Now showing items 553-572 of 790

 • Samozhutnitelné betony s využitím druhotných surovin 

  Ťažká, Lucia
  Práca je zameraná prevažne na možnosti využitia druhotných surovín a ich aplikácii pre výrobu SCC. Značná časť je venovaná prímesiam typu I a výsledkom ich použitia vo výskumných prácach najmä zo zahraničných zdrojov. Ďalej ...
 • Servis autoskel v Porubě u Orlové, příprava realizace zastřešení 

  Porwisz, Ondřej
  Práce je zaměřena na stavebně technologické řešení realizace zastřešení bytového domu v Porubě u Orlové. Obsahuje technickou zprávu, technologický předpis, kontrolní a zkušební plán, projekt zařízení staveniště, strojní ...
 • Silniční most přes řeku Trkmanku v obci Velké Pavlovice 

  Coufal, Jakub
  Předmětem bakalářské práce je návrh mostní konstrukce přes řeku Trkmanku v obci Velké Pavlovice. Nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska o jednom poli. Zatížení bylo spočítáno v softwaru Scia Engineer a porovnáno s ...
 • Simulační a optimalizační model soustavy nádrží v povodí řeky Svitavy 

  Šejnoha, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na sestavení simulačního a optimalizačního modelu vybrané vodohospodářské soustavy. Oba modely jsou vytvořeny v programu SOMVS. V simulačním modelu jsou na základě volby nalepšených odtoků z ...
 • Skautský dům 

  Kudličková, Jitka
  Práce řeší návrh skautského domu ve městě Vyškov ve stupni dokumentace pro provedení stavby. Konstrukční systém budovy je zděný z tvárnic HELUZ. Navrhovaný objekt je dvoupodlažní, částečně podsklepený se sedlovou střechou.
 • Skladovací hala s přístavkem 

  Růžička, Jan
  Cílem práce je návrh nosné ocelové konstrukce skladovací haly s přístavkem v lokalitě města Brna. Půdorysné rozměry objektu jsou 24x48m. Hlavní nosnou částí je příčná vazba o rozpětí 18m a výšce ve vrcholu lodě 8,9m, která ...
 • Sledování a řízení nákladů na stavební zakázce 

  Mašková, Pavla
  Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na členění nákladů, rozpočtování a kalkulaci nákladů, řízení nákladů a charakteristiku stavební zakázky. Cílem je vyhodnocení modelu plánování a řízení nákladů na stavební zakázce ...
 • Sledování teplotní stratifikace vody metodou EIS 

  Műnsterová, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá otázkou možnosti využití měřicí aparatury založené na aplikaci metody elektrické impedanční spektrometrie (EIS) při sledování teplotní stratifikace vody. Pro měření jsou určeny přístroje Z-metr ...
 • Směsný recyklát v podloží vozovek 

  Ševc, Jan
  Práce řeší využití směsného recyklátu v podloží vozovek. Detailně se zabývá sledováním únosností tohoto materiálu použitého jako náhrada nevhodných zemin v podloží vozovky především intravilánových komunikací. Prakticky ...
 • Softwarová podpora plánování projektů 

  Netolický, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá projektovým managementem a porovnává programy, které jsou určeny na řízení investičního projektu. Tyto softwary slouží k plánování, správě úkolů, zdrojů a zjišťování aktuálního stavu projektu. ...
 • Specifické látky ve zdrojích pitné vody 

  Konečný, Jiří
  V bakalářské práci jsem se zabýval specifickými látkami, které svým výskytem ve zdrojích pitné vody znečišťují kvalitu vody. Jedná se především o těžké kovy, ale také o sloučeniny bázi síry, dusíku, fosforu a další. V práci ...
 • Specifické otázky komunikace v práci projekční kanceláře 

  Horská, Lenka
  Tato bakalářská práce je věnována specifickým otázkám komunikace v práci projekční kanceláře. V teoretické části je nejprve stručně popsána charakteristika projekčních kanceláří a okolí, ve kterém se pohybují. Poté se již ...
 • Specifika nákladů stavebního objektu v průběhu životního cyklu 

  Pevalová, Barbora
  Bakalárska práca sa zaoberá nákladmi životného cyklu objektu. V teoretickej časti sa zoznamujeme so základnými pojmami a fázami životného cyklu. V praktickej časti odhadujeme náklady rodinného domu. Tieto náklady sú rozdelené ...
 • Sportovně -relaxační areál- technologická etapa dokončovacích prací 

  Rapant, Radek
  Bakalářská práce se zabývá provedením podlah a zastřešení vinárny na budově sportovně relaxačního areálu AMBRA. Objekt se nachází v obci Luhačovice, ulici Solné 1055, č.p. 504/2. Jedná se o novostavbu, která bude sloužit ...
 • Sportovní centrum Královo Pole 

  Kouřilová, Monika
  Vlastní objekt je navržen jako volně stojící dvoupodlažní stavba. Výchozím bodem pro návrh byla snaha vytvořit objekt slučující všechny požadované funkce. Půdorysná stopa stavby se odvíjí od tvaru kluziště. Celkovou hmotu ...
 • Sportovní centrum Královo Pole 

  Podolská, Hana
  Sportovní centrum se nachází v Brně Králově Poli, navazuje na plochu hřiště, které slouží letnímu i zimnímu provozu. Objekt je přístupný z ulice Vodova. Nedaleko se nachází fotbalový stadion, vysokoškolské koleje a tramvajová ...
 • Sportovní centrum Královo Pole 

  Kostíková, Lenka
  Tématem mé práce byl návrh zázemí pro sportovní centrum v Brně Králově Poli. Pozemek se nachází poblíž stávajícího sportovního areálu na ulici Vodova. Součástí navrženého centra jsou 4 objekty. Hlavní budovou je objekt se ...
 • Sportovní hala 

  Sengerová, Ingrid
  V rámci této bakalářské práce se budu zabývat návrhem nosné konstrukce sportovní haly pro běžné sporty (házená, malý fotbal, tenis, volejbal, košíková) situovanou v oblasti města Brno, přičemž půdorysné rozměry této ...
 • Sportovní hala 

  Soudek, Jan
  Předmětem práce je návrh nosné ocelové konstrukce sportovní haly na basketbal v lokalitě města Chrudim. Půdorysné rozměry objektu jsou 35 x 57 m. Hlavní nosnou částí je příčná vazba tvořena příhradovým vazníkem o rozpětí ...
 • Sportovní hala v Soběšovicích 

  Fojtík, Petr
  V práci jsem řešil návrh a posouzení nosné konstrukce sportovní haly o půdorysných rozměrech 30x45 m a výškou 15,5 m. Hala je vytvořena jako příhradová konstrukce tvořená příčnými vazbami, které jsou osově vzdálené 9 m. ...