Now showing items 737-756 of 785

 • Zabezpečení staveniště v souvislosti s pojištěním rizika odcizení 

  Bachan, Jan
  Tato práce se zabývá zabezpečením staveniště proti krádeži pojištěním. Hlavním cílem práce je komparace pro tento účel vhodných pojistných produktů, které jsou nabízeny největšími pojišťovnami na tuzemském trhu. Nejprve ...
 • Zajištění stavební jámy v Brně pro podzemní garáže u Janáčkova divadla 

  Zapletal, Adam
  Bakalářská práce se zabývá návrhem pažící konstrukce reálné stavební jámy podzemních garáží u Janáčkova divadla v Brně. Obsahem je popis možných řešení se zhodnocením jejich výhod a nevýhod. Cílem práce je vybrat z těchto ...
 • Založení bytového domu v Třeboni 

  Jurníček, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá tematikou zakládání bytového domu. Jejím cílem je na základě studia odborných zdrojů a statického posouzení navrhnout vhodný způsob založení daného stavebního objektu. V teoretické části bakalářské ...
 • Zaměření areálu kostela sv. Gotharda v Modřicích 

  Galata, Marek
  Předmětem bakalářské práce je zaměření vlastního památkového objektu a souvisejícího okolí. Následuje vytvoření dokumentace objektu dle zvyklostí Národního památkového ústavu a vyhotovení komplexní účelové mapy zmíněné lokality.
 • Zaměření areálu kostela sv. Šimona a Judy v Radosticích 

  Nevěřilová, Eliška
  Cílem této bakalářské práce je zaměření kostela sv. Šimona a Judy v Radosticích a přilehlého okolí a následné zpracování pro potřeby Národního památkového ústavu. První část se zabývá měřickými pracemi a druhá část popisuje ...
 • Zaměření historické památky v lokalitě Žerotice 

  Kordasová, Klára
  Cílem bakalářské práce je zaměření zříceniny tvrze a přilehlého území v Žeroticích. První část práce je zaměřena na měřické práce, jako přípravu, bodové pole a zaměření polohopisu a výškopisu. Druhá část práce popisuje ...
 • Zaměření hranice rozvodí u lokality Rakovecké údolí 

  Háva, Lukáš
  Cílem bakalářské práce je vyšetření hranice rozvodí Rakoveckého a Jedovnického potoka. Práce ukazuje chronologický postup od teoretické přípravy, získání podkladů, rekognoskace bodových polí v zájmovém území, terénního ...
 • Zaměření pro tvorbu účelové mapy části ul. Školská, Hradec Králové 

  Slabá, Michaela
  Cílem bakalářské práce je tvorba účelové mapy části ulice Školská v Hradci Králové. Bakalářská práce je řazena chronologicky podle postupů a fází od rekognoskace terénu a bodových polí, vlastní měření a zpracování až po ...
 • Zastávka u Brna - studie obchvatu 

  Čechová, Zuzana
  Cílem bakalářské práce je návrh studie obchvatu obce Zastávka, nacházející se v Jihomoravském kraji přibližně 20 km jihozápadně od města Brna. Hlavním důvodem navržením tohoto řešení je špatná dopravní situace. Obec Zastávka ...
 • Zastřešení bytového domu Nosálovská, Vyškov 

  Doležel, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na stavebně technologické řešení realizace zastřešení bytového domu Nosálovská, ve Vyškově. Obsahuje technickou zprávu, technologický předpis, kontrolní a zkušební plán, projekt zařízení ...
 • Zastřešení objektu Mateřské školy v Moravanech 

  Procházková, Šárka
  Obsahem této práce je řešení technologické etapy zastřešení objektu Mateřské školy v Moravanech. Střecha je navržena jako jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev, se spádem do středu objektu. V technologickém ...
 • Zastřešení sportovního objektu 

  Tichák, Tomáš
  Cílem této práce je navržení dřevěné nosné konstrukce zastřešení sportovní haly v lokalitě Ostrava. Hala je určena pro sporty typu házená, malý fotbal, tenis, volejbal, košíková atd. Stavba má obdélníkový půdorys 35 x 50 ...
 • Záchytná parkoviště na Brněnsku 

  Štadáni, Pavel
  Ve světě stále častějším způsobem řešení rostoucí intenzity automobilové dopravy ve městech je zřizování záchytných parkovišť v jejich okrajových částech, která mají za úkol snížit podíl individuální automobilové dopravy. ...
 • Zděný rodinný dům 

  Pražan, Tomáš
  Cílem zadaného tématu bakalářské práce ,,zděný rodinný dům‘‘ je vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Rodinný dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Nacházející se v okrajové části vesnice Borové u ...
 • Zděný rodinný dům 

  Zezula, Pavel
  Cílem zadaného tématu bakalářské práce „zděný rodinný dům‘‘ je vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Rodinný dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Nacházející se v okrajové části města Polička. Objekt ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v administrativní budově 

  Cigánková, Kristýna
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zdravotně technických instalací. Teoretická část řeší téma ohřevu teplé vody, zejména v administrativních budovách. Výpočtová a projektová část ukazuje konkrétní navrhované ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě 

  Kinc, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických instalací a plynovodních instalací. Teoretická část obsahuje informace o dimenzování vnitřního vodovodu. Výpočtová část a projekt obsahuje návrh splaškové a dešťové ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě 

  Vacek, Jan
  Bakalářská práce obsahuje návrh zdravotně technických a plynovodních instalací v bytovém domě. Teoretická část řeší využívání dešťových vod v objektu jako vody provozní. Výpočtová část a projekt pak obsahují návrh dešťové ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě s administrativními prostory 

  Šťastný, Radek
  Bakalářská práce se zabývá zdravotně technickými a plynovodními instalacemi. V teoretické části se zabývá trubními materiály a její historií. Výpočtová část práce obsahuje návrh vnitřního vodovodu, kanalizace, plynovodu a ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace ve společenském domě 

  Matějková, Lucie
  Bakalářská práce obsahuje části teorie, výpočtu a projektu. Theorie se zabývá znečištěním opadních vod tuky a oleji a jejich separací. Výpočtová část řeší návrh vnitřního vodovodu, plynovodu a kanalizace. Projekt obsahuje ...