Poslední příspěvky

 • Řešení křižovatky Nerudova-Havlíčkova v Kyjově 

  Moudrý, Marek
  Náplní bakalářské práce je úprava řešení křižovatky ulic Nerudova-Havlíčkova jakožto i samotný návrh plochy křížení vedoucí k plynulejšímu a jednoduššímu pohybu v daném místě, snížení nehodovosti a zpřehlednění celé situace. ...
 • Účelová mapa v Moravském krasu 

  Medvědová, Eva
  Zaměření a vyhotovení účelové mapy v lokalitách Ostrov u Macochy a Vilémovice v Moravském krasu se zaměřením na pracovní vstupy do jeskyní a krasové útvary v okolí těchto vstupů. Zaměření bylo provedeno dle českých státních ...
 • Vytápění školní budovy 

  Holková, Soňa
  Tématem této bakalářské práce je vytápění základní a mateřské školy. Hlavní cílem je návrh otopné soustavy a přípravy teplé vody. Zdrojem tepla je horkovod, na který je budova napojena přes výměník.
 • Využití kombinace bakterií a řas pro čištění odpadních vod 

  Hlavsová, Barbora
  Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře se stále se zdokonalujícími způsoby biologického čištění odpadních vod s využitím bakterií, řas a jejich kombinace. Dále také s velmi atraktivními možnostmi využití biomasy ...
 • Vliv obsahu pryžového granulátu na nízkoteplotní charakteristiky asfaltových směsí 

  Doležel, Václav
  Cílem bakalářské práce je navržení asfaltového betonu pro velmi tenké vrstvy s použitím asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem a provedení zkoušek nízkoteplotních vlastností podle normy ČSN EN 12697-46.
 • Polyfunkční dům 

  Blahová, Dagmar
  Bakalářská práce na téma Polyfunkční dům se zabývá výstavbou bytového domu s přidruženou funkcí v Brně-Zábrdovicích, ulici Milady Horákové na parcele umístěné v proluce s původním účelem nezastavěného nádvoří. Jedná se o ...
 • Enviromentální centrum 

  Hanáček, Patrik
  Tématem bakalářské práce je zpracování studie a projektové dokumentace novostavby environmentálního centra „Bílé Karpaty“ na jižním okraji jihomoravské obce Horní Němčí. Budova je situována na rozlehlém pozemku s mírně ...
 • Protipovodňová ochrana města Chrudim 

  Kostelecký, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na protipovodňovou ochranu města Chrudim. V úvodu se práce věnuje zdokumentování současného stavu toku Chrudimky a protipovodňovým opatřením na toku. Následující část se zabývá záznamy o povodních ...
 • Porovnání rozpočtované ceny stavebního objektu v době pořízení a v současnosti 

  Němcová, Markéta
  Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání rozpočtové ceny stavebního objektu v době realizace stavby a ceny rozpočtované pro rok 2013. V teoretické části se zabývám tvorbou cen ve stavebnictví a v praktické části ...
 • Krásné Pole - dopravní řešení s návaznosti na novou I/11 

  Mitura, Jindřich
  Práce ve formě studie pojednává o možnostech optimalizace napojení ostravského městského obvodu Krásné Pole na základní komunikační systém města Ostravy. Dále řeší napojení MOb na budovanou přeložku silnice I/11, která ...
 • Návrh rekonstrukce horkovodu 

  Lžičař, Jakub
  Tato práce řeší problematiku soustav zásobování teplem dále pouze SZT. Především je zaměřena na poruchy, které se běžně objevují při provozování těchto tepelných sítí. V úvodních kapitolách jsou zpracovány obecné informace ...
 • Stanovení nejistoty měření průměrného měsíčního průtoku na vybraném vodoměrném profilu v povodí řeky Svitavy 

  Paseka, Stanislav
  V současné době se velikosti nejistoty členů řad průměrných měsíčních průtoků v běžné praxi detailněji nezohledňují a není ani znám odhad jejich velikostí. Uvedená skutečnost ve svém důsledku může ovlivnit návrh a řízení ...
 • Návrh a posouzení vybraných železobetonových částí objektu 

  Orolínová, Andrea
  Předmětem této bakalářské práce je vypracování statického řešení železobetonové monolitické stropní konstrukce a dimenzování jejího vhodného vyztužení. Při stanovení účinku od zatížení byl využit program Scia Engineer ...
 • Rodinný dům, Kosov 

  Steidl, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá projektem rodinného domu v nezastavěném území. Stavba se nachází v okrese Šumperk v obci Kosov. Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený. Hlavní vstup do objektu je ze západní strany přes ...
 • Rodinný dům ve Vedrovicích 

  Procházková, Adéla
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu. Jedná se o dvoupodlažní dům, podsklepený, s dvojgaráží a plochou vegetační střechou. Výrazným prvkem domu je nerezová pergola, která tvoří závětří domu. Dům bude ...
 • Nízkoenergetický rodinný dům 

  Šeda, Kamil
  Cílem bakalářské práce je návrh novostavby rodinného nízkoenergetického domu pro čtyřčlennou rodinu. Jedná se o dům nepodsklepený jednopodlažní s obytným podkrovím. Dům je obdélníkového půdorysu. Hlavní konstrukční systém ...
 • Rodinný dům 

  Šagát, Hynek
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a vypracování projektové dokumentace rodinného domu na parcele č. 2065/3 zapsána v katastrálním území Lužice u Hodonína (689343). Objekt je navržen v rovinatém terénu. Rodinný dům je ...
 • Hala pro prodej a výstavy. 

  Šarmanová, Iveta
  Obsahem bakalářské práce je návrh a statický posudek nosných prvků haly pro prodej a výstavy. Dále byla také vypracována výkresová dokumentace v rozsahu dispozičních a výrobních výkresů včetně kusovníku materiálu. Součástí ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Šafaříková, Petra
  Jedná se o novostavbu samostatně stojícího rodinného domu s provozovnou -kadeřnictvím. Stavba je situována do intravilánu města Strážnice. Objekt je navržen jako nepodsklepený, dvoupodlažní, se sedlovou střechou. V 1NP se ...
 • Srovnání nákladů rekonstrukce památkově chráněného objektu s rekonstrukcí běžnou 

  Šafářová, Tereza
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku rekonstrukcí památkově chráněného objektu a běžného objektu. Popisuje zásady a požadavky potřebné k jejich provedení. Zabývá se porovnáním nákladů těch dvou rekonstrukcí.

Zobrazit další