vodách, hlavně v zahradních jezírkách, rozebírá jeho vlastnosti, formy výskytu a negativní vliv při nadměrném výskytu. Další část se zaměřuje na nejčastější metody ...
 • Probiotika a jejich využití v potravinářství 

  Diado, Aleksandra
  Probiotické bakterie jsou definovány jako živé mikroorganismy, které, pokud jsou konzumované ve stanoveném množství, mají zdraví prospěšné účinky. Většina probiotik patří k bakteriím rodu Lactobacillus a Bifidobacteria. ...
 • Studium povrchového napětí systémů využitelných v ultrasonografii. 

  Říkovská, Klára
  Cílem práce bylo studium povrchového napětí systémů využitelných v ultrasonografii. Bylo navrženo několik experimentů. Tyto experimenty se týkaly především měření povrchového napětí bublinovým tenziometrem BPA-800P. Bylo ...
 • Vliv autochtonní kvasinky a technologického postupu na chemické parametry vína 

  Chmelová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem autochtonní kvasinky a technologického postupu na chemické parametry vytvářeného vína. V teoretické části je popsána historie vinařství ve světě, Čechách a na Moravě, charakteristika ...
 • Enkapsulace různých typů enzymů do organických částic. 

  Hazuchová, Eva
  Tato bakalářská práce je zaměřena na enkapsulaci různých typů enzymů do organických částic. Teoretická část je věnována enzymům a jejich obecným vlastnostem, struktuře, aktivitě a využití, dále potom procesu enkapsulace a ...
 • Studium kinetiky přenosu protonu v excitovaném stavu v systému polymer-tenzid 

  Bačová, Jana
  V této bakalářské práci byly studovány interakce mezi hyaluronanem a kationtovým septonexem pomocí stacionární a časově rozlišené fluorescence využitím fluorescenční sondy pyrenu a 1-naftolu. Nejprve byla zjištěna kritická ...
 • Niklové povlaky a jejich vlastnosti 

  Buchtík, Martin
  Cílem bakalářské práce bylo shrnutí dosavadních poznatků týkajících se bezproudého nanášení niklových povlaků a jejich vlastností. Teoretická část zahrnuje dvě hlavní kapitoly. V první kapitole jsou podrobně popsány současné ...
 • Studium interakcí a stability v systému biopolymer-tenzid 

  Sovová, Šárka
  Metodou dynamického rozptylu světla byly studovány interakce v systému biopolymer-tenzid a stabilita vznikajících komplexů. Byla zkoumána stabilita a interakce nativního hyaluronanu s kationaktivním tenzidem cetyltrimetylamonium ...