Show simple item record

Barriere-free work (produce) environment

dc.contributor.advisorUrbášková, Hanacs
dc.contributor.authorBoleslavská, Yvonacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:58:48Z
dc.date.available2019-04-03T22:58:48Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationBOLESLAVSKÁ, Y. Pracovní (výrobní) prostředí bez bariér [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.cs
dc.identifier.other72040cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/35863
dc.description.abstractABSTRAKT Disertační práce Pracovní prostředí bez bariér se snaží upozornit a zvýraznit některé faktory, které se promítají a stále více budou promítat do architektonické tvorby - práce architekta. Otázka staveb určených k vytváření pracovního prostředí bez bariér se nyní i do budoucna bude stávat velmi exponovanou oblastí rozvoje společnosti, neboť bude nezbytné stále citlivěji reagovat na disproporce v možnostech člověka a v možnostech společnosti vytvářet nová pracovní místa, zavádět progresívní technologie, počítačové systémy a v neposlední řadě reagovat i na nové možnosti ve využívání tvůrčí invence člověka. Prezentovaná dizertační práce vychází z definic klíčových slov tohoto tématu – pojmů zdraví a handicap. Směřuje do oblasti etiky vzájemné komunikace ve společnosti a jejího vnímání člověkem s určitou odlišností – handicapem. Analyzuje také limity lidských možností v kontextu soudobých a budoucích progresívních technologií. Téma pracovního prostředí bez bariér nutně čerpá z historického vývoje prostorů pro pracovní aktivity člověka a naznačuje jeho budoucí trendy. Podstatná část dizertační práce se zabývá podmínkami vstřícného pracovního prostředí nejen po stavební stránce, ale především tvorbou interiéru a jeho vybavením flexibilním mobiliářem a kompenzačními pomůckami, a to nejen pro osoby s handicapem. Vědecká podstata a přínos práce spočívá ve vyhodnocení terénního dotazníkového průzkumu, jehož respondenty byly společnosti zaměstnávající osoby s handicapem. Analýza a následně syntéza odpovědí kompetentních osob z reálného života, snažících se zaměstnávat tuto znevýhodněnou část naší společnosti, přinesla informace, které jsou shrnuty do závěrů a doporučení.cs
dc.description.abstractThis dissertation Barrier-free Work Environment examines and emphasizes some elements, which are projected and will be projected even more into architectural production – architect’s work. Buildings designed specially to create a working environment accessible for disabled people are of a current interest and they will become a very prominent subject of social development in the future, because it will be necessary to react sensitively to the disproportions in human abilities and in the society’s capability to create new workplaces, implement progressive technologies, computer systems, and last but not least, to react to new possibilities of people’s creative invention. This thesis is based on the key definitions for this topic – the terms health and handicap. It is aimed at the ethics of communication in a society and its perception by a person with some kind of disability – handicap. This thesis also analyzes the limits of human possibilities in the context of contemporary and future progressive technologies. The topic of accessible workplaces necessarily derives from the historical development of workplaces, and it indicates the future trends of development. An important part of this thesis is concerned with the conditions for creating a friendly working environment, not only from the aspect of the construction itself, but mainly by the interior design, its flexible furniture, and special work tools not only for the handicapped. This dissertation and its contribution to the scholarly research are based on evaluation of an opinion survey, whose respondents were companies employing handicapped people. The analysis and consequent synthesis of the answers given by the employers of the disadvantaged people brought pieces of information, which are summarized in conclusions and recommendations.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHandicapcs
dc.subjectarchitekturacs
dc.subjectpsychologie prácecs
dc.subjectarchitektonické bariérycs
dc.subjectkompenzační pomůckycs
dc.subjectetika komunikacecs
dc.subjectergonomiecs
dc.subjectuniverzální designcs
dc.subjectzdravotní postiženícs
dc.subjectbezpečnost a ochrana zdraví.cs
dc.subjectHandicapen
dc.subjectarchitectureen
dc.subjectwork-psychologyen
dc.subjectbarriers in architectureen
dc.subjectcompensatory aidsen
dc.subjectetika in communicationsen
dc.subjectergonomicsen
dc.subjectuniversal designen
dc.subjectdisabilityen
dc.subjecthealth and safety.en
dc.titlePracovní (výrobní) prostředí bez bariércs
dc.title.alternativeBarriere-free work (produce) environmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-11-05cs
dcterms.modified2014-11-05-13:27:13cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování V.cs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid72040en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:44:33en
sync.item.modts2020.03.30 13:47:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeŠindlar, Jiljícs
dc.contributor.refereedoc.Ing.arch.Peter Daniel,PhD.cs
dc.contributor.refereeIng.Kateřina Poláčkovács
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeecs
but.defenceKomise konstatovala, že téma disertační práce je velmi aktuální, cíle práce byly splněny a práce je velkým přínosem pro vědecký obor i praxi. Komise doporučuje, aby práce byla publikována, včetně využití CD a jiných nosičů, a využívána jako studijní materiál pro studenty architektury a stavitelství na FAST a jiných škol podobného zaměření, případně i pro praxi.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record