Now showing items 21-40 of 785

 • Bytový dům Brno - Lesná 

  Řeháková, Karolína
  Bytový dům se nachází v Brně, místní části Lesná. Objekt je navržen na nárožním pozemku mezi ulicemi Dřinová a Tomečkova. Návrh se skládá ze dvou objektů. Jejich výškové uspořádání je navrženo tak, aby si navzájem nestínily ...
 • Stavebně technologické řešení železobetonové skeletové konstrukce komerčního objektu ve Zlíně 

  Prokop, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým řešením skeletové konstrukce komerčního objektu ve Zlíně. Jedná se o čtyřpodlažní nepodsklepenou budovu. Skeletová konstrukce je tvořena železobetonovým monolitickým ...
 • Zastřešení objektu Mateřské školy v Moravanech 

  Procházková, Šárka
  Obsahem této práce je řešení technologické etapy zastřešení objektu Mateřské školy v Moravanech. Střecha je navržena jako jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev, se spádem do středu objektu. V technologickém ...
 • Metodika průzkumu a diagnostické metody pro hodnocení stavu dřevěné konstrukce 

  Suchánková, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na studium diagnostických metod a metodiky průzkumu stavu dřevěných prvků. Teoretická část popisuje složení a vlastnosti dřeva, jeho znehodnocující činitele a ochranu proti nim. V další části ...
 • Řízení rizik ve stavebním podniku 

  Svobodová, Lenka
  Předmětem práce je řízení rizik ve stavebním podniku. V teoretické části uvádím základní typy rizik a jejich řízení, včetně identifikace, analýzy a plánování. Praktická část se zabývá rizikovými situacemi v konkrétním ...
 • Zděný rodinný dům 

  Pražan, Tomáš
  Cílem zadaného tématu bakalářské práce ,,zděný rodinný dům‘‘ je vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Rodinný dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Nacházející se v okrajové části vesnice Borové u ...
 • Bigotova křivka jako nástroj pro posuzování vlastností plastického těsta 

  Suk, Vojtěch
  Bakalářská práce je zaměřena na použití Bigotovy křivky jako nástroje pro posuzování vlastností plastických keramických surovin. V teoretické části je formou rešerše dostupné odborné literatury zpracován obecný náhled na ...
 • Návrh protierozních opatření v malém povodí 

  Prchlíková, Simona
  Cílem bakalářské práce byl návrh protierozní ochrany ve vybraném povodí. Pomocí nástrojů ArcGis byl vytvořen digitální model terénu. Výpočtem v programu ArcGis byl stanoven průměrný roční erozní smyv. Posouzení bylo vyjádřeno ...
 • Zhodnocení inženýrskogeologického průzkumu území postiženého svahovými pohyby v Budkovicích 

  Prechtlová, Kateřina
  Práce se zabývá zhodnocením inženýrsko-geologického průzkumu území postiženého svahovými pohyby v Budkovicích. Zájmové území leží v jižní části Boskovické brázdy na levém nárazovém břehu řeky Rokytné. V práci je nejdříve ...
 • Stavebně technologická studie stavby rodinného domu s Autoservisem 

  Vaněk, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá vybranými částmi stavebně technologické studie pro objekt Rodinný dům s autoservisem na ulici Starozuberská v Zubří. Obsahuje hlavní technologické etapy pro daný objekt, časový a finanční plán, ...
 • Aplikace marketingového mixu ve veřejné správě 

  Vařbuchta, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na marketing, konkrétně na marketingový mix v jeho běžné formě a jeho adaptaci na prostředí veřejné správy v rámci samosprávy. Teoretická část se věnuje základním prvkům marketingu, marketingovému ...
 • Experimentální ověření funkčnosti protipovodňového hadicového vaku 

  Valdová, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá ověřením funkčnosti jednoho typu protipovodňového hrazení. Jedná se o velkoobjemový hadicový vak Protex-K o nominálním průměru 680 mm, který dodává firma KOEXPRO OSTRAVA, akciová společnost. ...
 • Novostavba rodinného domu s provozovnou, Měrotín 

  Vařeková, Petra
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace novostavby rodinného domu s provozovnou, Měrotín. Objekt má složený půdorys ze dvou obdélníků. Větší obdélník tvoří obytnou část a menší tvoří garáž. Nad ...
 • Rodinný dům ve svahu 

  Vlach, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je návrh rodinného domu ve svahu. Dům je určen pro čtyř až pětičlennou rodinu v obci Polná u Jihlavy. Tvar a výškové osazení objektu se přizpůsobuje niveletě pozemku. Objekt je dvoupodlažní částečně ...
 • Dům pro podnikání 

  Valentová, Anna
  Dům pro podnikání se nachází v brněnské části Brno-Jih. Objekt bude sloužit pro průmyslové účely, doplněný o restauraci, kavárnu a obchodní prostory. Prostor uvažované stavby se nachází na neudržovaném rovinatém pozemku. ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu v Tatranské Lomnici 

  Šifrová, Sláva
  Predmetom tejto práce je riešenie technologickej etapy hrubej vrchnej stavby so zameraním na murovanie zvislých konštrukcií bytového domu v Tatranskej Lomnici. V práci je spracovaná technická správa riešeného objektu, ...
 • Celní sklad v Uherském Brodě 

  Šotkovský, Jakub
  Předmětem mé bakalářské práce bylo vypracovat návrh a posoudit ocelovou konstrukci celního skladu v Uherském Brodě. Jedná se o jednolodní halu se sedlovou střechou s půdorysnými rozměry 30 x 42 m a výškou 8 m. Sklon střešní ...
 • Sportovně -relaxační areál- technologická etapa dokončovacích prací 

  Rapant, Radek
  Bakalářská práce se zabývá provedením podlah a zastřešení vinárny na budově sportovně relaxačního areálu AMBRA. Objekt se nachází v obci Luhačovice, ulici Solné 1055, č.p. 504/2. Jedná se o novostavbu, která bude sloužit ...
 • Geodetické zaměření a vyhotovení technické mapy lokality Kraví hora 

  Sabo, Stanislav
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vyhotovenie technickej mapy areálu Kraví hora v mierke 1:500. Práca popisuje všetky fázy tvorby tejto mapy. Od rekognoskácie, budovania meračskej siete, podrobného merania, spracovania ...
 • Rodinný dům se zázemím pro správu lesů v Pacově 

  Samec, Petr
  Bakalářská práce je projektová dokumentace pro provedení stavby rodinného domu s provozovnou – zázemí pro správu lesů. Stavba se nachází na okraji města Pacov v Kraji Vysočina. V suterénu je umístěna technická místnost a ...