Now showing items 1-12 of 12

 • Energetické využití biomasy 

  Holečková, Michaela
  Cílem bakalářské práce je rešerše druhů biomasy, jejich technologie pro energetické zpracování a zmapování velkých energetických celků v České republice. První část práce se zabývá definicí biomasy jejím rozdělením a ...
 • Kotle pro vytápění rodinného domu 

  Kádek, Viktor
  Tato bakalářská práce se zabývá kotli na tuhá paliva pro vytápění rodinných domů, přičemž je pojednáváno zejména o koltích využivajících fosilní paliva i různé formy biomasy. První část je věnována rešerši tuhých paliv ...
 • Kotle pro vytápění rodinného domu 

  Vojtek, Marek
  Táto bakalárska práca je zameraná na plynové kotly vhodné pre vykurovanie rodinných domov. V prvej časti sa nachádza charakteristika zemného plynu ako paliva, rozdelenie plynových kotlov, popis ich výhod, nevýhod a popis ...
 • Měření parametrů termoelektrických modulů 

  Martynek, Filip
  Tato práce popisuje principy termoelektrické přeměny, důležité parametry termoelektrických modulů a problematiku jejich měření. Teoretická část je rešerší zaměřenou na popis termoelektrických jevů, skladbu termoelektrické ...
 • Návrh otopného systému rodinného domu 

  Češla, Martin
  Bakalářská práce se zabývá výpočtem tepelných ztrát rodinného domu, návrhem teplotního spádu a návrhem otopných těles pro stávající plynový kotel, který se v rodinném domě nachází, a pro nový kondenzační kotel. Práce dále ...
 • Návrh otopného systému rodinného domu 

  Minařík, Petr
  Tato práce obsahuje výpočet tepelných ztrát rodinného domu a návrh otopného systému. Pro stanovení tepelných ztrát rodinného domu bude použita norma ČSN EN 12831. Tepelné ztráty budou počítány pro jednotlivé místnosti. ...
 • Návrh výměníku tepla 

  Zdvyhal, Marian
  Tato bakalářská práce řeší návrh výměníku tepla pro teplovodní kotel se zplyňovací komorou pro předehřev spalovacího vzduchu odpadním teplem spalin. Hodnoty pro výpočet byly experimentálně naměřeny. Práce obsahuje stručný ...
 • Posouzení investic do vytápění rodinného domu 

  Zdražil, Pavel
  Bakalářská práce pojednává o ekonomickém zhodnocení investic do zateplení a vytápění a následného provozu kotlů v rodinném domě. Byl proveden výpočet tepelného návrhového výkonu dle normy ČSN EN 12831 pro dům v aktuálním ...
 • Posouzení investic do vytápění rodinného domu 

  Baláži, Martin
  Bakalářská práce posuzuje způsoby, kterými se dají snížit náklady na vytápění rodinného domu. Po výpočtu tepelné ztráty objektu jsou vybírána vhodné tepelně-izolační aplikace na snížení prostupu tepla přes fasádu, strop a ...
 • Problematika vytápění nízkoenergetických domů 

  Števanka, Kamil
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vytápění nízkoenergetických domů. V první části jsou popsány zásady výstavby nízkoenergetických domů. Ve druhé části jsou popsána různá zařízení sloužící k vytápění a přípravě TUV. ...
 • Problematika vytápění nízkoenergetických domů 

  Kollár, Ľubomír
  Domy s nízkou potrebou energie na vykurovanie sa stávajú čoraz viac bežnými. Práca sa zaoberá vykurovaním a vetraním nízkoenergetických budov. V úvodných kapitolách sú popísané a vysvetlené základne princípy a systémy ...
 • Solární kolektory 

  Telecký, Vojtěch
  Tato práce pojednává o způsobu využití solární energie. Zaměřuje se na různé konstrukční řešení kolektorů pro ohřev teplé užitkové vody, pro vytápění, možnosti zapojení a vhodnost použití s ohledem na podnebí. V první části ...