Now showing items 1-20 of 51

 • Analýza odezvových veličin kostní tkáně při mechanickém zatěžování 

  Vosynek, Petr
  Dizertační práce shrnuje výsledky výpočtového a experimentálního modelování z oblasti biomechanicky. Analýzy jsou zaměřeny na vybrané veličiny, které doplňují, nebo mohou doplnit, stávající metody predikce zlomenin kostí. ...
 • Study of the Dissipation in Spiraling Vortical Structures 

  Štefan, David
  This work deals with study of swirling flows where the spiral vortical structure appears. The main relation is to flow seen in the draft tube cone of hydraulic turbines operated out of the design point (i.e. best efficiency ...
 • Gasification of Pine Wood Chips with Air-Steam in Fluidized Bed 

  Salami, Najdat
  Tato práce studovala vliv použití vzduchu a páry jako zplynovacího činidla ve zkapalňovacím generátoru plynu na vlastnosti vyprodukovaného plynu (oxid uhelnatý, vodík, obsah dehtu a nízká výhřevnost). Tato studie byla ...
 • Metody SPM založené na sondách vyrobených z křemenného rezonátoru 

  Wertheimer, Pavel
  Dizertační práce je zaměřena na vývoj systémů mikroskopů s rastrující sondou, zejména na vývoj a implementaci technologie sond založených na křemenných rezonátorech. Sondy založené na křemenných rezonátorech mají v porovnání ...
 • Implementace, kalibrace a využití podmínek tvárného lomu v programech MKP 

  Kubík, Petr
  Předkládaná práce se zabývá problematikou tvárného porušování při monotónním zatěžování, které je výsledkem postupné degradace materiálu za rozsáhlých plastických deformací. V současné době se pro jeho popis a predikci ...
 • Tvorba nanostruktur a nanosoučástek pro oblast nanoelektroniky a spintroniky 

  Lišková, Zuzana
  Práce pojednává o vytváření grafenových nanostruktur a jejich aplikacích při měření transportních vlastností grafenu. Na vyrobených exfoliovaných šupinkách grafenu, CVD grafenových vrstvách a zrnech jsou vytvářeny kontakty ...
 • Transport a depozice aerosolu v dýchacím traktu člověka 

  Elcner, Jakub
  Jednou z možných cest léčby nemocí dýchacího ústrojí je použití léku ve formě aerosolu. Jedná se o neinvazivní a rychlý způsob jak dopravit lék do požadované části tracheobronchiálního stromu nebo do krevního oběhu. Ačkoliv ...
 • Processing of Electroceramic Materials for Advanced Applications 

  Kachlík, Martin
  Disertační práce se zabývá přípravou pokročilých keramických materiálů se zajímavými fyzikálními vlastnostmi. Materiály, připravené v rámci této práce, byly vyrobeny tuho-fázovými popř. hydrotermálními syntézami. První ze ...
 • Plasmonic Antennas 

  Kvapil, Michal
  Tato disertační práce pojednává o plazmonických anténách. Rezonanční vlastnosti plazmonických antén jsou studovány teoreticky i experimentálně. Teoretické výpočty jsou prováděny v programu Lumerical FDTD Solutions užitím ...
 • Mechatronický přístup v dynamice vozidel 

  Kučera, Pavel
  Tato práce se zabývá mechatronickým přístupem v dynamice vozidel. Celek je rozdělen na dvě hlavní části, kde v první části jsou prováděny analýzy vibrací, měření a analýza funkce hnacího traktu nákladního vozidla. Druhá ...
 • Rozvoj inverzních úloh vedení tepla řešených s využitím optimalizačních postupů a vysokého stupně paralelizace 

  Ondroušková, Jana
  V metalurgii je důležité znát účinnost chlazení jak samotného produktu, tak i všech pracovních válců pro dosažení maximální kvality daného produktu a dlouhé životnosti pracovních válců. Tuto účinnost chlazení lze zkoumat ...
 • Matematické metody segmentace obrazu pro dálkový průzkum Země 

  Novotný, Jan
  Segmentace obrazu na jednotlivé stromy je důležitý krok při zpracování dat dálkového průzkumu pro lesnickou praxi. Tato dizertační práce podává široký přehled dané problematiky. Shrnuje teoretický kontext z pohledu aplikované ...
 • Vliv zpevňování výbuchem na strukturu a vlastnosti Hadfieldovy oceli z hlediska užití v železniční dopravě 

  Havlíček, Petr
  Vysokolegovaná austenitická manganová ocel – Hadfieldova ocel – se díky své dobré otěruvzdornosti pracovního povrchu při zachování vysoké houževnatosti středové části využívá pro odlitky srdcovek. Srdcovky jsou nejvíce ...
 • Bioceramic Materials for Advanced Medical Applications 

  Novotná, Lenka
  Cílem disertační práce bylo připravit trojrozměrné biokeramické podpůrné systémy („skafoldy“), které by v budoucnu mohly pomoci při rekonstrukci a regeneraci poškozených kostních tkání. Porézní keramické pěny byly připraveny ...
 • Advanced Methods for the Solution of Journal Bearing Dynamics 

  Maršálek, Ondřej
  Náplní této disertační práce je popis komplexní a obecně použitelné strategie výpočetního modelování chování kluzných ložisek, pracujících v režimu smíšeného mazání a uvažujících reálné struktury drsných povrchů obou členů ...
 • Mechanical Reinforcement of Bioglass®-Based Scaffolds 

  Bertolla, Luca
  Bioactive glasses exhibit unique characteristics as a material for bone tissue engineering. Unfortunately, their extensive application for the repair of load-bearing bone defects is still limited by low mechanical strength ...
 • Simulace kinematiky a dynamiky vozidlových mechanismů 

  Zháňal, Lubor
  Práce se zabývá numerickou simulací kinematiky a dynamiky mechanismů pomocí vlastní vyvinuté numerické metody a na ní postavené komplexní simulační aplikace. Popsány jsou jak matematické principy použité numerické metody, ...
 • Koherencí řízený holografický mikroskop nové generace 

  Slabý, Tomáš
  Dizertační práce se zabývá návrhem nové generace koherencí řízeného holografického mikroskopu (CCHM). Mikroskop je založen na mimoosovém holografickém uspořádání využívajícím difrakční mřížku a umožňuje použití časově i ...
 • Vrstevnaté keramiky připravené metodou termoplastické koextruze 

  Kaštyl, Jaroslav
  V disertační práci byla připravena dvouvrstevná keramická tělesa s „core-shell“ geometrií pomocí metody termoplastické koextruze a na těchto kompozitních tělesech byly studovány mechanické vlastnosti. Pro studium koextruze ...
 • Korelace změny signálu AE s rozvojem kontaktního poškození 

  Nohál, Libor
  Tato dizertační práce se zabývá experimentálním studiem zpřesněné detekce vzniku únavového kontaktního poškození pomocí metody akustické emise. Byla realizována série experimentů na dvou reprezentantech ložiskových ocelí ...