Now showing items 124-143 of 785

 • Lázně Brno-Zábrdovice, obnova a dostavba 

  Jedrzejková, Ivana
  Bakalářská práce řeší obnovu a dostavbu funkcionalistického objektu Zimních lázní Brno-Zábrdovice. Hlavním cílem práce bylo navržení nového funkčního využití stávajícího objektu s ohledem na původní funkci, doplnění o ...
 • Lomová procesní zóna a disipace energie při lomu kvazikřehkých materiálů 

  Klon, Jiří
  Práce je zaměřena na porovnání vybraných lomových parametrů kvazikřehkého materiálu, konkrétně betonu, určovaných z výsledků testů na tělesech různých velikostí a délek zářezu. První část práce se zabývá studiem vybraných ...
 • Malá vodní nádrž Jandovka ve Vyškově 

  Vaněk, Petr
  V rámci této bakalářské práce je provedeno zhodnocení významu rybníku Jandovka na protipovodňovou ochranu obce Vyškov na Moravě. Dále obsahuje vypočet základních manipulačních objektů této vodní nádrže, a na základě těchto ...
 • Mapové fondy vojsk tří císařů v Bitvě u Slavkova 2. prosince 1805 

  Gabrlík, Marek
  Úvodní část mé práce se zabývá historií Bitvy tří císařů. Popisuje významné historické události, které k bitvě vedly, průběh bitvy a její důsledky ,vyplývající z francouzského vítězství. Hlavní část se věnuje mapovým fondům ...
 • Metodika průzkumu a diagnostické metody pro hodnocení stavu dřevěné konstrukce 

  Suchánková, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na studium diagnostických metod a metodiky průzkumu stavu dřevěných prvků. Teoretická část popisuje složení a vlastnosti dřeva, jeho znehodnocující činitele a ochranu proti nim. V další části ...
 • Metodika využití fyzikálně chemických analýz při hodnocení kvality stavebních hmot 

  Haramija, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá zejména fyzikálně chemickými analýzami a možnostmi jejich využití při posuzování různých typů degradace stavebních hmot. V bakalářské práci jsou uvedeny některé z využívaných metod fyzikálně ...
 • Metody identifikace historických malt 

  Kurfürstová, Nela
  Bakalářská práce podává stručný přehled o metodách, pomocí kterých lze identifikovat jednotlivé komponenty, které byly v historii používány pro výrobu malt. Práce je zaměřena především na omítky, jejichž hlavním pojivem ...
 • Metrologický systém ve výrobě vibrolisovaných betonových výrobků pro kryty z dlažeb a zdivo 

  Procházková, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním požadavků na metrologický systém při výrobě vibrolisovaných výrobků pro kryty z dlažeb a zdivo. Práce představuje rešerši právních předpisů a norem. V rámci práce jsou identifikovány ...
 • Mikrosimulační model silnice II/385 ve městě Kuřim 

  Mlčková, Ivana
  Bakalářská práce se zabývá návrhem dopravního řešení za pomocí modelování dopravního proudu. Dopravní data získána měřením z terénu byla následně zpracována v programu Aimsun a byl vytvořen model stávajícího stavu tak, aby ...
 • Mikuláškovo náměstí Brno 

  Švéda, Petr
  Bakalářská práce řeší jeden stavební objekt rozsáhlejšího urbanistického návrhu v lokalitě Mikuláškova náměstí ve Starém Lískovci v Brně. Řešené území leží mezi 2 řadami osmipodlažních panelových domů. Hlavním záměrem bylo ...
 • Mikuláškovo náměstí Brno 

  Kociánová, Lenka
  Tématem projektu je návrh Mikuláškova náměstí v Brně - Starém Lískovci, místa společenského kontaktu, kulturních akcí či aktivního odpočinku, ve spojení s parkem, zelení. Náměstí je místem společenského kontaktu, místem ...
 • Mimoúrovňové křížení s železniční tratí v Blansku 

  Felkl, Jan
  V bakalářské práci se zabývám dopravní situací v městě Blansku. Podařilo se mi získat studii výstavby mimoúrovňového křížení s železniční tratí, kterou akceptuji a navazuji na ni dopravními průzkumy železničního přejezdu ...
 • Minimální sklony na stokové síti 

  Vašková, Kamila
  Bakalářská práce se zabývá porovnáním metod výpočtů k určení minimálních sklonů na stokových sítích. Porovnávány jsou metody výpočtů uvedené v ČSN 75 6101 a také městské standardy větších měst České republiky. Při porovnávání ...
 • Minipivovar Kvasar v Senticích, hrubá vrchní stavba 

  Dvořák, Miloslav
  Práce se zabývá řešením technologie provedení hrubé vrchní stavby minipivovaru Kvasar v obci Sentice. Obsahem této práce je technologický předpis, technická zpráva, zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, časový ...
 • Minipivovar se zázemím pro sládka 

  Paroulková, Michaela
  Hlavním cílem mé práce bylo vytvořit rodinný minipivovar se zázemím pro sládka na kraji vesnice jménem Kněžičky. Objekt je tvořen ze tří částí a není podsklepen. Hlavní dominantou je dvoupatrová šestiúhelníková věž se ...
 • Modelování volného prutu zatíženého sledujícím zatížením 

  Mašek, Jan
  Cílem předkládané práce je vytvoření nelineárního dynamického modelu volného prutu zatíženého sledující silou. Reálným předobrazem modelu je štíhlá pružná raketa zatížená tahem reaktivního motoru. Vzhledem k povaze úlohy ...
 • Modernizace traťového úseku Okříšky - Bransouze 

  Melecký, Martin
  Hlavním cílem bakalářské práce je návrh geometrických parametrů koleje v úseku mezi železniční stanicí Okříšky a železniční stanicí Bransouze na jednokolejné železniční trati č.240 Brno hl.n. – Jihlava tak, aby došlo ku ...
 • Modernizace zdravotně technických a plynovodních instalací v bytovém domě 

  Honzírek, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá modernizací zdravotně technických a plynovodních instalací v bytovém domě. Teoretická část se věnuje jednotlivým způsobům přípravy teplé vody v bytových domech a metodám návrhu zásobníkového ...
 • Modulární rodinný dům 

  Julinová, Patricie
  Cílem mé práce bylo vytvořit rodinný dům ve svahu s plochou střechou z moderní netradiční technologie ocelových rámových modulů. Rodinný dům je částečně podsklepený. Podsklepená část je zděná a slouží jako hlavní vstup do ...
 • Monitoring zděné budovy ovlivněné okolní výstavbou 

  Kirschbaum, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá monitorováním stavebního objektu dotčeného okolní výstavbou. V první, teoretické části jsou popsány poruchy zděných konstrukcí, způsoby měření trhlin a možnosti statického zajištění staveb. ...