Recent Submissions

 • Návrh hydraulického upevnění hořáku. 

  Princ, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením uchycení a řízení plynového hořáku. První část je věnována obecnému pojednání o výrobě umělého kameniva a jeho použití. Další části jsou věnovány možnostem hlídání hladiny ...
 • Zdvihový mechanismus jeřábové kočky 

  Julínek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem základních parametrů zdvihového mechanismu jeřábové kočky pro břemena o maximální hmotnosti 16 000 kg. V práci se navrhuje průměr lan, rozměry lanového bubnu, rozměry kladek, ...
 • Návrh jeřábové traverzy o nosnosti 15 tun. 

  Valenta, Jan
  Tato bakalářská práce popisuje návrh konstrukčního řešení jeřábové traverzy jednoduché s pevnou roztečí závěsných prvků. Práce obsahuje rešerši základních používaných typů jeřábových traverz, vlastní návrh traverzy, pevnostní ...
 • Rekreační objekt v ostrovním režimu 

  Svoboda, Jan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zásobování odlehlého rekreačního objektu elektrickou energií. Řeší jak problematiku jednotlivých technologií ostrovních systémů aplikovaných na konkrétním objektu, tak i jejich ...
 • Výroba bezrámových slévárenských forem 

  Křížová, Irena
  Cílem bakalářské práce je provedení literární rešerše výrobních metod bezrámových slévárenských forem. A celkové zhodnocení výhod a nevýhod oproti formování za pomocí rámů.
 • Řešení příkladů mechaniky těles v ADAMS 

  Rybár, Šimon
  Cieľom tejto práce bolo vytvorenie parametrických modelov technických sústav v programe Adams. Pomocou simulácii boli sústavy skúmané z hľadiska kinematiky a dynamiky. V niekoľkých prípadoch boli výsledky simulácii porovnané ...
 • Svařování tlakových nádob 

  Máca, Martin
  Práce je zaměřena na technologii svařování tlakových nádob. Jako tlaková nádoba byla zvolena nádoba na dokvašování piva (tzv. CK tank). Dále se v práci zmiňují metody zkoušení svarů a legislativa tlakových nádob, zpracován ...
 • Systém pro odsávání spalin nad spékacím roštem 

  Kratochvílová, Silvie
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením systému pro odsávání spalin nad spékacím roštem. První část je věnována obecnému pojednání o spékacím roštu, o jeho činnosti a o jednotlivých modifikacích. Další část ...
 • Experimenty kritického tepelného toku 

  Štaffa, Petr
  Bakalářská práce se zabývá problematikou krize přestupu tepla v aktivní zóně jaderného reaktoru. První část práce je věnována objasnění fyzikální podstaty kritického tepelného toku a jsou zde uvedeny základní pojmy z oblasti ...
 • Použití fluorescenčního holografického mikroskopu 

  Zobač, Evžen
  Tato bakalářská práce pojednává o fluorescenčním holografickém mikroskopu, interferometrickém mikroskopu s mimoosovou interferencí. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsáno uspořádání ...
 • Výroba odlitků repliky rámu motocyklu Praga 500 BD 

  Vraspír, Kamil
  Tato bakalářská práce se zabývá kompletní technologií výroby replik odlitků rámu motocyklu Praga 500 BD. V první části je popsán historický vývoj firmy Praga – BD a technické parametry motocyklu. V druhé části je přesně ...
 • Srovnání zobrazovacích možností transmisního a rastrovacího elektronového mikroskopu 

  Maňka, Tadeáš
  Cílem této bakalářské práce je srovnání zobrazovacích možností transmisního a rastrovacího elektronového mikroskopu. Teoretická část se zabývá popisem konstrukce a vysvětlením principu každého typu mikroskopu. Dále je ...
 • Návrh rozšíření spektrometru pro měření absolutní odrazivosti 

  Šustek, Štěpán
  Předkládaná práce se zabývá návrhem nástavce a jeho konstrukčním řešením pro měření absolutní odrazivosti pomocí přístroje Perkin Elmer Lambda 45. Práce je rozdělená celkem do tří částí. První část se zabývá základní teorií ...
 • Současné trendy ve výrobě keramických skořepinových forem 

  Jankůj, Luděk
  Závěrečná práce se zabývá vlastnostmi a výrobou keramické skořepinové formy u metody vytavitelného modelu. Literární rešerše se zaměřuje na základní části výroby této formy, používané keramické suspenze a žáruvzdorné posypy. ...
 • Systém pro odsávání spalin nad spékacím roštem 

  Kratochvílová, Silvie
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením systému pro odsávání spalin nad spékacím roštem. První část je věnována obecnému pojednání o spékacím roštu, o jeho činnosti a o jednotlivých modifikacích. Další část ...
 • Design dámského epilátoru 

  Sakalová, Michaela
  Bakalárska práca sa skladá z dvoch častí. V prvej sa venujem súčasnému stavu poznania. V nej sa nachádza história a vývoj epilátorov až po dnešnú dobu, rozbor metódy epilovania a detailné metódy IPL. Nasleduje analýza ...
 • Analýza a modelování sensorů a aktuátorů stavebnice LEGO Mindstorm 

  Hanuš, Pavel
  Tato práce se zabývá podrobnou analýzou a modelováním vybraných sensorů a aktuátorů programovatelné robotické stavebnice LEGO Mindstorms NXT 2.0. Aktuátory jsou zastoupeny servomotory a mezi vybrané sensory patří barevný ...
 • MATLAB/Global Optimization Toolbox: řešení optimalizačních problémů 

  Švihálková, Kateřina
  Bakalářská práce popisuje základní možnosti globálních optimalizačních metod implementovaných ve výpočetním prostředí MATLAB. V první části jsou popsány aplikační knihovny MATLABU -- Optimization Toolbox a Global Optimization ...
 • Mechanické a strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny vyztužené keramickými vlákny 

  Halmazňa, Jiří
  Tato bakalářská práce se věnuje studiu mechanických vlastností slitiny QE22 vyztužené částicemi SiC a vlákny Saffil. Tento kompozit byl vyroben metodou infiltrace částic ve tvaru preformy roztavenou matricí za vysokého ...
 • Moderní trendy využití keramických jader pro letecký a energetický průmysl 

  Karafa, Pavel
  Bakalářská práce pojednává o výrobním procesu a aplikacích keramických jader pro použití ve slévárnách přesného lití. Tato keramická jádra nalézají použití ve velké míře v leteckém a energetickém průmyslu pro výrobu lopatek ...

View more