Show simple item record

Study of preparation and structure of nanofibers of inorganic and organic biomaterials

dc.contributor.advisorCihlář, Jaroslavcs
dc.contributor.authorRučková, Janacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:34:57Z
dc.date.available2018-10-21T16:34:57Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationRUČKOVÁ, J. Studium přípravy a struktury nanovláken anorganických a organických biomateriálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.cs
dc.identifier.other70959cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31124
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá studiem přípravy a struktury nanovláken anorganických a organických biomateriálů. Nanovlákna chitosanu, polykaprolaktonu a jejich částicových kompozitů s hydroxyapatitem byla připravována metodou odstředivého zvlákňování využívající k tvorbě vláken odstředivých sil. Studovaná nanovlákna by měla v budoucnosti najít uplatnění v kostním tkáňovém inženýrství. Experimentální část práce začala syntézou nanočástic hydroxyapatitu a přípravou polymerních roztoků a kompozitních suspenzí o různých koncentracích, které byly svými vlastnostmi vhodné pro odstředivé zvlákňování. Roztoky a suspenze byly charakterizovány hustotou a viskozitou v závislosti na teplotě a koncentraci polymeru v roztoku. Nanovlákna byla tvořena metodou odstředivého zvlákňování při různých rychlostech otáčení zvlákňovací hlavy za použití dvou velikostí kolektoru. Byla zkoumána závislost tloušťky vláken na rychlosti zvlákňování, velikosti kolektoru a koncentraci polymeru v roztoku. U nanovláken polykaprolaktonu a kompozitních nanovláken hydroxyapatit/polykaprolakton byla testována biologická aktivita pomocí SBF roztoku.cs
dc.description.abstractThe aim of this Master’s thesis is to investigate the preparation and structure of nanofibres of inorganic and organic biomaterials. Nanofibres of polycaprolactone, chitosane and their composites with hydroxyapatite particle were prepared by centrifugal force spinning process, which uses centrifugal forces for nanofibres spinning. Designed nanofibres can be used in bone tissue engineering. Experimental activity has started with synthesis of hydroxyapatite nanoparticles and preparation of polymer solutions and composite suspensions at different concentrations. The solutions and the suspensions were characterized by density and viscosity which were changed in dependence on temperature and polymer concentration. The solutions and the suspensions were spun at varying speeds and using two different sizes of collectors. The dependence of spinneret head revolution speed, size of collectors and polymer concentration on nanofibres diameter was studied. Biological activity of polycaprolactone and hydroxyapatite/polycaprolactone nanofibres was tested by means of SBF.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBiopolymerycs
dc.subjectanorganicko/organické biokompozitycs
dc.subjectnanovláknacs
dc.subjectodstředivé zvlákňovánícs
dc.subjectbiologická aktivita.cs
dc.subjectBiopolymersen
dc.subjectinorganic/organic biocompositesen
dc.subjectnanofibresen
dc.subjectcentrifugal force spinningen
dc.subjectbioactivity.en
dc.titleStudium přípravy a struktury nanovláken anorganických a organických biomateriálůcs
dc.title.alternativeStudy of preparation and structure of nanofibers of inorganic and organic biomaterialsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-04cs
dcterms.modified2014-06-05-11:29:30cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid70959en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:31:55en
sync.item.modts2020.03.31 12:59:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeČástková,, Kláracs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila komisi s výsledky své diplomové práce zajímavou formou. Výsledky byly prezentovány jasně a srozumitelně. Dotazy oponentky zodpověděla správně a kompletně. V následné diskuzi prokázala hluboké znalosti zkoumané problematiky.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record