Now showing items 659-678 of 785

 • Vedení a řízení spolupracovníků ve stavební firmě 

  Bílková, Alice
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem „Vedení a řízení spolupracovníků ve stavební firmě“. Podstatou teoretické části je stručně představit pojmy management, management ve stavebnictví, vedení a řízení pracovníků, využívání ...
 • Veřejná zakázka na stavební práce 

  Fikoczek, Ondřej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií u veřejných zakázek na stavební práce. První část obsahuje výklad základních pojmů v oblasti veřejných zakázek a popisuje ...
 • Vědecko technický park Telč 

  Musilová, Kateřina
  Zadáním bakalářské práce je návrh budovy Vědeckotechnického parku s laboratořemi v Telči pro Energoklastr. Energoklastr je kompetenčně orientovaný klastr zaměřený na spolupráci malých a středních podniků, výzkumných ...
 • Viladům v Poličce 

  Svoboda, Jan
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace novostavby viladomu. Objekt se nachází v nové lokalitě pro bydlení v jihovýchodní části města Poličky. Jedná se o třípodlažní bytový dům s plochou střechou. ...
 • Vícepodlažní budova 

  Stavrovský, Jiří
  Práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce vícepodlažních garáží. Jedná se o šestipodlažní ocelovou konstrukci obdélníkového půdorysu o rozměrech 35,2 x 83,2 metrů a výšce 18,5 metrů. Statický výpočet je řešen kombinací ...
 • Vlastnosti zeolitů a jejich uplatnění ve stavebních pojivech 

  Rousková, Jana
  Zeolity, jako přírodní či syntetické aluminosilikáty, mají široký okruh uplatnění. Jejich aplikace ve stavebnictví směřuje k použití zeolitů jako příměsi typu II. Je však třeba prokázat jejich reaktivitu a vliv na obsah ...
 • Vliv ekonomické krize na cenu veřejných stavebních investic 

  Zoubek, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu ekonomické krize na cenu veřejných stavebních investic. Cílem je analýza vývoje cen veřejných stavebních investic v období krize a před ní. Teoretická část popisuje ...
 • Vliv oxidů těžkých kovů na vlastnosti cementových past 

  Kašpárková, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na studium vlivu zvýšeného obsahu těžkých kovů při výrobě cementu na vlastnosti získaného cementu a na vliv přídavku oxidů těžkých kovů při výrobě cementových past. Práce se zabývá také změnami ...
 • Vliv provedení izolací proti zemní vlhkosti a izolace plochých střech na cenu a kvalitu stavby 

  Večerková, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem provedení izolace proti zemní vlhkosti a izolace plochých střech na cenu a kvalitu stavby. Teoretická část popisuje tvorbu cen, náklady, kalkulace, rozpočty a možné materiály pro ...
 • Vliv přípravy zkušebních těles a zabudování geomříže na nízkoteplotní charakteristiky asfaltové směsi 

  Sklenář, Jan
  Bakalářská práce byla věnována zkoumání chování asfaltové směsi s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem za nízkých teplot. Práce je rozdělena na praktickou a teoretickou část. Praktická část pojednává o výrobě zkušebních ...
 • Vliv půdorysného zakřivení na kapacitu přelivu 

  Lukášek, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na půdorysně zakřivené přelivy. Součástí práce je souhrn informací o přelivech, především pak těch zakřivených. Dále je v práci vyhodnocen provedený modelový výzkum, který se zabývá stanovením ...
 • Vliv různých technologií mletí na vlastnosti Portlandského cementu 

  Švéda, Matěj
  Tato bakalářská práce shrnuje konvenční technologie mletí při výrobě Portlandského cementu. Hlouběji se pak zabývá technologiemi potenciálně využitelnými, tedy vysokoenergetickým mletím, s využitím mechanochemické aktivace. ...
 • Vliv uspořádání krajiny na erozní a odtokové poměry v povodí 

  Horký, Štěpán
  Předmětem práce je hodnocení vlivu uspořádání krajiny na erozní a odtokové poměry v povodí. Pro tento účel byla analyzována lokalita obce Lichnov v Moravskoslezském kraji. V práci jsou uvedeny teoretické koncepty pro výpočet ...
 • Vodohospodářská konstrukce- čerpací stanice 

  Čožík, Martin
  Předmětem bakalářské práce je statický návrh nádrže čističky odpadních vod, dimenzování a posouzení konstrukčních částí na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti. Součástí práce je výkresová dokumentace. Cílem ...
 • Vodohospodářské konstrukce - čerpací stanice 

  Kustyánová, Orsolya
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a posouzení nosných částí vodohospodářské konstrukce – čerpací stanice – v obci Vrbice u Velkých Pavlovic. Součástí práce jsou technická zpráva, průvodní zpráva ke statickému výpočtu, ...
 • Vodohospodářské konstrukce - odpadová šachta 

  Kulla, Lukáš
  Cílem práce je určit zatížení působící na odpadovou šachtu daných rozměrů, nadimenzovat výztuž odpadové šachty a následně posoudit na mezní stav únosnosti a použitelnosti. Při výpočtu vnitřních sil se uplatnil ruční výpočet, ...
 • Vybudování výškové sítě s využitím elektronické nivelace. 

  Czíria, Kornél
  Práca sa zaoberá vybudovaním a následným zameraním dvoch výškových sietí metódou geometrickej nivelácie s využitím elektronického nivelačného prístroja Leica Sprinter 150M s kódovou výsuvnou nivelačnou latou. Vzhľadom na ...
 • Vyhledávací studie obchvatu města Žulová 

  Štván, Ondřej
  Předmětem bakalářské práce je vyhledávací studie obchvatu města Žulová. Současný stav je pro své směrové, výškové a rozhledové parametry nevyhovující. V práci jsou prezentovány tři možné varianty přeložky silnice I/60. ...
 • Vyhledávací studie obchvatu městyse Stonařov 

  Tillhonová, Veronika
  Bakalářská práce je věnována návrhu vyhledávací studie obchvatu městyse Stonařov a přilehlých obcí Prostředkovice a Suchá. Městys Stonařov a obce Prostředkovice, Suchá se nacházejí v okrese Jihlava, kraj Vysočina. Obchvat ...
 • Vyhodnocení lomových experimentů na vybraných betonových tělesech 

  Součková, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením lomových experimentů na vybraných betonových tělesech. Je rozdělena na dvě části: teoretickou a experimentální. V teoretické části jsou popsány jednotlivé lomové parametry, zkouška ...