Show simple item record

Measuring the Deceleration of Motorcycles with the Use of Engine Braking

dc.contributor.advisorBradáč, Albertcs
dc.contributor.authorVašica, Radoslavcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:06:19Z
dc.date.available2018-10-21T16:06:19Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationVAŠICA, R. Měření zpomalení motocyklů při brzdění motorem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other70862cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/36073
dc.description.abstractDiplomová práca sa zaoberá spomalením motocyklu pri brzdení motorom. Prácu možno rozdeliť na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť začína možnosťami rozdelenia motocyklov podľa viacerých kritérií. Ďalej je uvedená primárna knižná literatúra, použiteľná v súvislosti s problematikou tejto práce. Následne práca pojednáva o faktoroch ovplyvňujúcich priebeh spomalenia pri brzdení motorom. Praktická časť zoznamuje čitateľa s dostupnými meracími prístrojmi, miestom merania a metodikou. Ďalej sú uvedené konkrétne namerané hodnoty pre jednotlivé motocykle, doplnené grafickým výstupom. Na konci praktickej časti je pre porovnanie stručný súhrn nameraných hodnôt pre jednotlivé testované vozidlá. Interpretácia a vyhodnotenie nameraných dát sú obsiahnuté v závere práce.cs
dc.description.abstractDiploma thesis deals with the deceleration of the motorcycles with the use of engine braking. Work can by divided into theoretical and practical part. The theoretical part begins with the possibility of division motorcycles according to several criteria. Below is given the primary papers of literature, usable in connection with the issue of this work. Subsequently, the work discusses the factors which are affecting the course of the deceleration with the use of engine braking. The practical part acquaints the reader with available measuring devices, with the place of measurement and the methodology. The following are listed specific measured values for individual motorcycles, supplemented with graphical output. At the end of the practical part is for comparison a brief summary of the measured values of each tested vehicle. Interpretation and evaluation of the measured data are contained in the conclusion of the work.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmotocykelcs
dc.subjectspomaleniecs
dc.subjectjazdné odporycs
dc.subjectbrzdenie motoromcs
dc.subjectmotorcycleen
dc.subjectdecelerationen
dc.subjectdriving resistancesen
dc.subjectengine brakingen
dc.titleMěření zpomalení motocyklů při brzdění motoremcs
dc.title.alternativeMeasuring the Deceleration of Motorcycles with the Use of Engine Brakingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-11-07cs
dcterms.modified2014-11-13-15:04:05cs
thesis.disciplineExpertní inženýrství v dopravěcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid70862en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.04.03 16:30:40en
sync.item.modts2019.04.03 14:47:36en
dc.contributor.refereeSemela, Marekcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record