Collections in this community

Recent Submissions

 • Snižování emisí CO2 při výpalu hydraulických pojiv 

  Stachová, Jana
  Disertační práce je zaměřena na výzkum a vývoj hydraulického pojiva na bázi fluidního popílku. Práce zkoumá možnosti využití tohoto popílku do slínku tak, aby vlastnosti výsledného cementu byly srovnatelné s portlandským ...
 • Analýza dynamických účinků ve výhybce 

  Vukušič, Ivan
  Kmitání železničního svršku je ovlivňováno zejména jeho kvalitou, provozně technickými podmínkami, klimatickými jevy, dynamickým zatěžováním od dvojkolí kolejových vozidel a rovněž kvalitou tělesa železničního spodku. ...
 • Optimalizace konstrukčních detailů jednoplášťových plochých střech 

  Matějka, Libor
  Tato práce se zabývá optimalizací konstrukčních detailů plochých jednoplášťových střech. V první části práce jsou charakterizovány, klasifikovány a zkoumány tři skupiny konstrukčních detailů pro ploché střechy (atika, ...
 • Využití umělého spékaného kameniva vyráběného z pevných energetických odpadů do betonu 

  Batelka, Michal
  Tato práce řeší problematiku zaměřenou na možnost zpracování dosud nevyužívaného materiálu v podobě černouhelných hlušin. Práce zahrnuje mj. výrobu, její optimalizaci a využití nového druhu umělého kameniva při výrobě ...
 • K problematice efektivního a spolehlivého navrhování nosné konstrukce jeřábových drah 

  Kočařová, Jindřiška
  Předmětem disertační práce jsou dnes v praxi nejčastěji navrhované nosníky jeřábových drah (JD) z válcovaných tyčí tvaru HEA a stále častěji staticky řešené jako spojité nosníky o 2 a více polích. Jde o studii skutečného ...
 • Zakládání na objemově nestálých zeminách 

  Legut, Dana
  Předkládaná disertační práce se věnuje zakládání budov a následně vzniklých poruch staveb, které jsou na objemově nestálých zeminách realizovány. Ve své práci jsem se zaměřila na studium jílovitých a sprašovitých zemin, ...
 • Zpřesnění digitálního modelu metodami laserového skenování 

  Tyagur, Nataliya
  Disertační práce pojednává o mobilním laserovém skenování a zpracování dat. Mobilní laserové skenování bylo realizováno v Moravském krasu v Suchém a Pustém žlebu v různém ročním období. Další skenování bylo provedeno ve ...
 • Výzkum technologie zpětného využití zemin ve formě samozhutnitelných zálivek 

  Michalčíková, Magdaléna
  Vzrůstající objem odpadů všeho druhu je v současnosti jevem ekonomicky rozvinuté společnosti a současně jedním z problémů ochrany životního prostředí. Je proto nezbytně nutné, v zájmu trvale udržitelného rozvoje, sledovat ...
 • Experimentální výzkum použitelnosti a trvanlivost tmelů užívaných ve stavebnictví. 

  Hanzelková, Martina
  Disertační práce pojednává o metodice zkoušení tmelů. Jde o souhrn výzkumu zaměřeného na hodnocení tmelů v interakci s podkladními materiály. Pozornost je zaměřena na oficiální zkušební metody obsažené v evropských technických ...
 • Citlivostní analýza stabilitních problémů ocelových konstrukcí 

  Valeš, Jan
  Dizertační práce se zaměřuje na zpracování globální citlivostní analýzy únosnosti ocelových válcovaných nosníků namáhaných na klopení, vzpěr kolmo na měkčí i tužší osu průřezu. Za účelem výpočtu únosností byly v programu ...
 • Stochastické řízení zásobní funkce nádrže s pomocí metod umělé inteligence 

  Kozel, Tomáš
  Stochastické řízení pracuje s určitým rozptylem hodnot řídících průtoků s daným pravděpodobnostním rozdělením, a proto dochází k výrazně lepší aproximaci skutečné problematiky řízení. Pro potřeby stochastického řízení ...
 • Zesilování ocelových prutů namáhaných osovou silou pod zatížením 

  Vild, Martin
  Dizertační práce se zabývá zesilováním ocelových prutů namáhaných osovou silou pod zatížením. Zesilování pod zatížením pomocí svařování je výhodné z hlediska úspory času i finančních prostředků. Pruty, které nejsou náchylné ...
 • Metodika využití technologie GIS v realitním inženýrství 

  Viktorová, Stanislava
  Téma dizertačnej práce sa zaoberá medziodborovou problematikou hodnotenia variantov z oblasti realitného inžinierstva, multikriteriálnych analýz a geografických informačných systémov, a predstavuje technologické spôsoby ...
 • Zesilování klenbových konstrukcí předpínáním 

  Požár, Michal
  Disertační práce se věnuje problematice zesilování (stabilizaci, nebo také statické sanaci apod.) historických valených kleneb a klenbových pásu využitím vnesení dodatečného předpětí v podélném směru za pomocí lan bez ...
 • Redukce atmosferickych vlivu z observace supravodivych gravimetru 

  Volařík, Tomáš
  Tato práce se zabývá studiem vybraných vlivů na tíhová měření pořízená pomocí terestrických observací. V rámci práce byly využity globální modely tíhového potenciálu a vypočteny vlivy na tíhová měření z modelů poruchového ...
 • Reologické vlastnosti asfaltových pojiv 

  Coufalík, Pavel
  Disertační práce se zabývá reologií asfaltových pojiv a změnou vlastností v průběhu životnosti ve vozovkách pozemních komunikací. V teoretické části je popsán princip stárnutí asfaltových pojiv a způsoby simulace stárnutí ...
 • Experimentální analýza vybraných systémů kolejnicových upevnění 

  Tomandl, Vladimír
  Důležitým aspektem při rozhodování o výběru a použití nového konstrukčního prvku je teoretická analýza (modelování) podpořená laboratorními zkouškami na hotovém výrobku. U vybraných konstrukcí železničního svršku však ani ...
 • Hodnocení kvality provedení ručně stříkaného betonu 

  Kopecký, Lukáš
  V současné době moderního stavitelství je kladen důraz na rychlost a ekonomiku provedených stavebních prací, proto je potřeba se zabývat ověřováním kvality provedených konstrukcí. Disertační práce je zaměřena na problematiku ...
 • Model finančního řízení podniku a jeho efektivní implementace 

  Heralová, Olga
  Cílem práce je navrhnout obecný model finančního řízení pro společnosti zabývající se správou a rozvojem nemovitostí. Navrhovaný model využívá nástrojů finanční analýzy a investičního rozhodování. Model je vytvořen na ...
 • Management stavebních investic regionů 

  Vaňková, Lucie
  Disertační práce se zabývá managementem stavebních investic regionů. Cílem práce je sledování výkonnosti regionů České republiky pomocí ukazatele hrubý domácí produkt, a investiční činností, která se v regionech odehrává. ...

View more