Now showing items 1-20 of 795

 • Provádění nosných konstrukcí (svislé a vodorovné) bytového domu ve Starém Brně 

  Sáček, Petr
  Tématem mé bakalářské práce je provedení technologické etapy hrubé vrchní stavby bytového domu na Rybářské ulici ve Starém Brně. Tato práce obsahuje technickou zprávu, technologický předpis, výkaz výměr, časový plán, návrh ...
 • Využití nanovláken ve střepu tradiční keramiky 

  Sedláček, Daniel
  V této práci jsou shrnuty dosavadní poznatky o keramických kompozitech s nanovlákny. Doposud byla většina výzkumů zaměřena na vyztužování hi-tech keramiky, jako např. karbidy a nitridy, ovšem tradiční keramika v tomto ...
 • Geodetické zaměření a vyhotovení technické mapy lokality Kraví hora 

  Sabo, Stanislav
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vyhotovenie technickej mapy areálu Kraví hora v mierke 1:500. Práca popisuje všetky fázy tvorby tejto mapy. Od rekognoskácie, budovania meračskej siete, podrobného merania, spracovania ...
 • Rekonstrukce železniční tratě Stará Paka - Trutnov v km 79,45-82,451 včetně technologie prací 

  Rous, Petr
  Úkolem práce je rekonstrukce železniční jednokolejné tratě Stará Paka - Trutnov v km 79,450 - 82,451. Práce obsahuje úpravu geometrických parametrů koleje a rekonstrukci železničního svršku. Dále je součástí práce řešení ...
 • Rodinný dům v Jistebníku 

  Saj, Marek
  Tato bakalářská práce řeší návrh a vypracování projektové dokumentace rodinného domu. Objekt se nachází na svažité parcele číslo 95/19 v obci Jistebník, katastrální území Jistebník [661236], katastrální území Nový Jičín. ...
 • Rodinný dům se zázemím pro správu lesů v Pacově 

  Samec, Petr
  Bakalářská práce je projektová dokumentace pro provedení stavby rodinného domu s provozovnou – zázemí pro správu lesů. Stavba se nachází na okraji města Pacov v Kraji Vysočina. V suterénu je umístěna technická místnost a ...
 • Rodinný dům Rb-5 

  Sedláčková, Eva
  Projekt řeší návrh rodinného domu s kadeřnictvím v Litovli. Objekt má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží a je osazen do svažitého terénu. Objekt je navržen ze systému Porotherm. Konstrukce střechy je sedlová.
 • Řízení odtoku vody z vybrané nádrže pomocí dispečerského grafu 

  Rumanová, Jana
  Bakalářská práce je zaměřena na řízení odtoku vody na vybrané nádrži dispečerským grafem. Dispečerský graf je vytvořen v programu Microsoft Excel. Pro vytvoření dispečerského grafu je použita historická průtoková řada. ...
 • Kaskády kondenzačních kotlů a jejich řízení 

  Smola, Vojtěch
  Tato bakalářská práce řeší návrh kaskádové kotelny a její regulace pro vytápění čtyř podlažní bytový dům s nevytápěným suterénem. Kaskádová kotelna je sestavena ze tří kondenzačních kotlů řízených pomocí tří zónové ekvitermní ...
 • Energetické hodnocení půdního prostoru bytového domu 

  Sluka, Marek
  Bakalářská práce se zabývá energetickým hodnocením půdní vestavby bytového domu na ulici Křenové v Brně. Výsledky budou porovnány s hodnotami spotřeb energie v uplynulých letech. Hlavním úkolem je návrh energeticky ...
 • Studium možností využití kameniva z recyklovaných betonů pro výrobu konstrukčních betonů 

  Skriňáková, Eva
  Táto bakalárska práca sa venuje problematike využitia kamenív z recyklovanej betónovej sute. V úvode je rozvedený postup recyklácie betónu a spôsoby recyklovania čerstvého a zatvrdnutého kompozitu. Ďalej sú spomenuté ...
 • Perspektiva využití jílů s nízkou teplotou slinutí v cihlářské technologii 

  Sláma, Jakub
  Bakalářská práce se zaměřuje na použití nízkoslinujících jílů jako přísady v cihlářství. Jejich hlavní využití v cihlářství je především ve výrobě lícových cihel a střešních tašek. Využívají se pro svojí velmi dobrou ...
 • Řízení odtoku vody z vybrané nádrže pomocí optimalizačního modelu 

  Sobek, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na řízení vybrané nádrže pomocí optimalizačního modelu. Výpočet je proveden v programu SOMVS. Funkčnost optimalizačního modelu je ověřena na vybraném hydrologickém roce. Při řešení je uplatněn ...
 • Týmová práce a komunikace ve stavebním podniku 

  Snopková, Klára
  Bakalářská práce se zabývá především konkrétním výzkumem v oblasti týmové práce a komunikace ve stavebním podniku. V teoretické části jsem definovala základní pojmy od obecných po specifické, související se stavebnictvím. ...
 • Novostavba kavárny s galerií výtvarných umění 

  Smolík, Tomáš
  Tato bakalářská práce řeší novostavbu kavárny s galerií výtvarných umění na území města Havířov, okres Karviná. Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s aktuálně platnými zákony, vyhláškami a normami. Objekt bude ...
 • Rodinný dům 

  Slámová, Jaroslava
  Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace stavby rodinného domu. Rodinný dům je dvojpodlažní, nepodsklepený. Stavba je založena na základových pasech, nosná konstrukce je navržena převážně ze systému ...
 • Obytný soubor Vídeňská, Blok C – hrubá spodní stavba 

  Kubišová, Jana
  Cílem této bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé spodní stavby obytného souboru Vídeňská, bloku C. Konkrétně je práce zaměřena na budovu C3. Součástí bakalářské práce je technická zpráva zařízení staveniště, ...
 • Srovnání energetické náročnosti a technického stavu vodárenských čerpacích stanic 

  Krupa, Filip
  Bakalářská práce se zabývá technickými a energetickými audity. První část je věnována současnému stavu problematiky v České republice a v zahraničí. Dále je v práci popsána metodika hodnocení vytvořená na ÚVHO FAST Brno, ...
 • Rodinný dům 

  Kubátová, Michaela
  Stavba se nachází v Humpolci, kraj Vysočina, katastrální území Humpolec, parcelní číslo pozemku 1877/6, navrhovaný objekt rodinného domu je situován na tomto pozemku. Pozemek investora je nepravidelného obdélníkového ...
 • Centrum transferu technologií VUT 

  Krejčířová, Zuzana
  Tématem bakalářské práce je rozpracování předem vytvořené architektonické studie do podoby projektové dokumentace včetně architektonického i technického detailu. Zadáním studie bylo vytvoření budovy Centra transferu ...