Poslední příspěvky

 • Roztékavost bezolovnatých pájek na keramických substrátech 

  Lipavský, Lubomír
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezolovnatého pájení v ochranné atmosféře se zaměřením na test roztékavosti. Teoretická část je zaměřena na druhy bezolovnatých pájek, zkoušky smáčivosti prováděné na pájených ...
 • Gateway pro připojení řídící jednotky ohřívače vody do cloudu prostřednictvím domácí WiFi 

  Zrzavý, Martin
  Diplomová práce pojednává o návrhu gatewaye pro připojení řídicí jednotky ohřívače vody do cloudu pomocí domácí Wi-Fi sítě. V úvodní části se práce zabývá hledáním vhodného řešení gatewaye. V další část se pak věnuje ...
 • Automatizace stolku lékařské dentální soupravy VIZIO 

  Gábriš, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací rozšíření schopností lékařské dentální soupravy Vizio. Konkrétně jde o elektrotechnické řešení a programové vybavení kapacitní klávesnice a o navržení principu řízení a ...
 • Smart Home - projekt inteligentního domu 

  Kretek, František
  Tato diplomová práce pojednává o inteligentní domovní elektroinstalaci, která může výrazně snížit provozní náklady a zjednodušit celkové ovládání a správu celého objektu. V práci jsou popsány základní principy přenosu ...
 • IR teploměr 

  Fridrichová, Jitka
  Tato diplomová práce je zaměřena na oblast bezkontaktního měření teploty, navrhnutí a sestrojení bezkontaktního IR teploměru. Práce se zabývá fyzikálními veličinami a zákony IR záření, metodami a druhy detektorů, které se ...
 • Simulace malé větrné elektrárny se Savoniovým-Darrieovým rotorem 

  Hořava, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá simulací malé větrné elektrárny se Savoniovým-Darrieovým rotorem. V teoretické části je na základě teorie, kterou vytvořil německý fyzik Albert Betz, odvozen výkon modelované elektrárny a ...
 • Zařízení pro měření koncentrace intracelulárního vápníku v LabVIEW 

  Kormanovskaya, Elena
  Diplomová práce se zabývá osvojením metod pro měření koncentrace intracelulárního vápníku, a takže odpovídajícím zařízením v prostředí LabVIEW. Práce se skládá ze dvou částí. V první teoretické části je představena teorie ...
 • Automatizované měření polarizačních vlastností optického svazku 

  Březina, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá studiem automatizovaného měření polarizačních vlastností optického svazku a určením jejich polarizačních vlastností pomocí Stokesových parametrů. Dále je studován vliv okolního prostředí na ...
 • Dielektrické vlastnosti kapalných izolantů 

  Jahn, Michal
  Tato Diplomová práce se zabývá problematikou měření kapalných dielektrických materiálů (izolantů). Především se jedná o různé druhy čistých a pitných vod, ale také transformátorové oleje. V této práci byla zpracována ...
 • Modelování mechanizmů vícenásobného přístupu do mobilní sítě 

  Tinka, Zdeněk
  Diplomová práce „Modelování mechanizmů vícenásobného přístupu do mobilní sítě“ se ve své první části zabývá problematikou bezdrátových sítí. V této diplomové práci je vytvořena základní topologie bezdrátové sítě standardu ...
 • Správa digitálních knihoven 

  Havelka, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou správy digitálních knihoven, a to konkrétně standardem MPEG-7 ISO/IEC 15938, jež definuje popis multimediálního obsahu. Popisuje základní pravidla standardu a do většího detailu je ...
 • Komunikace po silových rozvodech pro účely domácí automatizace 

  Hromádka, Michal
  Diplomová práce se zabývá popisem a návrhem modemu pro komunikaci po silových rozvodech v domácnosti. První část práce popisuje historii, kmitočtová pásma, používané modulace a zabývá se výběrem vhodného komunikačního ...
 • Lokalizace RF vysilače 

  Mikuláštík, Jiří
  Diplomová práce pojednává o možnostech lokalizace jedince či skupiny lidí zasažených lavinou. Převážně se soustředí na použití RF vyhledávače. Hlavním cílem práce je vlastní návrh a konstrukce tohoto zařízení. Velká část ...
 • Modelování v perfusním MR zobrazování 

  Válková, Hana
  Tato práce se zabývá perfuzní analýzou pomocí magnetické rezonance DCE-MRI. Práce v úvodu popisuje problematiku akvizice dat pro DCE-MRI, nutnost použití kontrastních látek a přibližuje základní principy perfuzní analýzy. ...
 • Realizace superpočítače pomocí grafické karty 

  Jasovský, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá realizací superpočítače pomocí grafické karty s použitím technologie CUDA. Teoretická část práce popisuje funkci a možnosti grafických karet a běžných ústrojí stolních počítačů a dějů ...
 • Aplikace v OS Android pro Tiny6410 SDK 

  Arm, Jakub
  Tato práce se zabývá vlastnostmi populárního operačního systému Android nainstalovaného na vývojovém kitu Tiny6410 rodiny FriendlyARM. Operační systém i vývojový kit jsou koncipovány pro nasazení v uživatelských multimediálních ...
 • Algoritmy přepočtů gamutů ve správě barev 

  Svoboda, Jan
  Práce se věnuje barvám - jejich reprezentaci v digitálních zařízeních, co nejvěrnějšímu zachování barev na rozdílných zařízeních a jakými postupy toho může být dosaženo. V první části práce stručně shrnuje poznatky o barvě ...
 • Pořízení a zpracování dat pro 2D a 3D SLAM úlohy robotické navigace 

  Klečka, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací algoritmu SLAM pro sebelokalizaci a mapování v interiéru budov s využitím dat z laserového scaneru. Návrh je tvořen pro 2D variantu SLAMu, ale je záměrně realizován tak, aby byl ...
 • Rodinný dům - aktivní uzel ve Smart Grid 

  Bažant, Zdeněk
  Práce se zabývá problematikou inteligentních domů a budov. V první části je provedená rešerše systémů, kterými je možné vybavit inteligentní budovu. U každého ze systémů je uveden podrobný popis funkce a významu. Druhá ...
 • Techniky paralelního zpracování výpočtů 

  Vodák, René
  Práce pojednává o technikách paralelního zpracování výpočtů. Je proveden rozbor nejvýznamnějších knihoven pro paralelizaci včetně knihoven pro paralelizaci na GPU v grafických kartách a provedeno porovnáním rychlostí výpočtu ...

Zobrazit další