Poslední příspěvky

 • Návrh rozvoje obchodních aktivit ve společnosti CCV Informační systémy 

  Vlasák, Miroslav
  Cílem této diplomové práce je návrh rozvoje obchodních aktivit vybrané společnosti. Práce obsahuje podrobné analýzy vnějšího a vnitřního prostředí společnosti, které jsou následně shrnuty a vyhodnoceny ve SWOT analýze. Na ...
 • Kritická analýza vstupu společnosti na německý trh a porovnání s analýzou expanze společnosti na polský trh 

  Novák, Roman
  Tato diplomová práce se věnuje kritické analýze vstupu společnosti Student Agency na německý trh a srovnání s analýzou vstupu téže společnosti na trh polský. V první části se práce zabývá teoretickými poznatky k jednotlivým ...
 • Návrh rozvoje internacionalizační strategie společnosti Heinrich Huhn na mexickém trhu 

  Andrlová, Zuzana
  Předložená diplomová práce „Návrh rozvoje internacionalizační strategie společnosti Heinrich Huhn na mexickém trhu” je založená na identifikaci kritických faktorů ovlyvňujících volbu konkrétní mezinárodní formy vstupu. ...
 • Analýza digitální strategie společnosti Geox S.p.A na německém trhu a návrhy na její zdokonalení 

  Pejchal, Lubomír
  Pochopení digitální transformace společností v segmentu Business-to-Customer, to je hlavní smysl teoretické části této práce. Konkrétně, jak je touto transformací ovlivněno vytváření business modelu a digitální strategie ...
 • Návrh webové prezentace a informačního systému pro Penzion Radost 

  Heclová, Hana
  Diplomová práce se zabývá vytvořením návrhu webové prezentace a informačního systému pro penzion Radost. Vymezuje teoretická východiska nutná pro tvorbu webových stránek a informačního systému, analyzuje současný stav a ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Appl, Radek
  Cílem mé práce je sestavení podnikatelského plánu na rozšíření konkrétní malé společnosti MONTIX, a.s. v návaznosti na její aktuální stav, možný budoucí růst a další rozvoj. V první části mé práce se zaměřím na cíle práce ...
 • Zhodnocení ekonomické efektivnosti podnikové investice 

  Figala, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení ekonomické efektivnosti dvou konkrétních návrhů k investici na základě příslušných metod vhodných k hodnocení efektivnosti investic. První část práce obsahuje teoretický základ ...
 • Návrhy na zvýšení efektivity společnosti Grow3 Ltd s využitím mapování interních procesů 

  Grulich, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na zefektivnění podnikových procesů ve společnosti Grow3. Obsahuje analýzu procesů, zjištění příčin současných problémů za použití teoretických modelů a návrhovou část vedoucí k zefektivnění ...
 • Návrh strategie vstupu společnosti RENOCAR, a.s. na slovenský trh 

  Jůva, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a analýzou strategie vstupu společnosti RENOCAR, a.s. na slovenský trh. Práce obsahuje přehled související literatury s důrazem na publikace, které se zabývají problematikou ...
 • Návrh komunikační strategie nové pobočky realitní kanceláře 

  Wagner, Miroslav
  Diplomová práca rieši návrh vhodnej komunikačnej stratégie pre novú pobočku už existujúcej realitnej kancelárie. Poznatky z odbornej literatúry, ktorými sa zaoberá teoretická časť práce predstavujú nevyhnutný základ pre ...
 • Návrh strategie společnosti ESET 

  Kyseľová, Barbora
  Diplomová práce navrhuje strategické řešení pro firmu ESET podnikající v oboru zabezpečovacího softwaru pro různé platformy. Ke kritickému prozkoumání trhu byly použity Porterův model pěti sil a také SWOT analýza. Taktéž ...
 • Studie optimalizace skladovacích procesů 

  Kvasničková, Markéta
  Diplomová práce se zabývá studií optimalizace skladovacích procesů se zaměřením na sklad společnosti Almeva East Europe s.r.o. Za pomoci moderních metod se snaží dosáhnout větší přesnosti a rychlosti při vychystávání ...
 • Internetový marketing vybranej spoločnosti 

  Olejová, Jana
  Diplomová práca sa zaoberá súčasnými prístupmi a praktikami Internetového marketingu. Cieľom práce je voľba a následná aplikácia nástrojov online marketingovej komunikácie, ktorými by sa zvýšilo povedomie o značke vybranej ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Jelčová, Denisa
  Diplomová práce se zaoberá analýzou současného stavu Agentury - Pro-staff s.r.o., která je využita na tvorbu návrhov pro rozvoj společnosti. V první části jsou definovány cíle a metodika práce, zatímco druhá část obsahuje ...
 • Marketingová strategie Heaven Labs 

  Hromada, František
  Diploma thesis is focus on marketing strategy of Heaven Labs, producer of powder food MANA. It covers analysis of powder food industry and proposes marketing approach for increasing awareness and increasing sales. Thesis ...
 • Brand management vybrané značky 

  Daly, James
  Cilem teto diplomove prace je zamerit se na predmet ktery se tyka rizeni znacky (branding). Primarnim cilem je shrnout problematiku rizeni znacky a nasledne aplikovat dosazene poznatky o vybrane znacce pusobici na ceskem ...
 • Návrh rozvoje internacionalizační strategie strategie podniku 

  Nguyen, Anh Khoa
  Diplomová práce je zaměřená na návrh nejvhodnější podnikové strategie pro vstup Jolly na Český trh chytrých zařízení. Rozbor teorie internacionalizace a internacionalizačních podnikových strategií je důležitým podkladem ...
 • Návrh marketingového plánu firmy Zoko pro vstup na Německý trh 

  Šmídová, Anna
  Diplomová práce se zabývá sestavením marketingového plánu pro vstup na Německý trh pro firmu Zoko. Firma Zoko je malá česká firma operující ve strojírenském průmyslu s výhradním zákazníkem v Rakousku. Na základě teoretických ...
 • Návrh konceptu účinné přípravy expatriotů na jejich působení v České republice 

  Engl, Ondřej
  Diplomová práce má za cíl navrhnout koncept účinné přípravy expatriotů na jejich působení v České republice. K dosažení tohoto cíle byla zvolena kombinace studia relevantních teoretických rámců a provedení vlastního výzkumu ...
 • Návrh marketingové strategie firmy vstupující na zahraniční trh 

  Navrátil, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro vstup internetového obchodu Alza.cz a.s. na zahraniční, konkrétně polský trh. Návrh je reakcí na dominantní postavení internetového obchodu Alza.cz na českém ...

Zobrazit další