Show simple item record

Analysis of the gas flow when pumping vacuum for newly designed scintillation detector

dc.contributor.advisorMaxa, Jiřícs
dc.contributor.authorPoruban, Milancs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:09:42Z
dc.date.available2019-04-03T22:09:42Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationPORUBAN, M. Analýza proudění plynů při čerpání vakua pro nově navržený scintilační detektor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other76731cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32516
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je nastudovat problematiku enviromentální rastrovací elektronové mikroskopie a čerpání plynu při vytváření vakua v nově navrženém scintilačním detektoru. Dále vytvořit model nově navrženého scintilačního detektoru a nasimulovat a zanalyzovat čerpání plynu v diferenciálně čerpané komoře detektoru. Teoretická část se zabývá problematikou elektronové mikroskopie, zdroji elektronů, elektronovou optikou a detektory sekundárních elektronů. Dále je v práci uvedeno jaké signály vznikají po dopadu elektronového svazku na povrch pevné látky. V další části je rozebrána problematika proudění tekutin a rovnice popisující proudění v řešené komoře. Dále vliv plynného prostředí na trajektorii primárních elektronů, protože dochází ke srážkám primárního svazku s atomy a molekulami plynu. Další část se zabývá vytvářením, kvalitou a významem sítě v matematickém modelování. Popsaná je i metoda konečných objemů použita pro výpočet diferenciálních rovnic popisujících proudění plynů v prostorách detektoru. Praktická část spočívá ve vytvoření modelu scintilačního detektoru a analyzování proudění plynu při čerpání vakua v nově navrženém scintilačním detektoru. V závěru jsou porovnány výsledky simulací proudění plynu pro různé varianty clonek a různé tlaky na hrdle scintilačního detektoru navrženy pro optimální funkci detektoru. Výstupem této diplomové práce je model nově navrženého scintilačního detektoru s optimalizovanými tvary clonek podle požadavků na funkci.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to study the issue of eniveromental scanning electron microscopy and pumping gas to create vacuum in the newly designed scintillation detector. Further, creating a model of recently proposed scintillation detector and simulating and analyzing pumping gas in differentially pumped chamber of detector. The theoretical part deals with electron microscopy, electron sources, electron optics and secondary electrons detectors. It is also presented which signals are generated by the electron beam on the surface of a solid. Further fluid flow issues and equations describing the flow in the solved chamber are dismantled. Furthermore, the impact of gaseous environment on the trajectory of primary electrons, because there are collisions of primary beam with atoms and molecules of gas. The following section discusses creating, quality and importance of the network in mathematical modelling. A method of a final volume used to calculate the differential equations describing the flow of gas at the premises of the detector is described . The practical part consists in creating a model of scintillation detector and analyzing the gas flow in drawing a vacuum in the newly designed scintillation detector. At the end the simulation results of gas flow are compared for different variants of apertures and various pressures on the neck of a scintillation detector designed for optimum performance of the detector. The outcome of this thesis is model of newly designed scintillation detector with optimized shapes of apertures according to functional requirements.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectElektronová mikroskopiecs
dc.subjectscintilační detektorcs
dc.subjectdiferenciálně čerpaná komoracs
dc.subjectmodelování proudění tekutincs
dc.subjectmetoda konečných objemůcs
dc.subjectElectron microscopyen
dc.subjectscintillation detectoren
dc.subjectdifferentially pumped chamberen
dc.subjectthe fluid flow modellingen
dc.subjectfinite volume method.en
dc.titleAnalýza proudění plynů při čerpání vakua pro nově navržený scintilační detektorcs
dc.title.alternativeAnalysis of the gas flow when pumping vacuum for newly designed scintillation detectoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-10cs
dcterms.modified2014-06-13-12:06:36cs
thesis.disciplineElektrotechnická výroba a managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid76731en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:49:04en
sync.item.modts2020.03.30 20:54:46en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeVaculík, Sebastiancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Maxa, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) Ing. Zdenka Rozsívalová (člen) Ing. Petr Dvořák, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Vondrák, DrSc. (člen)cs
but.defence1) Který system byste navrhl kdybyste chtel mit ostry prechod a chtel videt co se v danem prostoru deje? 2) Je mozne upravit drzáku v konstrukci scintilacniho detektoru? 3) Jak dlouho trval jeden výpočet? 4) Pri použití výkonejších počítačů, dokážete odhadou dobu výpočtu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record