Poslední příspěvky

 • Komprese XML dat 

  Jelen, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou komprese XML dat. Popisuje charakteristiku a důležité pojmy XML jazyka, stejně tak AIXM, jakožto formát XML. Dokumentuje současné kompresní mechanizmy XML a rozděluje je do ...
 • Stanovení způsobu a prostředků měření geometrie zakládaného kusovitého produktu na skládkách 

  Nešpor, Tomáš
  Práce se zabývá měřením geometrie zakládaného kusovitého produktu na skládkách. V první části dokumentu se popisuje základní rozdělení typů skládek, architektura skládek a metody zakládání kusovitého materiálu na skládkách. ...
 • Sběr a zpracování dat pro statistické metody řízení výroby ABB 

  Picka, Jaromír
  Diplomová práce je zaměřena na inovaci sběru dat na zařízení testující selektivní jističe. Sběr dat probíhá bez ovlivnění chodu testujícího zařízení. Diplomová práce obsahuje i cenovou kalkulaci. Dále je provedeno programové ...
 • Řídící systém kogenerační jednotky se vzdáleným dohledem 

  Betlach, Radomír
  Tématem práce je shrnutí problematiky a popis řízení kogenerační jednotky. Diskutovány jsou případné poruchové stavy, příčiny jejich vzniku a způsoby jejich ošetření. Dalším cílem je návrh koncepce řídicího systému kogenerační ...
 • Digitálně řízený zdroj generující proudové impulzy nastavitelného náběhu a trvání 

  Dujíček, Martin
  Diplomová práce se věnuje návrhu digitálně řízeného zdroje pro tvorbu proudových impulzů o jmenovité úrovni v řádu jednotek ampér s nastavitelnou dobou náběhu a délky trvání impulzu. Zařízení je realizováno pomocí zdroje ...
 • Dynamická vyvažovačka malých rotorů 

  Staněk, Michal
  Vyvažovaní rotorů slouží k odstranění nežádoucích vibrací způsobených nerovnoměrným rozložením hmoty rotoru kolem osy otáčení. Provozování nevyváženého rotoru způsobuje zkracování životnosti ložisek, únavu materiálů a ...
 • Telemetrie pro RC modely letadel 

  Žák, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku měření telemetrických údajů RC modelu letadla během letu. Zapojení je schopno měřit přetížení, výšku, pozici, tlak a rychlost letu a následně tato data uložit na paměťové médium. ...
 • Měřicí zesilovač využívající vektorové synchronní detekce 

  Rejnuš, Milan
  Práce shrnuje známé metody měření signálů, využívajících principu synchronní detekce. Jsou zde uvedeny jednotlivé metody a popsány jejich principy i problémy při jejich použití, případně postupy pro snížení vlivu nežádoucích ...
 • Optimalizace chlazení koncentrátorového fotovoltaického článku pomocí systémů CAE 

  Sodomka, Pavel
  Tato diplomová práce se věnuje optimalizaci chlazení koncentrátorového fotovoltaického článku pomocí systému CAE. V teoretické části této práce se pojednává o problematice fotovoltaiky jako takové se zaměřením na koncentrátorové ...
 • Segmentace 3D obrazových dat s využitím pokročilých texturních a tvarových příznaků 

  Novosadová, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá nejprve teoretickým popisem řady metod texturní a tvarové analýzy. Tyto metody jsou v několika publikovaných článcích využity pro automatickou detekci lézí v páteři na CT snímcích, v této ...
 • Statistické vyhodnocení fylogeneze biologických sekvencí 

  Vadják, Šimon
  Diplomová práce poskytuje ucelený přehled resamplingových metod pro testování správnosti topologie fylogenetických stromů odhadujících průběh fylogeneze na základě podobnosti biologických sekvencí. Důraz byl kladen také ...
 • Syntéza koloidních zlatých nanotyčinek pro biomedicínské aplikace 

  Valkovičová, Jiřina
  Diplomová práce se zabývá výrobou a využitím zlatých koloidních nanotyčinek v biomedicínských aplikacích. Konkrétně se zaměřuje na tři základní funkce nanočástic v analýze - transportní, separační a především zobrazovací. ...
 • Výukový modul pro měření v předmětu Výkonová elektronika 1 

  Tuhý, Luboš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací univerzálního tranzistorového měniče do předmětu Výkonová elektrotechnika 1. Výstupem této diplomové práce bude tranzistorový měnič, který bude sloužit jako demonstrativní ...
 • Systémy ochran a vzdáleného řízení vn rozvodny s použitím ochran s komunikací Profibus a IEC61850 

  Tesařík, Jan
  Tato Diplomová práce se zabývá systémy ochran a vzdáleného řízení VN rozvodny s použitím ochran s komunikací PROFIBUS a IEC61850. První část této práce reprezentuje teoretický úvod do problematiky. V první podkapitole se ...
 • Příjem FM signálu a zpracování RDS pomocí FPGA 

  Petr, Ondřej
  Tato semestrální práce je první částí diplomové práce na téma Příjem FM signálu a zpracování RDS pomocí FPGA. V první polovině práce jsou zpracovávány informace potřebné před samotným návrhem a realizací. Ty lze rozdělit ...
 • Systém napájení s vysokou účinností pro mobilní zařízení 

  Vičar, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh systému měničů napětí pracujícího s napájecím napětím akumulátorů. Nejdříve jsou vybrány vhodné typy akumulátorů, topologie měničů a způsoby jejich řízení. Zadané výstupní napájecí ...
 • Lampový mikrofonní předzesilovač 

  Čacký, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem mikrofonního předzesilovače využívajícího jako hlavní zesilovací prvek elektronku. Součástí práce jsou teoretické předpoklady pro optimální návrh a realizaci obvodového zapojení, ...
 • Ověření vlivu MTCG na vytížení eNodeB v mobilní síti LTE-Advanced 

  Bartal, Boris
  Tato práce se zabývá problematikou přístupu do LTE (Long Term Evolution) sítě ze strany MTC (Machine Type Communication) zařízení. V první části práce je teoretický popis MTC komunikací, LTE sítě a možností použití QoS ...
 • Výpočet optimálního skluzového kmitočtu asynchronního motoru pro minimalizaci ztrát 

  Bednařík, Václav
  Tato diplomová práce se soustředí na minimalizaci ztrát v asynchronním motoru pomocí výpočtu optimálního skluzového kmitočtu. V dalším bodě této diplomová práce je řešeno přesycování. Přesycování je nutno řešit s ohledem ...
 • Zvyšování účinnosti třífázových asynchronních motorů 

  Vinkler, Stanislav
  Tato práce se věnuje návrhu zvýšení účinnosti konkrétního asynchronního motoru, který byl před touto změnou podroben laboratornímu měření dle normy EN60034-2-1, analytickému výpočtu ztrát a celkové účinnosti, a analýze v ...

Zobrazit další