Show simple item record

Analytical methods for hyaluronan

dc.contributor.advisorPekař, Miloslavcs
dc.contributor.authorČerná, Luciecs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:45:54Z
dc.date.available2018-10-21T21:45:54Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationČERNÁ, L. Metody stanovení hyaluronanu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.cs
dc.identifier.other67634cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31611
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá souhrnem jednoduchých metod pro stanovení koncentrace hyaluronanu ve vodných roztocích a porovnává funkčnost jednotlivých vybraných metod, jako jsou UV-VIS spektroskopie, IČ spektroskopie a metoda stanovení pomocí alciánové modře. Tyto metody byly vybrány pro jejich jednoduchost a nízkou cenu. Jako nejspolehlivější z těchto tří, se jeví metoda IČ spektroskopie. Stanovení koncentrace HA touto metodou je v deionizované vodě u koncentrací nad 0,4 % poměrně přesné. U metody pomocí UV-VIS spektroskopie vychází kalibrační závislosti stanovení lineárně, ale stanovení nám neposkytuje charakteristickou informaci ve formě píku, to znamená, že by toto stanovení mohlo být lehce ovlivněno dalšími složkami vodného roztoku. Slabá iontová síla a molekulová hmotnost HA ale nemají na stanovení vliv. U metody pomocí alciánové modře byly výsledky značně nevyhovující a nekorespondující s literaturou. Proto tato metoda není v této podobě použitelná pro stanovení koncentrace HA. Další možnou variantou pro stanovení koncentrace HA je metoda ELISA. Jedná se o komerčně vyráběné kity, vhodné pro stanovování nízkých koncentrací v nízkých objemech. Jejich cena je ovšem vyšší než u výše zmíněných metod.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with of simple methods for determining the concentration of hyaluronan in aqueous solution and compares the performance of each selected methods such as UV -VIS spectroscopy, IR spectroscopy and the method of determination by alcian blue. These methods were chosen for their simplicity and low cost of the assay. As the most reliable of these three methods, seems to be the method of IR spectroscopy. Determination of the concentration of HA by this method is relatively accurate at concentrations above 0.4 % in deionized water. The method of UV-VIS spectroscopy is based on a linear calibration curve determination, but no characteristic peak was detected, which means that this determination could be influenced by other components of the aqueous solution. Weak ionic strength and molecular weight of HA does not affect the determination. In the method with alcian blue, the results were quite unsatisfactory and does not correspond with the literature. Therefore, this method is not applicable in this form for determining the concentration of HA. Another option for determining the concentration of the HA is ELISA method. These are commercially produced kits suitable for determining low concentrations in low volumes. Its price is higher than the above- mentioned methods.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecthyaluronancs
dc.subjectalciánová modřcs
dc.subjectinfračervená spektroskopiecs
dc.subjectultrafialová spektroskopiecs
dc.subjecthyaluronanen
dc.subjectalcian blueen
dc.subjectinfrared spectroscopyen
dc.subjectultraviolet spectroscopyen
dc.titleMetody stanovení hyaluronanucs
dc.title.alternativeAnalytical methods for hyaluronanen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-16cs
dcterms.modified2014-06-20-08:12:41cs
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Centrum materiálového výzkumucs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid67634en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:55:49en
sync.item.modts2020.03.31 10:22:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeMravec, Filipcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen)cs
but.defenceMárová – která z v práci uvedených metod by byla pro analýzu nejvhodnější použití refraktometrického detektoru k měření koncentračních závislostí Veselý – interakce kyseliny hyaluronové s alciánovou modří typ spektrometru pro měření absorpčních spekter změny absorbance při použití octanu sodnéhocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record