Now showing items 757-776 of 785

 • Zdravotně technické instalace hygienických zařízení v průmyslu 

  Kaplan, Jakub
  Cílem mé bakalářské práce je návrh zdravotně technické instalace hygienických zařízení v průmyslu. V teoretické části se zabývám spotřebou vody zejména její úsporou při instalaci vhodně zvolené armatury, respektive jejich ...
 • Zdravotně technické instalace polyfunkčního objektu 

  Vaňková, Klára
  V bakalářské práci jsou řešeny zdravotně technické instalace polyfunkčního objektu v Uherském Hradišti. V budově jsou navrženy dimenze a materiály instalací splaško-vé kanalizace a vodovodu. Ohřev teplé vody je zajištěn ...
 • Zdravotní středisko Vizovice - hrubá stavba 

  Chamrádová, Klára
  Cílem mé bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé stavby novostavby objektu zdravotního střediska ve Vizovicích. Práce zahrnuje technickou zprávu zařízení staveniště, technologický předpis zvolených činností, ...
 • Zesílení klenbového mostu 

  Poukar, Kryštof
  Tato práce se zabývá návrhem a posouzením kamenného klenbového mostu vyztuženého rubovou skořepinou a roznášecí spojitou deskou. Cílem práce je navrhnout a posoudit tuto konstrukci.
 • Zesílení ŽB rámové konstrukce 

  Jelínek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá zesilováním železobetonového sloupu v rámové konstrukci za použití ocelové bandáže, která je tvořena podélnými úhelníky a příčnými pásky. Práce je rozdělena do tří částí. V první části je vybrán ...
 • Zhodnocení inženýrskogeologického průzkumu území postiženého svahovými pohyby v Budkovicích 

  Prechtlová, Kateřina
  Práce se zabývá zhodnocením inženýrsko-geologického průzkumu území postiženého svahovými pohyby v Budkovicích. Zájmové území leží v jižní části Boskovické brázdy na levém nárazovém břehu řeky Rokytné. V práci je nejdříve ...
 • Zkoušení pojiv tepelných izolací pro speciální aplikace na technických zařízeních 

  Maňák, Jan
  Práce se zaměřuje na zkoušení alkalicky aktivovaných pojiv tepelných izolací pro speciální průmyslová zařízení. Zpočátku je uveden konkrétní příklad, ve kterém se mohou vyskytovat tyto specifické tepelně izolační materiály. ...
 • Zkouška MSCR v dynamickém smykovém reometru 

  Střasáková, Monika
  V této bakalářské práci jsou popsány laboratorní vlastnosti asfaltových pojiv ve vztahu k trvalým deformacím. V teoretické části bude vysvětlena podstata a postup zkoušky MSCR. Dále bude popsán princip empirických zkoušek: ...
 • Změny v průběhu financování vlastního bydlení 

  Špandel, Jan
  Tato bakalářská práce popisuje jednotlivé formy financování bydlení a analyzuje možnosti refinancování hypotečního úvěru po skončení fixace úrokové sazby na modelovém příkladu. Pozornost je zaměřena hlavně na hypoteční ...
 • Znojmo, obnova domu Malá Františkánská č.121 

  Peková, Pavla
  Řešené reziduum domu se nachází v historickém centru města Znojma, které je městskou památkovou rezervací. Dům je součástí rezervace a je památkově chráněný. Dům se nachází na nároží ulic Malá Františkánská a Klácelova a ...
 • Znojmo, obnova domu Malá Františkánská č.121 

  Lajtkepová, Lenka
  Zadáním bakalářské práce bylo navrhnout rekonstrukci rezidua ve Znojmě na ulici Malá Františkánská. Předmětem návrhu je alternativní prostorové a funkční řešení objektu vycházející z jeho historického charakteru, které ...
 • Znojmo, obnova domu Malá Františkánská č.121 

  Kos, Jakub
  Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu vytvořeného v letním semestru 3. ročníku bakalářského studia. Úkolem byla obnova domu na ulici Malá Františkánská v centru města Znojma. Objekt, jehož historie sahá až do ...
 • ZOO Brno, objekt občerstvení – hrubá stavba 

  Černohorská, Magda
  Cílem této bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé stavby objektu občerstvení v Zoologické zahradě Brno. Součástí této práce je technická zpráva zařízení staveniště, řešení dopravních tras, návrh strojní ...
 • Způsobilé výdaje investičních projektů financovaných ze strukturálních fondů EU 

  Hub, Michal
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na čerpání dotací ze strukturálních fondů Evropské unie, rozdělených prostřednictvím Regionální rady Jihovýchod. Zabývá se především nezpůsobilými výdaji, krácením a penály, které byly ...
 • Zříceniny a možnosti jejich zachování 

  Pyreňová, Eliška
  Tato bakalářská práce se zabývá otázkou zachování hradních zřícenin. Teoretická část pojednává obecně o stavebních materiálech používaných při jejich výstavbě, o druzích degradace a korozi materiálů, o možnostech zachování ...
 • Železobetonová konstrukce chladící věže 

  Karel, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena na výpočetní model a výpočet vnitřních sil konstrukce chladící věže s důrazem na zatížení větrem v programu Scia Engineer, statické posouzení vybraných částí konstrukce na mezní stav únosnosti ...
 • Železobetonová konstrukce patrových garáží 

  Schmeidler, Radek
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením železobetonové monolitické konstrukce patrových garáží – lokálně podepřenou deskou, rampou a trámem. Konstrukce byla posouzena na mezní stav únosnosti. Analýza byla provedena ...
 • Železobetonová konstrukce skladovací haly 

  Bezruč, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh novostavby železobetonové prefabrikované skeletové skladové haly. V práci se řeší výsek střední části haly sestávající se ze dvou polí dvoulodní haly. Staticky jsou posuzovány vaznice, ...
 • Železobetonová konstrukce železničního nástupištního přístřešku 

  Vodová, Pavla
  Bakalářská práce se zabývá posouzením stávajícího, značně poškozeného železobetonového železničního nástupištního přístřešku podle původní projektové dokumentace. Kromě posouzení stávající konstrukce je proveden také návrh ...
 • Železobetonová nosná konstrukce bytového domu 

  Ilčík, David
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením železobetonové lokálně podepřené monolitické desky a jednoho vybraného sloupu bytového domu na mezní stav únosnosti. Dalším bodem práce je vypracování příslušné výkresové ...