Now showing items 257-276 of 785

 • Obnova pivovaru Boskovice 

  Heimer, Jan
  Cílem práce bylo navržení obnovy bývalého zámeckého pivovaru v Boskovicích v okresu Blansko. Navrhovanými provozy jsou restaurace s minipivovarem, pivní lázně pod klenbami suterénu a multifunkční sál se zázemím. Většími ...
 • Obnovitelné zdroje energie a jejich řízení pro bytové domy 

  Hvězda, Jan
  Bakalářská práce s názvem „Obnovitelné zdroje energie a jejich řízení pro bytové domy“ je zaměřena na návrh zdroje tepla pro vytápění bytového domu. Vytápění objektu je řešeno deskovými a trubkovými otopnými tělesy. V ...
 • Obytná budova pro mentálně postižené, Velehrad 

  Šulc, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh monolitické železobetonové stropní desky obytného objektu, vypracování výkresů tvaru a výkresů výztuže řešených prvků. Řešené stropní desky se nacházejí nad prvním a třetím nadzemním ...
 • Obytný soubor Vídeňská, Blok C – hrubá spodní stavba 

  Kubišová, Jana
  Cílem této bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé spodní stavby obytného souboru Vídeňská, bloku C. Konkrétně je práce zaměřena na budovu C3. Součástí bakalářské práce je technická zpráva zařízení staveniště, ...
 • Ocelová konstrukce skladovacího objektu 

  Ďureje, Andrej
  Obsahom bakalárskej práce je návrh oceľovej konštrukcie skladovacieho objektu a jeho statické posúdenie. Konštrukcia haly je riešená ako dvojlodná. Pôdorysné rozmery haly sú 50 x 60 m. Konštrukcia je tvorená rovinnými ...
 • Ocelová konstrukce víceúčelové haly 

  Pisch, Jiří
  Náplní bakalářské práce je návrh ocelové konstrukce víceúčelové haly v lokalitě města Studénka. Navržená konstrukce bude mít půdorysné rozměry 35 x 50 m a výšku objektu 12 m. Hala je navržena z ocelových rámů z válcovaných ...
 • Ocelová konstrukce zastřešení plaveckého bazénu 

  Krchnák, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové konstrukce zastřešení plaveckého bazénu. Rozpětí nosné konstrukce zastřešení je 40,00 m, délky 50,00 m, výška 10,53 m. Hlavní konstrukční materiál je ocel S355 a S235. ...
 • Ocelová konstrukce zastřešení sportovní haly 

  Altoff, Tomáš
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a statickým posúdením nosnej oceľovej konštrukcie zastrešenia viacúčelovej športovej haly. Objekt má pôdorys v tvare obdĺžnika. Dĺžka haly je 58,5 m, šírka konštrukcie 44,0 m a výška ...
 • Ocelová nosná konstrukce výrobní haly s mostovým jeřábem 

  Štulrajterová, Terézia
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a posúdením oceľovej nosnej konštrukcie dvojloďovej výrobnej haly obdĺžnikového pôdorysu so šírkou 32 m (20 + 12m) a dĺžkou 54,54 m (9modulov po 6 m). Hlavná loď má výšku 10 m a nachádza ...
 • Ocelová průmyslová hala s jeřábovou dráhou 

  Holec, Tomáš
  Bakalářská práce obsahuje návrh nosné konstrukce průmyslové ocelové jednolodní haly o rozpětí 30 m, délce 82 m a výšce skladebné konzoly 7,5 m. V hale je mostový jeřáb o nosnosti 20 t. Hlavní konstrukční materiál je ocel ...
 • Ocelový příhradový stožár 4x110kV 

  Baďura, Martin
  Cílem této bakalářské práce je návrh nosné ocelové konstrukce příhradového stožáru elektrického vedení 4 x 110 kV. Prostorová skladba nosné konstrukce je navržena v souladu s požadavky na zabezpečení účelu, jemuž má objekt ...
 • Odhad nejistot měření průtoků ve vybraném vodoměrném profilu 

  Jansa, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na odhad nejistot měření ve vybraném vodoměrném profilu toku. Výstupem práce bude zpracovaná teorie o daném problému, výpočet nejistot měření průtoků koryta toku, statistické vyhodnocení ...
 • Odletová hala 

  Čech, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné ocelové konstrukce objektu odletové haly letiště. Jedná se o vaznicovou soustavu tvořenou pultovými příhradovými vazníky zakřiveného tvaru s převislými konci, které ...
 • Odstranění pilíře v nosné stěně 

  Zubalík, Jakub
  Předmětem bakalářské práce je navržení vhodného řešení zásahu do nosné konstrukce v suterénu rodinného domu. Konkrétně se jedná o zvětšení světlé šířky otvoru vzniklého vybouráním zděného pilíře mezi dvěma dveřními otvory. ...
 • Opěrné stěny 

  Michalčák, Jan
  Bakalářská práce pojednává o opěrných stěnách, metodice návrhu a poruchách. Dále se zaměřuje na gabionové opěrné stěny a jejich poruchy. Zpracován a ověřen je převzatý návrh modelu gabionu pro výpočet metodou konečných ...
 • Optimalizace tvorby ceny stavebního objektu na základě mezinárodní klasifikace CI/SfB 

  Kaplan, Ondřej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci asistentů a jejich hierarchické uspořádání pomocí rozpočtovacího programu euroCALC3 od firmy Callida. Praktické využití těchto asistentů pro sestavení stavebního rozpočtu ...
 • Organizace projektu výstavby 

  Berger, Patrik
  Téma bakalářské práce je Organizace projektu výstavby. Teoretická část práce je zaměřena na přiblížení základních pojmů projektového řízení. Praktická část se zabývá organizací projektu výstavby, který je celý financován ...
 • Organizace zakázky ve stavebním podniku 

  Čuba, Vojtěch
  Předmětem této bakalářské práce je na konkrétní zakázce popsat organizaci zakázky ve stavebním podniku. Tedy ukázat danou zakázku v jejích klíčových částech a popsat jednotlivé fáze organizace zakázky ve firmě. Teoretická ...
 • Ověření a doplnění polohového bodového pole v k. ú. Lesná (Brno) 

  Rokytenský, Ondřej
  Tato bakalářská práce pojednává o ověření a doplnění polohového bodového pole v lokalitě katastrálního území Lesná v Brně. Práce se skládá ze dvou částí - teoretická část se zabývá hlavními pojmy související s daným tématem ...
 • Ověření homogenity katastrální mapy v katastrálním území Blansko 

  Blažková, Kamila
  Bakalářská práce se zabývá ověření homogenity katastrální mapy v katastrálním území Blansko, v části zmapované podle instrukce A. Homogenita byla ověřovaná nezávislým měřením na jednoznačně identifikovatelné body v intravilánu ...