Poslední příspěvky

 • Analýza a návrh dílčí části slevového portálu 

  Gulač, Martin
  Cílem Diplomové práce je analýza a návrh dílčí části slevového portálu. Obsah práce se skládá ze dvou hlavních částí, teoretické a praktické. V teoretické části je popsána analýza slevového portálu. Dále v práci popisuji ...
 • Posouzení a návrh informační bezpečnosti v organizaci 

  Rybáková, Alena
  Tato diplomová práce pojednává o problematice informační bezpečnosti v organizaci. Snahou autorky je získat široký přehled souvislostí, které potom budou zhodnoceny v závěrečné části, při poskytování konkrétních doporučení. ...
 • Návrh strategie vstupu společnosti RENOCAR, a.s. na slovenský trh 

  Jůva, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a analýzou strategie vstupu společnosti RENOCAR, a.s. na slovenský trh. Práce obsahuje přehled související literatury s důrazem na publikace, které se zabývají problematikou ...
 • Návrh zlepšení marketingového mixu sklářského podniku 

  Faitová, Adéla
  Diplomová práce je zaměřená na zlepšení nástrojů marketingového mixu sklářského podniku. Cílem této práce je na základě teoretických poznatků a provedených analýz zlepšit konkurenceschopnost podniku na trhu a zvýšit jejich ...
 • Reporting vybrané firmy 

  Pavlicová, Iveta
  Tato diplomová práce je zaměřena na reporting, který představuje detailní systém pro přenos informací uživatelům, kteří tyto informace vyžadují. A to v takové podobě, která jim umožní snadný a rychlý přehled informací, ...
 • Řízení kurzového rizika podniku 

  Miturová, Klára
  Diplomová práca sa v prvej časti venuje teoretickým východiskám medzinárodného podnikania a s tým spojeného kurzového rizika. Praktická časť je zameraná na analýzu súčasnej situácie spoločnosti prostredníctvom analýzy ...
 • Návrh na realizaci chráněné dílny 

  Vávrů, Jaromír
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem na realizaci chráněné dílny ve městě Jihlava. Diplomová práce je reakcí na současný stav nezaměstnanosti lidí s tělesným postižením, kteří mají velice malou šanci na získání plnohodnotného ...
 • Hodnocení finanční situace vybraného podniku a návrhy na její zlepšení 

  Eclerová, Aneta
  Tato diplomová práce se věnuje hodnocení finanční situace podniku Sklárny Moravia, a. s. pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. První část práce se zabývá teorií problematiky finanční analýzy, jejími cíli, metodami ...
 • Hodnocení ekonomické výkonnosti podniku 

  Dvořáčková, Markéta
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením ekonomické výkonnosti firmy STARTECH, spol. s r.o. s využitím metody finanční analýzy. Zaměřuje se na vývoj společnosti v letech 2010-2013. Na základě zjištěných informací jsou ...
 • Informační systém pro Android 

  Máca, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací informačního systému pro operační systém Android s dostupným webovým rozhraním. Úvodní část práce se zabývá teoretickými informacemi a informacemi o vývoji aplikací. Praktická ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků s III. důchodovým pilířem 

  Filkuka, Martin
  Tato diplomová práce má za cíl pomocí marketingového výzkumu zjistit spokojenost studentů vysokých škol se třetím pilířem důchodového systému. V první části jsou uvedeny cíle práce včetně potřebných metod. Následující ...
 • Management osobního rozvoje 

  Dvořáčková, Dagmar
  Diplomová práce „Management osobního rozvoje“ je zaměřena na analýzu v oblasti managementu osobního rozvoje u výrobní společnosti ITAB Shop Concept CZ, a.s se zaměřením na technicko-hospodářské pracovníky a především na ...
 • Internacionalizace společnosti EPRIN, spol. s r. o. na slovenský trh 

  Bártek, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřena na možné formy internacionalizace. Cílem práce je navržení možné strategie internacionalizace společnosti EPRIN, spol. s r. o. na slovenský trh. Teoretická východiska se zabývají vysvětlením ...
 • Nasazení kontextového DLP systému v rámci zavádění ISMS 

  Imrich, Martin
  Diplomová práce se zabývá nasazením DLP systému do vybrané společnosti. Práce obsahuje analýzu současné situace společnosti a na základě zjištění poskytuje rozhodnutí pro výběr nejvhodnějšího DLP řešení. Nakonec popisuje ...
 • Návrh řešení pro digitalizaci dokumentů 

  Svobodová, Dagmar
  Tato diplomová práce obsahuje návrh digitalizace a vytěžování faktur, včetně skenovacího procesu a konkrétních procesů spojených s digitalizací dokumentů.
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Holý, Radek
  Diplomová práce se zabývá problematikou měření výkonnosti podniku. První část práce shrnuje teoretická východiska tohoto tématu. V praktické části je provedena analýza současné situace dané společnosti s využitím analýz a ...
 • Návrh projektu realokace vybrané firmy 

  Pospíšil, Pavel
  Diplomová práce se věnuje problematice projektového řízení, konkrétně návrhu plánu projektu realokace výrobních, skladových a kancelářských prostor vybrané společnosti. Teoretická část práce se zabývá výkladem základních ...
 • Marketingový plán značky Horsefeathers 

  Šmíd, Michal
  Předmětem diplomové práce je návrh marketingového plánu značky Horsefeathers. Teoretická část se zabývá jednotlivými kroky týkajícími se marketingového plánování, tyto poznatky vycházejí z odborné literatury. V praktické ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje společnosti Pro-staff, s.r.o. 

  Jelčová, Denisa
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu současného stavu Agentury - Pro-staff sro, která je využita na tvorbu podnikatelského záměru pro rozvoj společnosti, který se soustředí na rozšíření nabídky poskytování animačních ...
 • Založení zahraniční pobočky podniku 

  Novák, Ladislav
  Tématem diplomové práce je zpracování uceleného návrhu založení zahraniční pobočky podniku v Pobaltí s distribuční sítí napříč zeměmi tohoto regionu. Teoretická část je zaměřena na základní informace o legislativních ...

Zobrazit další