Show simple item record

Using finite element method for modelling of movement and stress of vocal folds during setting to phonation position

dc.contributor.advisorŠvancara, Pavelcs
dc.contributor.authorŠíbl, Michalcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:08:28Z
dc.date.available2019-05-17T06:08:28Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationŠÍBL, M. Využití metody konečných prvků pro modelování pohybu a napjatosti hlasivek při nastavování do fonačního postavení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other68917cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32830
dc.description.abstractPředložená diplomová práce se zabývá využitím metody konečných prvků pro modelování pohybu a napjatosti hlasivek při nastavování do fonačního postavení. Práce obsahuje popis relevantních anatomických struktur a s tím úzce související tvorby lidského hlasu. Následuje přehled některých dosud publikovaných modelů funkce lidských hlasivek. Součástí práce dále bylo vytvoření modelu geometrie hrtanu pomocí programů CATIA V5 a PTC Creo 2.0 na základě dat pořízených zobrazovací metodou MRI (magnetic resonance imaging). Model byl dále převeden do výpočtového systému Ansys Workbench 15.0 a pro řešení kontaktní úlohy do Ansys Classic 15.0. Tyto programy využívají pro řešení dané úlohy metodu konečných prvků (MKP). Řešení bylo provedeno pro šest variant simulujících jednotlivé pohyby chrupavek odpovídající aktivaci jednotlivých svalů. U jednotlivých variant byly vyhodnoceny posuvy a napětí v měkké tkáni hlasivek. U varianty s aktivací IA, TA a LCA svalu byl také vyhodnocen kontaktní tlak mezi hlasivkami. V neposlední řadě je v práci uvedena příprava modelu pro aktivaci pohybu hlasivek svalstvem hrtanu.cs
dc.description.abstractThis Master´s thesis deals with use of finite element method for modeling motion and stress of vocal folds during setting to phonation position. The thesis contains a description of the relevant anatomical structures and of the closely related formation of the human voice. A list of some previously published models of the function of human vocal folds follows. A part of my work was to create a model of geometry of the larynx using CATIA V5 and PTC Creo 2.0 on the basis of data acquired by MRI (magnetic resonance imaging). After that the model was converted into the calculation system Ansys Workbench 15.0 and, for solving contact problems, into Ansys Classic 15.0. To solve given problems, these programs use the finite element method (FEM). Solution was carried out for six different variants simulating individual motions of cartilages, corresponding to the activation of individual muscles. For each variant, the movements and stresses in the soft tissue of the vocal folds were evaluated. For variants with activation of IA, TA and LCA muscle it was also evaluated the contact pressure between the vocal folds. Finally, the thesis mentions the preparation of the model for the activation of the vocal folds movement by the muscles of the larynx.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFonační postavenícs
dc.subjectvokální traktcs
dc.subjecthlasivkycs
dc.subjectnapětícs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectPhonation positionen
dc.subjectvocal tracten
dc.subjectvocal foldsen
dc.subjectstressen
dc.subjectfinite element methoden
dc.titleVyužití metody konečných prvků pro modelování pohybu a napjatosti hlasivek při nastavování do fonačního postavenícs
dc.title.alternativeUsing finite element method for modelling of movement and stress of vocal folds during setting to phonation positionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-17cs
dcterms.modified2014-06-23-07:39:35cs
thesis.disciplineInženýrská mechanika a biomechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid68917en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:16:42en
sync.item.modts2020.04.01 00:43:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŠidlof,, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vladislav Laš, CSc. (předseda) Ing. Milan Roučka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (člen) prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. (člen) Ing. David Zalaba (člen) Ing. Milan Kořista, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) Ing. Martin Zbožínek (člen)cs
but.defenceStudent v prezentaci představil odborné komisi svou diplomovou práci. Po presentaci byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce a student odpovídal na jejich dotazy. Komise celé jeho vystoupení hodnotila jako výborné.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record