Now showing items 339-358 of 785

 • RD Boskovice- technologická etapa hrubé stavby 

  Musilová, Hana
  Předmětem této bakalářské práce je provedení hrubé stavby rodinného domu a to bez altánu v Boskovicích. Obsahem této práce je technologický předpis, technická zpráva, zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, časový ...
 • Realizace etapy hrubé vrchní stavby bytového domu 

  Brůžek, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá řešením vybrané části stavebně technologické studie pro objekt bytového domu. Obsahem práce je především technologická studie realizace hlavních technologických etap s podrobnějším zaměřením na ...
 • Realizace etapy hrubé vrchní stavby obchodního domu 

  Jahodová, Martina
  Tato bakalářská práce zahrnuje realizací hrubé vrchní stavby obchodního domu ve Valašském Meziříčí. Obsahem práce je technologický postup montáže nosné konstrukce a zastřešení budovy, technická zpráva zařízení staveniště, ...
 • Realizace hrubé stavby haly v Brně 

  Příkazský, Michal
  Předmětem této bakalářské práce je realizace hrubé vrchní stavby haly v Brně. Cílem stavebně technologického projektu je zpracování položkového rozpočtu, časového plánu, strojní sestavy, kontrolního a zkušebního plánu, ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu Janova Hora, Vizovice 

  Ševčík, Tomáš
  Bakalářská práce obsahuje řešení pro postup výstavby vrchní hrubé stavby bytového domu ve Vizovicích. Práce se zabývá technologickými předpisy pro vodorovné i svislé nosné konstrukce, zejména technologickým postupem pro ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu v Tatranské Lomnici 

  Šifrová, Sláva
  Predmetom tejto práce je riešenie technologickej etapy hrubej vrchnej stavby so zameraním na murovanie zvislých konštrukcií bytového domu v Tatranskej Lomnici. V práci je spracovaná technická správa riešeného objektu, ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby požární stanice 

  Šťastný, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá technologií realizace hrubé vrchní stavby požární stanice. Technologické postupy jednotlivých dílčích pracovních etap jsou doplněny o návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, BOZP, ...
 • Realizace spodní stavby bytového domu Kadetka 

  Havlíčková, Eva
  Obsahem práce je stavebně technologický projekt novostavby bytového domu Kadetka v Brně. Práce obsahuje technologické předpisy pro zemní práce, pažení, piloty CFA a základové konstrukce. Technologické předpisy jsou doplněny ...
 • Realizace spodní stavby bytového domu Luže 

  Kerhartová, Monika
  Obsahem bakalářské práce je stavebně technologický projekt bytového domu Luže. Projekt obsahuje technologické předpisy pro provádění zemních prací a základových konstrukcí. Předpisy jsou doplněny zkušebními a kontrolními ...
 • Realizace stropní konstrukce administrativní budovy v Otrokovicích 

  Kužela, Vlastimil
  Bakalářská práce řeší realizaci stropní konstrukce administrativního objektu v Otrokovicích na ulici Hložkova. Budova je zděná z tvárnic POROTHERM. Stropní konstrukce je zhotovena jako železobetonová monolitická deska. ...
 • Realizace technologické etapy hrubé stavby Moravia Thermal 

  Šťastná, Ludmila
  Bakalářské práce řeší stavebně technologický projekt hrubé vrchní stavby objektu Wellness, který je součástí komplexu Moravia Thermal v Pasohlávkách. V rámci projektu byly zpracovány technologické předpisy pro realizaci ...
 • Realizace technologické etapy spodní stavby víceúčelového objektu 

  Helán, Tomáš
  Obsahem bakalářské práce je zpracovat stavebně technologický projekt novostavby polní pokusné stanice Mendelovi univerzity v Brně. Projekt se blíže zabývá technologickou etapou spodní stavby, v které jsou zahrnuty předpisy ...
 • Realizace vrchní hrubé stavby bytového domu Valtice 

  Sedláček, Stanislav
  Předmětem této bakalářské práce je řešení technologické etapy vrchní hrubé stavby bytového domu ve Valticích a to především návrhem technologického postupu pro realizaci nosných konstrukcí. Jedná se konkrétně o svislé a ...
 • Realizace zastřešení průmyslové haly v Ostravě 

  Mík, Petr
  Předmětem mé bakalářské práce je řešení realizace zastřešení na průmyslové hale v Ostravě. Řeší realizaci ploché střechy u výrobní haly. Práce obsahuje rozpočet, časový plán, kontrolní a zkušební plán, technickou zprávu, ...
 • Redukce emisí CO2 při výrobě směsných Portlandských cementů. 

  Dočkal, Jakub
  Tato bakalářská práce se věnuje snížení emisí CO2 při výrobě směsných portlandských cementů. Zkoumá možnosti využití skelného recyklátu jako hydraulicky aktivní látky, závislost použití intenzifikátorů mletí na dosaženém ...
 • Rekonstrukce průtahu silnice II/448 v obci Ústín 

  Lakomý, Jan
  Cílem práce je návrh rekonstrukce průtahu silnice II/448 obcí Ústín. V jejím rámci je v uličním prostoru průtahu navržena také stezka pro cyklisty, způsob parkování, vjezdy k jednotlivým nemovitostem a v neposlední řadě ...
 • Rekonstrukce železniční tratě Stará Paka - Trutnov v km 118,9-121,6 včetně technologie prací 

  Maixner, Pavel
  Cílem bakalářské práce je rekonstrukce jednokolejné železniční trati Stará Paka – Trutnov v km 118,9-121,6. Úkolem je navrhnout úpravu geometrických parametrů koleje a vhodnou skladbu železničního svršku. Při rekonstrukci ...
 • Rekonstrukce železniční tratě Stará Paka - Trutnov v km 79,45-82,451 včetně technologie prací 

  Rous, Petr
  Úkolem práce je rekonstrukce železniční jednokolejné tratě Stará Paka - Trutnov v km 79,450 - 82,451. Práce obsahuje úpravu geometrických parametrů koleje a rekonstrukci železničního svršku. Dále je součástí práce řešení ...
 • Rekonstrukce železniční tratě Stará Paka - Trutnov v km 82,886-85,65 včetně technologie prací 

  Diblík, Milan
  Úkolem práce je rekonstrukce železniční jednokolejné tratě 510A Trutnov hl. n. – Chlumec n. C. v km 82,886 – 85,65. Práce obsahuje geometrickou úpravu parametrů koleje a rekonstrukci železničního svršku. Součástí práce je ...
 • Rekonstrukce železniční tratě Vsetín - Velké Karlovice mezi km 17,000 a km 19,950 včetně návrhu technologie prací 

  Kulich, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí železničního svršku a úpravou geometrických parametrů koleje na vybraném úseku železniční tratě Vsetín – Velké Karlovice. Při návrhu je brán zřetel především na stávající objekty ...