Show simple item record

Methods for the extraction of selected toxins from solid matrices and their subsequent determination by HPLC/MS

dc.contributor.advisorČáslavský, Josefcs
dc.contributor.authorHerman, Davidcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:34:56Z
dc.date.available2018-10-21T16:34:56Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationHERMAN, D. Metody extrakce vybraných toxinů z pevných matric a jejich následné stanovení pomocí HPLC/MS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.cs
dc.identifier.other68034cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31127
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje aktuálnímu tématu analýzy toxinů a jejich extrakci z hlinitopísčité půdy. Konkrétně se zabývá saxitoxinem, a trichothecenovými mykotoxiny deoxynivalenolem, HT-2 a T-2 toxinem. V teoretické části popisuje výskyt, toxické vlastnosti a působení těchto látek na živý organismus. V dalších kapitolách jsou uvedeny publikované extrakční postupy pro jednotlivé toxiny a analytické metody používané k jejich kvantitativnímu stanovení. V experimentální části byl jako nejlepší navržen optimalizovaný postup přípravy vzorku, založený na extrakci toxinů z půdy směsí 1mM HCOONH4 v 84% acetonitrilu. Simultánní stanovení toxinů probíhalo na kapalinovém chromatografu za použití CN kolony (3,0 x 150 mm, 3 m, 100 ) při využití gradientové eluce. K detekci byl použit hmotnostní spektrometr s vyhřívaným elektrosprejem jako iontovým zdrojem a lineární iontovou pastí jako analyzátorem. Navržená extrakční metoda dosahovala výtěžnosti přes 80 % pro trichothecenové mykotoxiny a 51 % pro saxitoxin.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on the analysis of toxins and their extraction from sandyloamy soil. Particularly, saxitoxin and trichothecene mycotoxins deoxynivalenol, HT-2 and T-2 toxins are in the centre of interest of this work. Their occurrence, toxic properties and influence on living organisms are described in theoretical part of this thesis. In next chapters, currently published extraction methods for individual toxins and analytical approaches for their quantitative evaluation are summarized. In experimental part of this thesis, optimized process of sample pretreatment based on extraction of toxins from soil using 1mM HCOONH4 in 84% acetonitrile was proposed as the best option. Simultaneous determination of toxins was performed by liquid chromatography on a CN column (3.0 x 150 mm, 3 m, 100 ) in gradient elution mode. Mass spectrometer with electrospray as ion source and linear ion trap as analyzer was used as detector. Recovery of designed method was over 80% for trichothecene mycotoxins and 51% for saxitoxin.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttrichothecenycs
dc.subjectdeoxynivalenolcs
dc.subjectHT-2 toxincs
dc.subjectT-2 toxincs
dc.subjectsaxitoxincs
dc.subjectextrakcecs
dc.subjecttrichothecenesen
dc.subjectdeoxynivalenolen
dc.subjectHT-2 toxinen
dc.subjectT-2 toxinen
dc.subjectsaxitoxinen
dc.subjectextractionen
dc.titleMetody extrakce vybraných toxinů z pevných matric a jejich následné stanovení pomocí HPLC/MScs
dc.title.alternativeMethods for the extraction of selected toxins from solid matrices and their subsequent determination by HPLC/MSen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-03cs
dcterms.modified2014-06-05-11:29:27cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid68034en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 10:56:15en
sync.item.modts2020.03.31 09:39:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeZlámalová Gargošová, Helenacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (předseda) prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své diplomové práce. Poté komise vyslechla posudky vedoucího práce a oponenta. Student se vyjádřil k jednotlivým připomínkám a dotazům. Po diskuzi následovalo hodnocení závěrečné práce.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie ochrany životního prostředícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record