Now showing items 144-163 of 785

 • Monolitické zastropení prostoru nad jevištěm 

  Škoda, Martin
  Práce je zaměřena na návrh a posouzení monolitického železobetonového trámového stropu. Veškeré výpočty jsou provedeny v souladu s Eurokódem 2.
 • Monolitické zastropení prostoru nad jevištěm 

  Tošenovjan, Marek
  Práce je zaměřena na návrh monolitické stropní konstrukce nad jevištěm divadla. Při výpočtu vnitřních sil jsou respektovány požadavky na rozmístění divadelní techniky. Zvláštní důraz je kladen na výpočet podporových momentů ...
 • Montáž skeletu výrobního a skladového areálu v Paskově 

  Gaďurek, Robin
  Obsahem předložené bakalářské práce je realizace železobetonového montovaného skeletu v Paskově. Jedná se o výrobní a skladový areál Italinox. Práce obsahuje souhrnnou technickou zprávu, technickou zprávu dopravních vztahů, ...
 • Moravský Krumlov, obnova bývalého soudu a šatlavy na kulturně společenské centrum 

  Zach, Jakub
  Projekt řeší rekonstrukci a přístavbu objektů bývalého městského soudu a jeho vězení (šatlavy), které jsou umístěné v centru Moravského Krumlova na rohu nám. T. G. Masaryka a ulice Smetanova. Cílem je docílit nových možnosti ...
 • Most nad místní komunikací a potokem 

  Zifčák, Karel
  Předmětem této bakalářské práce je studie mostu o rozpětí 24m, který přemosťuje místní komunikaci a potok. Práce se zaměřuje na návrh trámové parapetní nosné konstrukce s parabolickými hlavními nosníky vzájemně spojenými ...
 • Most nad odvodňovacím kanálom 

  Kováč, Daniel
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom monolotického cestného mosta na rýchlostnej ceste R4 medzi Žaronovicou a Šášovským Podhradím. Primárnou funkciou mosta je previesť dopravu ponad odvodňovací kanál, v druhom rade ...
 • Most přes Račí potok 

  Novotný, Matěj
  Bakalářská práce řeší most na komunikaci I/60 přes Račí potok. Konstrukce je navrhovaná ve třech variantách. Vybraná byla předpjatá desková konstrukce délky 18,2 metrů uvažovaná jako prostý nosník. Výpočet zatížení je ...
 • Most přes řeku Lomnici 

  Klein, Vojtěch
  Cílem této práce je návrh mostu přes řeku Lomnici ve městě Mirotice. Byly navrženy tři varianty. Pro podrobné řešení byla zvolena dodatečně předpjatá dvoutrámová konstrukce. Výpočet vnitřních sil byl proveden na výpočetním ...
 • Most z předpjatého betonu 

  Filip, Štěpán
  Cílem této bakalářské práce je návrh kolmé mostní konstrukce přes bezejmenný (místní) potok bez trvalého průtoku. Obsahem je návrh konstrukce mostu o jednom poli, který je navržen ve třech variantách. Zvolená varianta je ...
 • Motivace a firemní kultura ve stavebním podniku 

  Vagundová-Drgáčová, Linda
  Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit stávající firemní kulturu a motivaci zaměstnanců alespoň v některém stavebním podniku a verifikovat pracovní hypotézy, které s tématem souvisejí. Teoretická část se zabývá specifiky ...
 • Motokrosový klub 

  Halbrštátová, Lada
  Abstrakt Při návrhu stavby byla snaha vytvořit prostor pro volný čas a společenské aktivity s návazností na bydlení. Půdorys tvaru písmene L umožňuje dispozičně oddělit jednotlivé části objektu motokrosového klubu. Podsklepený ...
 • Možnosti financování stavební investice v obci 

  Maturová, Vladimíra
  Tuto bakalářskou práci „Možnosti financování stavební investice v obci“ jsem rozdělila na dvě části, na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývám definováním investic, finančními zdroji a mimo jiné i ...
 • Možnosti ochrany obce před extravilánovou vodou 

  Skolková, Daniela
  Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá problematikou eroze půdy, povrchového odtoku a opatřeními ovlivňující tento odtok. Je zde vysvětlen pojem povrchový odtok, a jaké jsou nejčastější metody ...
 • Možnosti revitalizace příčných překážek v toku 

  Plhák, Jiří
  Tato bakalářská práce seznamuje čtenáře s problematikou odstranění příčných překážek v toku. Obsahuje dvě části, rešerši a ideový návrh. Nejprve je vysvětlena problematika revitalizace vodních toků v České republice. Při ...
 • Možnosti substituce pojiva a plniva požárně odolných správkových malt alternativními surovinami 

  Gratclová, Kamila
  Problematika ochrany a opravy železobetonových konstrukcí zasažených požárem je s ohledem na dominantní pozici železobetonu jako stavebního materiálu velmi aktuální. Cílem práce je posoudit možnost částečné či úplné ...
 • Možnosti využití koučování v práci stavebních a pozemkových úřadů 

  Indrová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití koučování v práci stavebních a pozemkových úřadů. Cílem je zjistit, jaké povědomí mají zaměstnanci těchto úřadů o koučování a jak jsou spokojeni se stavem vedení a řízení ...
 • Možnosti využití PUR pěn pro výstavbu zděných konstrukcí s integrovanou tepelnou izolací 

  Kalina, Jan
  Bakalářská práce se věnuje problematice PUR pěn pro výstavbu zděných konstrukcí s integrovanou tepelně izolační vrstvou. Hlavní důraz je v práci zaměřen na využití jednokomponentních PUR pěn pro vyplňování velkoobjemových ...
 • Možnosti využití radaru pro detekci výztuže v železobetonových konstrukcích 

  Filipu, Martina
  Bakalářská práce je zaměřena na využití radaru (GPR) pro detekci výztuže v železobetonových konstrukcích. V jednotlivých částech se práce věnuje metodám užívaným v diagnostice konstrukcí a dále rozeznatelnosti ocelové ...
 • Možnosti využití radaru při průzkumech mostů 

  Moravská, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá diagnostickým průzkumem železobetonových mostů pomocí GPR. V úvodní části je uvedeno GPR názvosloví, fyzikální pojmy. Další kapitola se zabývá metodami diagnostiky, které se používají pro ...
 • Možnosti využití různých druhů příměsí v technologii stříkaných betonů 

  Berčík, Martin
  Bakalářská práce je pojata formou rešerše o zjištěných dosavadních poznatcích inertních a aktivních příměsí a jejich vlivu na stříkaný beton. Zaměřuje se hlavně na složení jednotlivých příměsí, na jejich funkci vykonávající ...