Now showing items 1-20 of 434

 • Software pro prezentaci multimediálních stimulů 

  Navrátil, Rudolf
  Tato práce se zabývá působením multimediálních stimulů na lidský organizmus, jejich zpracováním smyslovými orgány, dále možnostmi prezentace těchto stimulů s důrazem na možnost měření vlivu jejich působení na biologické ...
 • Vlnkový wienerovský filtr EKG signálů 

  Janů, Joshua
  Tato diplomová práce je zaměřena na využití vlnkové wienerovské filtrace za účelem odstranění svalového rušení z EKG signálů. Součástí práce je realizace filtru v programovacím prostředí MATLAB. Podstatná část práce se ...
 • Umělá neuronová síť pro modelování polí uvnitř automobilu 

  Kostka, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá umělými neuronovými sítěmi. Po navržení a odladění vzorové testovací a trénovací sady byly vytvořeny vícevrstvé perceptronové sítě v Neural Network Toolbox(NNT) Matlabu. Pro vytváření sítí ...
 • Rozměřování záznamů EKG s využitím kombinování metod 

  Zahradník, Radek
  Cílem této práce bylo nastudovat a popsat základní principy a metody rozměřování signálů EKG. Dále se seznámit a popsat metody shlukové analýzy. Následně realizovat tři různé metody pro rozměření signálů EKG a dostatečně ...
 • Hodnocení únavy pomocí elektrookulografie 

  Němcová, Andrea
  Diplomová práce se zabývá hodnocením únavy pomocí elektrookulografie (EOG). Teoretická část pojednává o samotné elektrookulografii, únavě i metodách, pomocí kterých se dá únava z EOG detekovat. Praktická část obsahuje návrh ...
 • Elektrochemická charakterizace nanostrukturovaných povrchů modifikovaných biolátkami s thiolovou vazbou 

  Urbánková, Kateřina
  Diplomová práce pojednává o nanotechnologii, nanočásticích a nanostrukturovaných površích, elektrochemických metodách, obzvláště voltametrii, cyklické voltametrii, elektrochemické impedanční spektroskopii a měření kontaktního ...
 • Metody rekonstrukce fylogenetických superstromů 

  Kosíř, Kamil
  V posledních 30 letech zaznamenala fylogenetika velký rozvoj. Počítače se staly silnější a lépe dostupné a spolu s více sofistikovanými algoritmy přichází snaha vědců zrekonstruovat z velkého množství fylogenetických dat ...
 • Řídicí jednotka automatického manipulačního systému pro laboratoře 

  Vávra, Tomáš
  Tento dokument se zabývá přístroji určenými pro automatizované Gramovo barvení. V úvodu je popsána rešerše za účelem průzkumu existujících řešení a jejich porovnání s konceptem přístroje společnosti BioVendor – Laboratorní ...
 • Návrh řídícího systému pro mobilní cirkulační systém pro transport plic 

  Sonnenschein, Jiří
  V diplomové práci je sepsán přehled anatomie a fyziologie plic, mechanika dýchání. Dále je popsán modul mechanického plicního simulátoru (iLung 2.0) a modul pro transport plic. U modulu pro transport plic je popsáno jeho ...
 • Časová interpolace oftalmologických videosekvencí pomocí multimodálního lícování 

  Kadla, Jan
  Tato diplomová práce poskytuje popis fundus kamery jakožto medicínského zobrazovacího systému. Stručně jsou vysvětleny dílčí součásti tohoto systému a uvedeny příklady konstrukčních variant některých prvků. Dále se práce ...
 • Borcení časové osy v oblasti biosignálů 

  Kubát, Milan
  Práce je věnována metodě borcení časové osy v oblasti biosignálů, zejména pak jejímu využití pro signály EKG. V úvodu jsou shrnuty teoretické poznatky o elektrokardiografii, následuje rozbor metody DTW společně se stanovením ...
 • Měření rychlých proudových změn částicového svazku urychlovače LHC 

  Král, Jan
  Striktní nároky na systémy ochrany a zabezpečení LHC vyžadují vylepšené metody detekce rychlých ztrát částicového svazku. Rychlý proudový transformátor (FBCT) je měřicí přístroj poskytující informaci o intenzitě shluků ...
 • Kvantifikace T1 pro preklinické MRI 

  Dvořáková, Lenka
  Kvantifikace T1 mapy myokardu je důležité pro diagnostiku myokardické fibrózy. Kardiální magnetická rezonance malých zvířat je obtížná z důvodu vysoké srdeční a respirační frekvence. Pulsní sekvence navržené v této práci ...
 • Statistické vyhodnocení fylogeneze biologických sekvencí 

  Vadják, Šimon
  Diplomová práce poskytuje ucelený přehled resamplingových metod pro testování správnosti topologie fylogenetických stromů odhadujících průběh fylogeneze na základě podobnosti biologických sekvencí. Důraz byl kladen také ...
 • Implementace přenosového protokolu pro přenos dat mobilní cirkulační jednotky pro převoz plic 

  Trávníčková, Hana
  Cílem této práce je implementace přenosového protokolu pro přenos dat mobilní cirkulační jednotky pro převoz plic. Své primární uplatnění najde tento protokol při přenosu dat v rámci projektu AlveoPic. Úvodní část práce ...
 • Pořízení a zpracování dat pro 2D a 3D SLAM úlohy robotické navigace 

  Klečka, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací algoritmu SLAM pro sebelokalizaci a mapování v interiéru budov s využitím dat z laserového scaneru. Návrh je tvořen pro 2D variantu SLAMu, ale je záměrně realizován tak, aby byl ...
 • Výběr příznaků metodou Dynamická vzájemná informace 

  Manga, Marek
  V této práci je proveden rozbor a diskutována problematika implementace metody pro výběr příznaků s názvem Dynamická vzájemná informace (DMIFS). Při studiu popisu DMIFS bylo nalezeno několik nesrovnalostí, které neumožňují ...
 • Terminál pro testování datových přenosů vozidel MHD 

  Fiala, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou bezdrátové komunikace vozidel MHD. V práci jsou popsány moduly pro vysílání a příjem dat obsahujících komunikaci vozidel MHD s prostředky stavění výhybek a protokol, jakým vzájemně ...
 • Matematický model parní turbíny 

  Kroliczek, Filip
  Cílem diplomové práce bylo vytvořit matematický model parní turbíny na základě naměřených dat a ověřit jeho chování. První část diplomové práce obsahuje rešerši seznamující se základními principy parní turbíny, popisem ...
 • Nové materiály pro Li-iontové baterie pracující na principu konverze 

  Petr, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá novými materiály pro lithno – iontové baterie. Zkoumanými vzorky jsou zde jak interkalační, tak také konverzní materiály. V teoretické části je věnována pozornost skladbě článků, jejich výhodám ...