Now showing items 297-316 of 785

 • Porovnání kalkulační náplně cen stavebních prací u vybraných zakázek 

  Pajerová, Ivana
  Cílem této bakalářské práce je porovnání kalkulační náplně cen stavebních prací na vybrané zakázce. Součástí porovnání je přecenění původního rozpočtu pomocí dvou softwarových programů. V závěru je znázorněn výpočet, ...
 • Porovnání metod pro výpočet erozního smyvu v povodí 

  Plešek, Martin
  Práce se zabývá vyhodnocením erozních a odtokových poměrů metodami USLE, USLE2D v prostředí ArcGIS, Atlas a WEPP na katastrálním území Hostašovice. Metody jsou popsány a následně porovnány.
 • Porovnání mikrostruktury standardního a modifikovaného popílkového pórobetonu 

  Fleischhacker, Ján
  Množství produkovaných popílků z vysokoteplotního a fluidního spalování je v dnešní době stále velmi vysoké, proto je důležité hledat vhodný způsob pro jejich využití. Jednou z těchto možností je produkce pórobetonu na ...
 • Porovnání modulů pružnosti stavebních materiálů 

  Ballon, Marek
  Bakalářská práce se zabývá zjišťováním statických a dynamických modulů pružnosti stavebních materiálů, jejich porovnáním a přehledem vztahů mezi nimi. Popisuje metody stanovení statických modulů pružnosti ze zatěžování v ...
 • Porovnání rozpočtované ceny stavebního objektu v době pořízení a v současnosti 

  Němcová, Markéta
  Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání rozpočtové ceny stavebního objektu v době realizace stavby a ceny rozpočtované pro rok 2013. V teoretické části se zabývám tvorbou cen ve stavebnictví a v praktické části ...
 • Porovnání variant stropní konstrukce rodinného domu 

  Jarmara, Pavel
  Hlavní úkol bakalářské práce je zaměřena na návrh, posouzení a porovnání dvou variant stropních konstrukcí, konkrétně železobetonové stropní desky a systému společnosti Porotherm – nosníky a vložky Miako. Vnitřní síly jsou ...
 • Porovnání vlastností směsných cementů s příměsemi na bázi odpadních surovin 

  Martykán, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání vlastností směsných cementů s příměsemi na bázi odpadních surovin. V praktické části sleduje fyzikální vlastnosti a mikrostrukturu hydratovaného směsného cementu s příměsí ...
 • Posouzení přehrad za povodní 

  Valchař, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením bezpečnosti malé vodní nádrže Bílovec za povodní, ve smyslu požadavků TNV 75 2935. První dvě kapitoly jsou věnovány popisu a účelu vodního díla. Následující kapitola se zabývá ...
 • Posouzení tržní reálnosti ocenění nízkoenergetických staveb RD pomocí rozpočtového ukazatele 

  Šoula, Michal
  Česká republika se zavázala k evropské směrnici o energetické náročnosti budov, podle které by všechny budovy stavěné od roku 2020 měli být v téměř nulovém standardu. Cílem této bakalářské práce je určit rozpočtový ukazatel ...
 • Posouzení vlivu cyklického zatěžování na přetvárné charakteristiky ztvrdlého betonu 

  Potočková, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá vlivem mnohonásobného cyklického zatěžování na přetvárné charakteristiky ztvrdlého betonu, konkrétně byl zkoumán vliv na statický modul pružnosti v tlaku. Byly měřeny deformace během mnohonásobné ...
 • Posouzení vodovodní sítě obce Vysoká nad Labem 

  Bakrlík, Marek
  Předmětem bakalářské práce je posouzení stávajícího systému zásobování obce Vysoká nad Labem pitnou vodou. Vzhledem k rozrůstající se výstavbě v obci došlo ke zvětšení potřeby vody. Vlivem nárůstu odběrů došlo také ke změně ...
 • Posouzení zanášení koryta toku Blata v intravilánu obce Senice na Hané 

  Mlčochová, Zuzana
  Posouzení stavu vodního toku v itravilánu obce. Práce se zabývá posouzením vodního toku Blata v intravilánu obce Senice na Hané, která leží v Olomouckém kraji. Řešený úsek se nachází v ř. km 34,600 34,976. Tok je upraven ...
 • Posouzení zanášení koryta toku Český potok v obci Čechy pod Kosířem 

  Blaha, Josef
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zanášení toku Český potok v obci Čechy pod Kosířem. V rámci práce je řešeno posouzení současného stavu úpravy toku provedené v 70. letech minulého století z hlediska kapacity toku ...
 • Posouzení železobetonového mostu ve Velkém Meziříčí 

  Necid, Miloš
  V Bakalářské práci se zabývám silničním mostem ve Velkém Meziříčí. Most je železobetonová konstrukce o jednom poli, s dvěma hlavními nosníky nad úrovní vozovky. V první fázi posuzuji stávající stav na mezní stav únosnosti. ...
 • Použití mineralizátorů v procesu přípravy dinasové hmoty 

  Maňák, Jan
  Dinas je žáruvzdorný materiál používaný hlavně ve sklářských pecích, koksárenských bateriích a v ohřívačích vysokopecního větru. Dinas tvoří krystalické fáze tridymit, cristobalit, skelná fáze a nepřeměněný křemen. Obsah ...
 • Požadavky na manažera stavebního podniku 

  Malková, Darina
  Bakalářská práce pojednává o požadavcích na manažera stavebního podniku. Teoretická část je zaměřena na vlastnosti manažera, znalosti, manažerskou činnost a schopnost vést lidi. Praktická část bakalářské práce je založena ...
 • Požadavky na manažera ve stavebním podniku 

  Jirátková, Marie
  Cílem této bakalářské práce je zjistit, jaké jsou požadavky na manažery ve stavebním podniku. Práce pojednává o tom, jaké jsou na pozici manažera ve stavebnictví kladeny nároky, jaké by měl/a mít schopnosti, a jiné dovednosti. ...
 • Požadavky na stavební řešení zastávek MHD v ČR a zahraničí 

  Krejčí, Petr
  Cílem práce je rešerše na požadavky na stavební řešení zastávek MHD v ČR, zjištění podobných požadavků a mechanismů jejich uplatňování u zahraničních států a následně vytvoření doporučení pro zavedení těchto požadavků na ...
 • Problematika betonů pro vodonepropustná betonová ostění tunelů 

  Dipold, Václav
  Bakalářská práce se zabývá shrnutím požadavků na vodonepropustná ostění tunelů. Poté se zaměřuje na parametry a požadavky na beton pro ostění. Důraz bude kladen jak požadavky na beton v čerstvém stavu, jako je například ...
 • Prodejní a skladová hala VaP Bransouze ve Znojmě, hrubá vrchní stavba 

  Jaroš, David
  Tato bakalářská práce řeší technologickou etapu hrubé vrchní stavby prodejní a skladové haly VaP Bransouze s.r.o. ve Znojmě. Práce obsahuje technikou zprávu, zařízení staveniště, výkaz výměr, technologický předpis, organizaci ...