Now showing items 21-40 of 562

 • Moderní metody řízení kvality 

  Vyškovský, Jan
  Předložená bakalářská práce se zabývá Moderními metodami řízení kvality. V teoretické části shrnuje principy a mechanismy jednotlivých metod, které tvoří hlavní část této bakalářské práce. Specificky se jedná o Moderní ...
 • Metrologická konfirmace měřidla - způsobilost systému měření 

  Vencl, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou stavu v oboru měření délek ve společnosti Bühler, návrhem metodiky pro hodnocení způsobilosti měřidel, sběrem dat a také samotným vyhodnocením způsobilosti zvolených měřidel, kterými ...
 • Design turniketu k lyžařskému vleku 

  Bláhová, Romana
  Tématem této bakalářské práce je návrh designu turniketu k lyžařskému vleku, který bude splňovat funkční, ergonomické, technické a bezpečností požadavky. Návrh se zaměřuje na propojení dvou hlavních částí turniketu a na ...
 • Napjatostní a pevnostní analýza ramene kliky nekruhového průřezu u jízdního kola 

  Valenta, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o analytickém řešení krutu u tyče s obdélníkovým profilem. Řešení je podloženo Prandtlovým popisem krutu tyče obecného průřezu. V celkové napjatosti v klice se uvažuje smykové napětí od ...
 • Příprava a aplikace kompozitních materiálů na součásti autobusů 

  Rusek, Jan
  Cílem bakalářské práce je zhodnocení a ukázka využitelnosti kompozitních materiálů v autobusovém průmyslu. V první části obsahuje přehled vybraných typů kompozitních materiálů, základní rozdělení, popis jejich složek a ...
 • Zdroje energie a její spotřeba 

  Jančík, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá zdroji energie a její spotřebou. Hlavní část je věnována obnovitelným a neobnovitelným zdrojům energie. Součástí práce je také úvaha o spotřebě člověka a měření energetické náročnosti pracího ...
 • Možné aplikace vysokorychlostních kamerových systémů (VKS) v průmyslu 

  Sychra, Jiří
  Tato práce je rozdělena do několika hlavních částí. Nejdříve Vás seznámí s historií a problematikou vysokorychlostních kamerových systémů. Poté budete seznámeni se současnými největšími výrobci vysokorychlostních kamer. A ...
 • Lanový vozík pro stahování dřeva 

  Pelikán, Jakub
  Hlavním tématem této bakalářské práce je návrh konstrukce lanového vozíku pro stahování dřeva v nepřístupných terénech. Zadanými parametry je nosnost 3500kg. Práce obsahuje kritickou rešerši, funkční výpočty ložisek, svarů, ...
 • Zdvihový mechanismus jeřábové kočky 

  Julínek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem základních parametrů zdvihového mechanismu jeřábové kočky pro břemena o maximální hmotnosti 16 000 kg. V práci se navrhuje průměr lan, rozměry lanového bubnu, rozměry kladek, ...
 • Určení vlastností fluidního svalu 

  Szente, Michal
  Táto práca sa zaoberá zistením základných charakteristík pneumatického umelého svalu PAM (Pneumatic artificial muscle) firmy Festo, programovaním knižnice prvkov v prostredí LabVIEW pre proporcionálne ovládanie ventilu, ...
 • Tvorba kobaltových nanoteček pomocí EBID a optimalizace jejich chemického složení a morfologie 

  Vyroubal, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá depozicí kovových nanostruktur pomocí metody EBID. V práci jsou popsány jednotlivé parametry depozice a ukázány jejich vlivy na celý proces. U kobaltových struktur bylo ověřeno jejich chemické ...
 • Pojízdný pásový dopravník 

  Svoboda, Miroslav
  Cílem bakalářské práce je návrh pásového dopravníku pro přepravu drobného kameniva, zeminy a drobné stavební sutě s dopravním výkonem 60 t/h, výškovým rozdílem 3,5 m a vzdáleností mezi osami bubnů 8 m. Tato práce obsahuje ...
 • Využití fotovoltaických panelů pro ohřev vody 

  Zdvořilý, Vítek
  Cílem práce je porovnání jednotlivých typů regulace pro efektivní ohřev teplé užitkové vody s využitím fotovoltaických panelů pro běžnou domácnost. V úvahu je brána regulace MPPT, přepínání zátěže, přepínání řazení panelů ...
 • Výroba kostky 

  Doušek, Martin
  Reklamní hrací kostka se využívá pro hraní her a současně slouží jako propagační nástroj ke zviditelnění firmy při předváděcích akcích před širokou veřejností. Součást je vyrobena z konstrukční oceli 11 373, výrobní série ...
 • Pásový dopravník pro dopravu obilí 

  Zadák, Zdeněk
  Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout vodorovný pásový dopravník o dopravním výkonu Q=30 000 kgh^(-1) a osovou délkou přesypů L=25m. Přepravovaným materiálem je obilí o maximální vlhkosti 14%. Funkční výpočet je ...
 • Konstrukce vřetene vrtacího stroje 

  Sobotka, Radek
  Cílem této bakalářské práce je konstrukce vřetene vrtacího stroje. První část obsahuje rešerši v oblasti vrtacích strojů z hlediska jejich konstrukce. Dále je v první části obsažena rešerše vřeten obráběcích strojů a jejich ...
 • Ověření drsnosti povrchu po frézování nástrojem s VBD doporučenými řeznými podmínkami 

  Novotný, Vojtěch
  Bakalářská práce je zaměřena na praktické testování výměnných břitových destiček. Nejprve je zde teoretický rozbor problémů týkajících se hlavních testovaných částí. Zejména je zde popsán úvod do čelního frézování, struktury ...
 • Návrh solárního systému pro ohřev teplé vody v rodinném domě 

  Reiskup, Matěj
  Práce se zabývá solárním ohřevem teplé vody v rodinném domě. Úvodní kapitoly se věnují klasickým způsobům ohřevu teplé vody a solární energii. Navazující část práce se zabývá solárním ohřevem a jeho výhodami a nevýhodami ...
 • Posouzení investic do vytápění rodinného domu 

  Zdražil, Pavel
  Bakalářská práce pojednává o ekonomickém zhodnocení investic do zateplení a vytápění a následného provozu kotlů v rodinném domě. Byl proveden výpočet tepelného návrhového výkonu dle normy ČSN EN 12831 pro dům v aktuálním ...
 • Výroba ozubeného kola různými technologiemi 

  Řezáč, Matěj
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku výroby čelních ozubených kol. V teoretické části jsou shrnuty informace týkající se ozubení, jejich výroba a kontrola. V praktické části jsou potom vybrány 3 technologie výroby ...