Now showing items 1-20 of 795

 • Vliv uspořádání krajiny na erozní a odtokové poměry v povodí 

  Horký, Štěpán
  Předmětem práce je hodnocení vlivu uspořádání krajiny na erozní a odtokové poměry v povodí. Pro tento účel byla analyzována lokalita obce Lichnov v Moravskoslezském kraji. V práci jsou uvedeny teoretické koncepty pro výpočet ...
 • Specifické látky ve zdrojích pitné vody 

  Konečný, Jiří
  V bakalářské práci jsem se zabýval specifickými látkami, které svým výskytem ve zdrojích pitné vody znečišťují kvalitu vody. Jedná se především o těžké kovy, ale také o sloučeniny bázi síry, dusíku, fosforu a další. V práci ...
 • Stavebně technologická studie hrubé stavby polyfunkčního domu 

  Kapusníková, Pavla
  Bakalářská práce řeší stavebně technologickou studii hrubé stavby polyfunkčního domu. Dům se nachází v Přerově. Objekt má šest podlaží, v prvním podlaží se nachází obchody, v dalších podlažích jsou byty. Nosná konstrukce ...
 • Návrh železobetonové válcové nádrže 

  Svobodová, Barbora
  Předmětem bakalářské práce je statické řešení železobetonové válcové nádrže. Řešení zahrnuje výpočet zatížení pro vybrané zatěžovací stavy, návrh výztuže stěny a dna nádrže. Pro výpočet kombinací a účinků zatížení byl ...
 • Silniční most přes řeku Trkmanku v obci Velké Pavlovice 

  Coufal, Jakub
  Předmětem bakalářské práce je návrh mostní konstrukce přes řeku Trkmanku v obci Velké Pavlovice. Nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska o jednom poli. Zatížení bylo spočítáno v softwaru Scia Engineer a porovnáno s ...
 • Statické řešení vybraných železobetonových částí objektu 

  Hrvolová, Markéta
  Cílem bakalářské práce je statické řešení vybraných železobetonových částí objektu včetně výkresové dokumentace. Práce popisuje návrh a posouzení monolitické konstrukce stropu a schodišťové desky podle 1. a 2. mezního ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Vlček, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce je vypracovat projekt rodinného domu s provozovnou – kadeřnictvím. Objekt se nachází v Jihomoravském kraji, katastrálním území Soběšice. Objekt je umístěn na mírně svažitém terénu se dvěma ...
 • Stropní konstrukce bytového domu 

  Vyhnalíková, Kateřina
  Cílem bakalářské práce je nadimenzovat a posoudit železobetonovou stropní desku v typickém podlaží obytného domu. K řešení vnitřních sil je využito výpočetního software RFEM. Součástí práce je i ruční výpočet vnitřních sil ...
 • Tréninková sportovní hala 

  Virág, Patrik
  Předmětem práce je statický návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce tréninkové hokejové haly. Objekt se nachází v městské zástavbě ve městě Břeclav. Jedná se o jednopodlažní budovu s půdorysnými rozměry 36 x 72 m. Jako ...
 • Vytápění bytového domu 

  Dittrichová, Zuzana
  Předmětem této bakalářské práce je řešení systému vytápění a přípravy teplé vody a návrh zdroje tepla pro zadaný bytový dům. Projekt se skládá z výpočtu tepelných ztrát, návrhu otopných těles, dimenzování potrubí a návrhu ...
 • Porovnání modulů pružnosti stavebních materiálů 

  Ballon, Marek
  Bakalářská práce se zabývá zjišťováním statických a dynamických modulů pružnosti stavebních materiálů, jejich porovnáním a přehledem vztahů mezi nimi. Popisuje metody stanovení statických modulů pružnosti ze zatěžování v ...
 • Náklady na jednotlivé fáze životního cyklu objektu 

  Černý, Ondřej
  Bakalářská práce se věnuje stanovení nákladů v jednotlivých fázích životního cyklu objektu. Jde o velice široké téma zachycující mnoho tematických celků. Teoretická část se zabývá stavebním objektem obecně, náklady na ...
 • Vytápění bytového domu s komerčními prostory 

  Juránková, Kristýna
  Cílem bakalářské práce "Vytápění bytového domu s komerčními prostory" je dosažení tepelné pohody všech uživatelů bytového domu. Zdrojem tepla jsou zde plynové kotle, spotřebiči jsou pak konvekční otopná tělesa. Příprava ...
 • Rozbor metod pro těsnění násypů hrází a jejich podloží pomocí podzemních stěn 

  Kachtík, Michal
  Tématem této práce je přehled o možných technologiích provádění těsnicích podzemních stěn ve vodním stavitelství. Dále se zabývá analýzou materiálů použitých k jejich konstrukci, jejich funkcí, a také jejich konstrukčnímu ...
 • Motivace a firemní kultura ve stavebním podniku 

  Vagundová-Drgáčová, Linda
  Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit stávající firemní kulturu a motivaci zaměstnanců alespoň v některém stavebním podniku a verifikovat pracovní hypotézy, které s tématem souvisejí. Teoretická část se zabývá specifiky ...
 • Požadavky na stavební řešení zastávek MHD v ČR a zahraničí 

  Krejčí, Petr
  Cílem práce je rešerše na požadavky na stavební řešení zastávek MHD v ČR, zjištění podobných požadavků a mechanismů jejich uplatňování u zahraničních států a následně vytvoření doporučení pro zavedení těchto požadavků na ...
 • Změny v průběhu financování vlastního bydlení 

  Špandel, Jan
  Tato bakalářská práce popisuje jednotlivé formy financování bydlení a analyzuje možnosti refinancování hypotečního úvěru po skončení fixace úrokové sazby na modelovém příkladu. Pozornost je zaměřena hlavně na hypoteční ...
 • Rodinný dům s cukrárnou 

  Šubrtová, Michaela
  Předmětem bakalářské práce je zpracování stavebně technické části projektové dokumentace pro realizaci novostavby rodinného domu s cukrárnou v obci Květnice. Objekt je určen pro pětičlennou rodinu. Navržený dům má dvě ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Chytil, Lukáš
  Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení stavby dvoupodlažního rodinného domu s provozovnou – kadeřnictvím. Objekt je situován na parcele v rovinatém terénu v obci Nezamyslice, v Olomouckém kraji. ...
 • Rodinný dům 

  Semrádová, Bohumila
  Předmětem projektu je novostavba rodinného domu v katastrálním území města Golčův Jeníkov, okres Hvlíčkův Brod. Stavební pozemek je trojúhelníkového tvaru, ze všech tří stran. Vstup a vjezd na pozemek je situován z ulice ...