Show simple item record

Diffusion of cupric ions in humic hydrogels

dc.contributor.advisorKlučáková, Martinacs
dc.contributor.authorGrunt, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:04:08Z
dc.date.available2019-04-03T22:04:08Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationGRUNT, J. Difúze měďnatých iontů v huminových hydrogelech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.cs
dc.identifier.other67629cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31157
dc.description.abstractTato práce se zaměřuje na studium difúze měďnatých iontů v hydrogelech huminových kyselin. Celkem osm různých hydrogelů bylo připraveno rozpuštěním huminových kyselin hydroxidem sodným a trifosforečnanem sodným. Pro jejich srážení, resp. síťování byla použita kyselina chlorovodíková a chloridy hořečnaté, vápenaté a železité. Modifikací přípravy hydrogelových systémů bylo dosaženo rozdílných interakcí tvořících dané gely. Cílem práce bylo posoudit vliv postupu přípravy na transportní vlastnosti gelů. Pro všechny gely byly proto zjištěny difúzní koeficienty. K jejich stanovení byly použity dvě různé metody: difúze z konstantního zdroje a difúze z okamžitého plošného zdroje. Metody se liší zdrojovou koncentrací měďnatých iontů a jsou tak vhodné pro posouzení vlivu koncentrace měďnatých iontů na difúzní koeficient. Oba postupy byly založeny na monitorování časového vývoje difúzních profilů měďnatých iontů v gelech a příp. stanovení celkového difúzního toku. Měďnaté ionty byly jako difundující médium zvoleny pro svou vysokou afinitu a silnou vazbu k huminovým kyselinám. Z měření vyplývá, že gely připravené použitím polyfosfátu umožňují mírně rychlejší difúzi měďnatých iontů gelem a že také metoda konstantního zdroje oproti metodě okamžitého plošného zdroje poskytovala vyšší hodnoty difúzních koeficientů.cs
dc.description.abstractPresented diploma thesis focuses on the study of diffusion of cupric ions in humic acid hydrogels. A total of eight different hydrogels were prepared by dissolving the humic acids with sodium hydroxide and sodium triphosphate. For the purpose of precipitation and cross linking, hydrochloric acid and chlorides of magnesium, calcium and iron were used during a modified preparation of gels. Different gel-forming interactions were achieved by modifying the preparation of hydrogel systems. The aim of the thesis was to assess the effect of gel preparation procedure on the transport properties of the gels. Therefore, diffusion coeficients were determined for all samples. Two different methods - constant-source diffusion and instantaneous planar source diffusion - were used to assign the diffusion coefficients. Methods differ in source concentrations of cupric ions and are suitable for assessing the impact of the concentration on the diffusion coefficient. Both these methods were based on monitoring temporal evolution of diffusion profiles of cupric ions and on assigning the overall diffusion flow. Copper ions were elected as diffusing medium because of their high affinity and strong binding to humic acids. Measurements show that gels prepared using polyphosphate allow slightly faster diffusion of cupric ions and that the constant-source method provides higher diffusion coefficients in comparison to instantaneous planar source method.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdifúzecs
dc.subjecthuminové kyselinycs
dc.subjectgelcs
dc.subjectměďnaté iontycs
dc.subjectokamžitý plošný zdrojcs
dc.subjectkonstantní zdrojcs
dc.subjectDiffusionen
dc.subjecthumic acidsen
dc.subjectgelen
dc.subjectcupric ionsen
dc.subjectinstantaneous planar sourceen
dc.subjectconstant sourceen
dc.titleDifúze měďnatých iontů v huminových hydrogelechcs
dc.title.alternativeDiffusion of cupric ions in humic hydrogelsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-03cs
dcterms.modified2014-06-05-11:29:26cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid67629en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:28:20en
sync.item.modts2019.05.18 11:20:42en
dc.contributor.refereePabst, Willics
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record