Now showing items 651-670 of 785

 • Uhlíkové nanotrubičky ve stavebních materiálech 

  Fialová, Barbora
  Uhlíkové nanotrubičky (CNT) se dostaly do popředí zájmu vědců v mnoha oborech. V práci byl zkoumán vliv CNT jako nanovýztuže v geopolymeru na bázi metakaolinu. Bylo zjištěno, že přídavek CNT výrazně ovlivňuje tlakové a ...
 • Uplatnění chlorace při dezinfekci veřejných bazénových vod 

  Wagnerová, Andrea
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku dezinfekce bazénových vod. Práce se zabývá jednotlivými dezinfekčními činidly na bázi chloru a bezchlorovými dezinfekčními činidly. Součástí práce je srovnání výhod a nevýhod ...
 • Účelová mapa areálu VUT v lokalitě Brno - Kraví hora 

  Matušková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá vyhotovením účelové mapy areálu VUT v lokalitě Brno - Kraví hora.Jedná se o doplnění mapy pro odbor technických sítí. Úkolem bylo zaměřit polohopis a výškopis zájmového území.
 • Účelová mapa zříceniny hradu Loučky 

  Vitula, Marek
  Cílem bakalářské práce je zaměření zříceniny hradu Loučky jako součást ochrany historických památek České republiky pro potřeby Národního památkového ústavu. Výsledná účelová mapa může být v budoucnu využita především pro ...
 • Úprava betonové průvlakové konstrukce 

  Fiala, Adam
  Bakalářská práce se zabývá zesílením vícepodlažní konstrukce z betonů nižších pevností pro účely fitness centra. Průvlaky jsou zesíleny volně vedenými lany, trámy přídavnou výztuží s použitím stříkaného betonu. Desky jsou ...
 • Úprava křižovatky silnic I/11 x II/474 v Těrticku 

  Kortová, Anna
  Práce je zaměřena na úpravu křížení silnic I/11 a II/474 v Těrlicku s podmínkou zachování pravého odbočovacího pásu, který je součástí motocyklového okruhu. Cílem této práce je zvýšení přehlednosti, snížení nehodovosti a ...
 • Úpravny vody v ČR 

  Pavlů, Tomáš
  Hlavním cílem práce je vytvoření přehledného katalogu vybraných úpraven vody v České republice, který by podával základní informace o jednotlivých objektech. První část práce je věnována obecným informacím o úpravnách vody ...
 • Ústí nad Orlicí – úprava náměstí Svobody 

  Šeda, Matěj
  Předmětem práce je projektová dokumentace návrhu úpravy stávající neřízené průsečné křižovatky na okružní křižovatku tvaru elipsy. Navržena je komunikace pro pěší a přesunutí zastávky autobusu. Automobilová doprava bude ...
 • Vedení a řízení spolupracovníků ve stavební firmě 

  Bílková, Alice
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem „Vedení a řízení spolupracovníků ve stavební firmě“. Podstatou teoretické části je stručně představit pojmy management, management ve stavebnictví, vedení a řízení pracovníků, využívání ...
 • Veřejná zakázka na stavební práce 

  Fikoczek, Ondřej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií u veřejných zakázek na stavební práce. První část obsahuje výklad základních pojmů v oblasti veřejných zakázek a popisuje ...
 • Vědecko technický park Telč 

  Musilová, Kateřina
  Zadáním bakalářské práce je návrh budovy Vědeckotechnického parku s laboratořemi v Telči pro Energoklastr. Energoklastr je kompetenčně orientovaný klastr zaměřený na spolupráci malých a středních podniků, výzkumných ...
 • Viladům v Poličce 

  Svoboda, Jan
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace novostavby viladomu. Objekt se nachází v nové lokalitě pro bydlení v jihovýchodní části města Poličky. Jedná se o třípodlažní bytový dům s plochou střechou. ...
 • Vícepodlažní budova 

  Stavrovský, Jiří
  Práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce vícepodlažních garáží. Jedná se o šestipodlažní ocelovou konstrukci obdélníkového půdorysu o rozměrech 35,2 x 83,2 metrů a výšce 18,5 metrů. Statický výpočet je řešen kombinací ...
 • Vlastnosti zeolitů a jejich uplatnění ve stavebních pojivech 

  Rousková, Jana
  Zeolity, jako přírodní či syntetické aluminosilikáty, mají široký okruh uplatnění. Jejich aplikace ve stavebnictví směřuje k použití zeolitů jako příměsi typu II. Je však třeba prokázat jejich reaktivitu a vliv na obsah ...
 • Vliv ekonomické krize na cenu veřejných stavebních investic 

  Zoubek, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu ekonomické krize na cenu veřejných stavebních investic. Cílem je analýza vývoje cen veřejných stavebních investic v období krize a před ní. Teoretická část popisuje ...
 • Vliv oxidů těžkých kovů na vlastnosti cementových past 

  Kašpárková, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na studium vlivu zvýšeného obsahu těžkých kovů při výrobě cementu na vlastnosti získaného cementu a na vliv přídavku oxidů těžkých kovů při výrobě cementových past. Práce se zabývá také změnami ...
 • Vliv provedení izolací proti zemní vlhkosti a izolace plochých střech na cenu a kvalitu stavby 

  Večerková, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem provedení izolace proti zemní vlhkosti a izolace plochých střech na cenu a kvalitu stavby. Teoretická část popisuje tvorbu cen, náklady, kalkulace, rozpočty a možné materiály pro ...
 • Vliv přípravy zkušebních těles a zabudování geomříže na nízkoteplotní charakteristiky asfaltové směsi 

  Sklenář, Jan
  Bakalářská práce byla věnována zkoumání chování asfaltové směsi s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem za nízkých teplot. Práce je rozdělena na praktickou a teoretickou část. Praktická část pojednává o výrobě zkušebních ...
 • Vliv půdorysného zakřivení na kapacitu přelivu 

  Lukášek, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na půdorysně zakřivené přelivy. Součástí práce je souhrn informací o přelivech, především pak těch zakřivených. Dále je v práci vyhodnocen provedený modelový výzkum, který se zabývá stanovením ...
 • Vliv různých technologií mletí na vlastnosti Portlandského cementu 

  Švéda, Matěj
  Tato bakalářská práce shrnuje konvenční technologie mletí při výrobě Portlandského cementu. Hlouběji se pak zabývá technologiemi potenciálně využitelnými, tedy vysokoenergetickým mletím, s využitím mechanochemické aktivace. ...