Now showing items 1-2 of 2

  • Možnosti revitalizace příčných překážek v toku 

    Plhák, Jiří
    Tato bakalářská práce seznamuje čtenáře s problematikou odstranění příčných překážek v toku. Obsahuje dvě části, rešerši a ideový návrh. Nejprve je vysvětlena problematika revitalizace vodních toků v České republice. Při ...
  • Studie průplavního propojení na Labi v Přelouči 

    Kavalírová, Anna
    Bakalářská práce se zabývá navrhovaným průplavním propojením na Labi v Přelouči, je dělena do několika hlavních částí. V první části jsou popsány parametry plavebního kanálu a plavební komory, následuje jejich zhodnocení. ...