Now showing items 104-123 of 785

 • Hodnocení provozu domovní čistírny odpadních vod 

  Ondruš, Martin
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením provozu domovní čistírny. V teoretické části se zaměřuje na druhy odpadních vod, především splaškové vody, a na způsoby odstranění znečištění pocházející z malých zdrojů. Praktická ...
 • Hodnocení stavu dřeva v konstrukcích a zhodnocení využitelnosti nedestruktivních metod zkoušení 

  Munduchová, Markéta
  Bakalářská práce se skládá z teoretické a experimentální části. V teoretické části jsou uvedeny poznatky týkající se struktury dřeva, jeho základních vlastností a životnosti. Dále jsou popsány vady dřeva, vliv dřevokazného ...
 • House 

  Uheríková, Eliška
  Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace stavby rodinného domu. Rodinný dům je dvojpodlažní, nepodsklepený z části krytý zeminou. Stavba je založena na základových pásech, nosná konstrukce je navržena ...
 • Hrubá vrchní stavba bytového domu v Blansku - stavebně technologická příprava 

  Vonderka, Lukáš
  Předmětem mé bakalářské práce je provedení hrubé vrchní stavby bytového domu v Blansku. Podrobněji je zpracován technologický předpis montáž prefabrikovaných panelů Spiroll. Dále obsahuje technickou zprávu, technickou ...
 • Hydraulická analýza vodovodní sítě sídliště Brno - Bystrc 

  Hofmannová, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na hydraulickou analýzu spotřebiště Brno - Bystrc. Struktura je rozdělena do tří částí. První část je věnována rešerši používaných postupů, uplatňovaných principů a dostupných softwarových ...
 • Hydraulické posouzení a návrh úpravy drobného vodního toku 

  Ďurďa, Eduard
  Hlavním úkolem této práce je vyhodnocení stávajícího stavu toku Babického potoka, z hlediska kapacitních a usazovacích poměrů. Z tohoto hodnocení bude následně vypracována řada variantních řešení.
 • Iniciace stabilního šíření trhliny u vybraných stavebních kompozitů 

  Majtánová, Romana Viktória
  Tato práce se zabývá zkoumáním působení vláken v obyčejném a lehkém betonu. Zkušební tělesa byla vyrobena z betonu s polypropylenovými vlákny Forta FERRO ve třech variantách – o délce 19, 38 a 54 mm – a také z referenčních ...
 • Investiční výstavba realizovaná v rámci regionálního rozvoje 

  Maršounová, Eva
  Cílem bakalářské práce je základní charakteristika fungování strukturální politiky EU a v ČR. Teoretická část práce se zabývá historií EU, vývojem strukturální politiky včetně nástrojů pro její aplikaci a návazností ...
 • Kalkulace nákladů na klientské změny úpravou standardu developerského projektu 

  Roubcová, Veronika
  Práce pojednává o klientských změnách ve zvoleném developerském projektu oproti standardu. Z katalogu změn budou vybrány jednotlivé položky, které nahradí původní standard. Návrh vzhledu bytu je tvořen na základě harmonického ...
 • Kalové hospodářství úpraven vod 

  Ševčíková, Ilona
  Bakalářská práce se zabývá kalovým hospodářstvím úpraven vod. Cílem práce je popsat současné možnosti zpracování vodárenských kalů a uvést konkrétní příklady kalového hospodářství na úpravnách vody. Za tímto účelem je práce ...
 • Kaskády kondenzačních kotlů a jejich řízení 

  Smola, Vojtěch
  Tato bakalářská práce řeší návrh kaskádové kotelny a její regulace pro vytápění čtyř podlažní bytový dům s nevytápěným suterénem. Kaskádová kotelna je sestavena ze tří kondenzačních kotlů řízených pomocí tří zónové ekvitermní ...
 • Klasifikace protipovodňových opatření k ochraně kulturních památek 

  Hanzlíková, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá klasifikací protipovodňových opatření k ochraně kulturních památek. Nejprve je definováno povodňové nebezpečí a charakteristiky průběhu povodně. Následně je řešen dopad působení povodně na ...
 • Koncepce bytové politiky 

  Kuncová, Kateřina
  Bakalářská práce pojednává o koncepci bytové politiky v ČR. Zabývá se vývojem bytové politiky v minulosti a zároveň popisuje aktuální situaci v této oblasti. Práce je rozčleněna do pěti hlavních částí. První část pojednává ...
 • Koncový řadový dům ve Střelicích 

  Novotný, Miloslav
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a vypracování projektové dokumentace koncového řadového domu ve Střelicích u Brna na parcele č. 5801/2. Návrh domu respektuje jak územní plán obce, tak i stávající zástavbu. Svým tvarem ...
 • Kondenzační kotel a solární kolektory v bytovém domě 

  Bukovjan, Jiří
  Předmětem této bakalářské práce je vytápění a příprava teplé vody v bytovém domě v Rožnově pod Radhoštěm.Objekt má čtyři nadzemních podlaží a suterén. V každém nadzemním podlaží jsou dvě bytové jednotky. V suterénu se ...
 • Konstrukce zastřešení zámeckého objektu 

  Hric, Fedor
  Bakalářská práce se zaobírá dřevěnou konstrukcí zastřešení barokového zámku ve Svatém Antonu a to ve variantním uspořádání. V první alternativě je analyzován současný stav, kterým je mansardová střešní konstrukce s původními ...
 • Kostel Lesná /Brno - sídliště/ 

  Bělehradová, Věra
  Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu předmětu Interiér. Rozvíjí architektonickou studii kostela Blahoslavené Marie Restituty situovaného v Brně v městské části Brno-Lesná. Objekt je přístavbou stávajícího ...
 • Koučování jako metoda rozvoje manažerů a možnosti jejího uplatnění ve stavebnictví 

  Prouzová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá koučováním jako metodou rozvoje manažerů. Cílem této bakalářské práce je zjištění možností uplatnění koučování ve stavebním oboru a poukázání na jeho přínos pro stavební podniky. Teoretická část ...
 • Krásné Pole - dopravní řešení s návaznosti na novou I/11 

  Mitura, Jindřich
  Práce ve formě studie pojednává o možnostech optimalizace napojení ostravského městského obvodu Krásné Pole na základní komunikační systém města Ostravy. Dále řeší napojení MOb na budovanou přeložku silnice I/11, která ...
 • Křižovatka ulic Malátovy, Na Návsi a Stříbrnické v Ústí nad Labem 

  Jančík, Josef
  Náplní bakalářské práce je navrhnout úpravu stávající stykové křižovatce ulic Malátovy, Na Návsi a Stříbrnické v Ústí nad Labem na kruhový objezd o průměru 28 m.