Poslední příspěvky

 • Alternativní paliva pro vznětové motory 

  Baránek, Adam
  Spalovací motory se staly součástí každodenního života. Se stále ubývajícími zásobami ropy a s rostoucími poukazy na škodlivost jejího spalování na životní prostředí se stále více rozvíjí použití alternativních paliv. V ...
 • Možnosti využití nekonvenční technologie vodního paprsku ve strojírenské firmě 

  Strnad, Pavel
  Posouzení využití technologie obrábění materiálu nekonvenční metodou řezání pomocí abrazivního vodního paprsku v prostředí strojírenské firmy. Možnosti využití této technologie s ohledem na její technologické možnosti a ...
 • Mechanické a strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny vyztužené keramickými vlákny 

  Halmazňa, Jiří
  Tato bakalářská práce se věnuje studiu mechanických vlastností slitiny QE22 vyztužené částicemi SiC a vlákny Saffil. Tento kompozit byl vyroben metodou infiltrace částic ve tvaru preformy roztavenou matricí za vysokého ...
 • CNC technologie obrábění 

  Blažek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá technologickou charakteristikou CNC obráběcích strojů a programování soustružnických obráběcích CNC strojů. Rozebírá možnosti výroby zadaného hřídele.
 • Design budíku 

  Rašínová, Jitka
  Cílem práce je navrhnout originální a esteticky hodnotný budík, který zároveň vyhovuje vysokým funkčním a ergonomickým nárokům kladených na kvalitní produkt.
 • Design domácí pekárny 

  Pavla, Jozef
  Táto bakalárska práca sa venuje návrhu modernej domácej pekárne typu, ktorý sa čoraz bežnejšie dostáva do našich domácností. S tým spojene sa rozvíja kultúra okolo vzniku a vymieňania si vlastných skúseností a receptov. ...
 • Analýza sendvičových struktur metodou konečných prvků 

  Bucňák, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na rozbor materiálového modelu jádra sendvičových struktur. Chování sendvičového jádra je simulováno pomocí metody konečných prvků (MKP) v programech MSC.Patran/Nastran. První část se ...
 • Výroba hasicího přístroje 

  Holub, Matyáš
  Cílem této práce je nalezení metody jak uspořit při výrobě hasicího přístroje za předpokladu, že nedojde ke zhoršení jakosti výrobku. Jsou posuzovány dvě metody. Metoda A je stávající metoda. Metoda B je navrhovaná metoda. ...
 • Řízení jízdní stability experimentálního vozidla se čtyřmi hnanými i řízenými koly 

  Brablc, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem algoritmů řízení trakce a sestavením, pro tento návrh určeného, dynamického modelu 4WS vozidla. Je zde navrženo několik regulačních struktur, jejichž regulátory jsou navrženy pomocí různých ...
 • Vytvoření databáze typických skladeb oblečení pro kabiny automobilů 

  Toma, Róbert
  V tejto bakalárskej práci sú spracované typické skladby odevov v kabínach automobilov na základe informácií z dotazníkov pre mužov aj ženy a tri ročné obdobia. Boli vytvorené najčastejšie skladby odevov pre tri ročné obdobia ...
 • Vyrobení vzorku součásti aditivní technologií 

  Peňáz, Jan
  Práce se zabývá řešením výroby prototypu třemi technologiemi. Dvě aditivní technologie využívají principu Laminated object manufacturing a Fused deposition modelling. Třetí technologií bylo frézování. Jako podklad výroby ...
 • Napjatostní a pevnostní analýza ramene kliky nekruhového průřezu u jízdního kola 

  Valenta, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o analytickém řešení krutu u tyče s obdélníkovým profilem. Řešení je podloženo Prandtlovým popisem krutu tyče obecného průřezu. V celkové napjatosti v klice se uvažuje smykové napětí od ...
 • Výroba součástí metodou vodního paprsku 

  Petřek, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií vysokotlakého hydroabrazivního paprsku. Práce je členěna na několik částí, kde v první části je rozebrán princip činnosti technologie, porovnána naměřená střední aritmetická ...
 • Design rychlovarné konvice 

  Šlapalová, Eva
  Tématem mojí bakalářské práce je návrh designu rychlovarné konvice se zachováním všech ergonomických, technických a estetických požadavků. Hlavním cílem je vytvořit nový design a navrhnout zajímavý tvar konvice.
 • Koncepty pohonu kolejových vozidel nezávislé trakce 

  Polcer, Pavel
  V této práci obsahuje přehled a zhodnocení používaných přenosů výkonů kolejových vozidel nezávislé trakce. Nejprve je přenos výkonu stručně popsán a následně zhodnocen z hlediska účinnosti a spolehlivosti. V rámci hodnocení ...
 • Směrové plazmonické antény 

  Formanová, Veronika
  Práce pojednává o směrových plazmonických anténách ve tvaru písmene V. V práci je navrhnut analytický model výpočtu vyzařování těchto antén. Výsledky výpočtu pomocí navrženého modelu jsou srovnány s výsledky numerických ...
 • Určení velikosti stavového prostoru 

  Rybanský, Marian
  Cílem práce je popsat a ohodnotit vhodné metody na určení velikosti stavového prostoru. Stavový prostor vytvoříme pomocí programu (generátoru), který ze vstupních hodnot a předpisů (modelu) vygeneruje stavový prostor. K ...
 • Výroba odlitků ze slitin železných a neželezných kovů odstředivým litím 

  Virgl, Vítězslav
  Cílem práce je podat ucelený výklad o slévárenské technologii odstředivého lití. Popisuje proces a jeho parametry, síly působící na roztavený kov, základní principy a metody. Zmíněny jsou i typy používaných forem. Důraz ...
 • Centralizované vyvažování a nakládání letadel 

  Poláš, Filip
  Tato bakalářská práce porovnává dva rozdílné přístupy při tvorbě nakládacích instrukcí, loadsheetů a trimsheetů. Zároveň jsou uvedeny jejich praktické ukázky, které jsou pro lepší pochopení popsány. Seznámíme se s ...
 • Využití technologie elektrojiskrového obrábění 

  Dlabaja, Zdeněk
  Elektroerozivní obrábění (EDM) je poměrně jednoduchou, ale velmi účinnou metodou obrábění, která má ve strojírenství nezastupitelné místo. V práci je teoreticky popsána technologie EDM. Cílem práce bylo posouzení a zhodnocení ...

Zobrazit další