Now showing items 1-20 of 525

 • Bezdrátový snímač pro vnitřní prostředí budov 

  Partika, Marek
  Práce se zabývá programováním rozhraní pro snímače a bezdrátovým přenosem získaných dat. Komunikace se snímači je řešena pomocí protokolu I2C a SPI. Návrh rozhraní pomocí objektových programovacích technik jazyka C++. K ...
 • Automatizace měřicí tratě pro testování regulačních a zavíracích ventilů 

  Mudroch, Andrej
  Práca sa zaoberá softvérovým návrhom a implementáciou automatizovaného ovládacieho systému pre zariadenie (testovaciu trať) na testy ventilov na pitnú vodu v programovacom prostredí LabVIEW. V práci je táto trať rozobratá, ...
 • Přechodový děj na výstupu lineárního spojitého systému řízeného pulsně šířkovou modulací 

  Petera, Martin
  Cílem této práce je určení velikosti překmitů vznikajících na výstupu lineárního spojitého systému druhého řádu, který je řízen pulsně šířkovou modulací. Práce obsahuje popis výpočtu výstupního signálu ze systému v časové ...
 • Regulátor PH pro akvárium 

  Dvořák, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na realizaci systému regulujícího hodnotu pH akvarijní vody dle zadaných parametrů. První a druhá kapitola obsahuje základní požadavky a možnosti řízení pH v akvarijní vodě. Jsou zde popsány ...
 • Řídicí jednotka malého dvouosého anténního rotátoru 

  Štindl, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řídící jednotky pro malý dvouosý anténní rotátor s modelářskými servomotory. V práci jsou vysvětleny principy řízení servomotorů mikrokontrolérem a komunikace řídící jednotky s PC ...
 • Monitorování provozu lokálních internetových sítí 

  Papež, Nikola
  Tato práce se zabývá problematikou monitorování zařízení v lokálních internetových sítích. Pozornost je věnována popisu základních funkcí a metod monitorování sítě, následně pak standardům pro sledování, jako je protokol ...
 • Koaxiální kabely v komunikačních sítích 

  Hotárek, Lukáš
  Semestrální práce je věnována problematice koaxiálních kabelů, jejich vývoji a současnému využití. V úvodu práce je popsána historie a vznik koaxiálních kabelů. Jsou zde zmíněny významné data a události, které ovlivnili ...
 • Měření a analýza EKG signálu 

  Černohous, Lukáš
  V první části se tato práce se zaměřuje na teoretické znalosti o vzniku, měření a filtraci EKG signálu. Dále pak zkoumá R-vlnu coby nejvýraznější část QRS komplexu, popisuje prostředí LabVIEW a rozhraní Vernier LabPro. ...
 • Měření úhlové rychlosti pomocí vláknového interferometru 

  Skalský, Michal
  Tato práce se zabývá obecným teoretickým popisem a poté návrhem a sestavením snímače úhlové rychlosti na principu Sagnacova interferometru, neboli interferometrického optického vláknového gyroskopu. Teoretická část je ...
 • Simulace a řízení létajícího robota 

  Moravec, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá šestirotorovým vrtulníkem, kopterem. V úvodní části je stručné rozdělení kopterů a jejich konstrukce. Další část se zabývá matematickým popisem kopteru, na který je navrženo řízení. Toto ...
 • Aplikace pro šaržové řízení procesu 

  Modlitba, Martin
  V bakalářské práci je řešeno téma aplikace pro šaržové řízení procesu. Po úvodní předmluvě následuje popis normy ČSN EN 61512-1, jenž je základem pro správnost řešení šaržového řízení. V následující části je za pomoci ...
 • Knihovna pro řízení LCD displeje GD-5360P 

  Štibraný, Miroslav
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom knižnice pre riadenie LCD displeja GD-5360P na vývojovej doske TWR-S08LH64 s mikrokontrolérom MC9S08LH64. V úvodnej časti sú uvedené základné informácie o princípe LCD displejov a ...
 • Kvalitativní srovnání MEMS snímačů vibrací 

  Hasík, Stanislav
  Cílem této bakalářské práce je kvalitativní ověření parametrů MEMS snímačů vibrací s použitím kalibračních zařízení od firem SPECTRA a Brüel & Kjr. První část této práce se zabývá různými typy MEMS snímačů vibrací na ...
 • Systém FLATcon – detekce úniku plynu s RF komunikací 

  Chytil, Jiří
  Tématem práce je konstrukce bezdrátového detektoru úniku oxidu uhelnatého pro systém inteligentní domácnosti FLATcon. Tato práce se zabývá zejména praktickým návrhem zařízení dle zadání rozšířeným o měření teploty a výstup ...
 • Tester audio kabelů 

  Boštík, Ondřej
  Tato práce se zabývá teoretickými znalostmi potřebnými k návrhu testeru audiokabelů. První část obsahuje přehled komerčně dostupných přístrojů určených pro testování audio kabelů. Ve druhé části je přehled testovaných ...
 • Analýza dat z výrobního procesu 

  Krčmář, Martin
  Tato bakalářská práce se věnuje klasifikaci výrobních dat pomocí algoritmů: neuronové sítě, rozhodovací stromy a naivní bayesovský klasifikátor. Z neuronových sítí se věnuje dopředným vícevrstvým sítím s učícím algoritmem ...
 • Rozpoznávání registračních značek 

  Trkal, Ondřej
  Tato práce se zabývá rozpoznáváním státních poznávacích značek pomocí neuronových sítí s typem učení backpropagation. V teoretické části textu je stručně shrnuta teorie principu vytváření nových registračních značek, ...
 • Měření tepelné vodivosti metodou 3 omega 

  Juračka, Matěj
  Semestrální práce se zabývá teorií měření vodivosti metodou 3 omega. Práce vysvětluje princip metody 3 omega. Dále rozebírá použití dvou typů odporových ohřívačů – drátového a planárního (pro různé substráty). Práce se ...
 • Konstrukce zesilovače ve třídě D pro subwoofer 

  Brázda, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací zesilovače výkonného zesilovače pro subwoofer. Jsou rozebrány druhy zesilovačů a jejich vlastnosti. Další částí práce je návrh předzesilovače s aktivním filtrem typu dolní propust. ...
 • Konstrukce audio výkonového zesilovače ve třídě D 

  Fiala, Roman
  Tento semestrální projekt se zabývá popisem výkonových nízkofrekvenčních zesilovačů ve třídě D a konkrétním návrhem zesilovače 2x100W ve třídě D. Navržený zesilovač obsahuje sigma-delta modulátor druhého řádu, u kterého ...