• Návrh webové prezentace a informačního systému pro Penzion Radost 

  Heclová, Hana
  Diplomová práce se zabývá vytvořením návrhu webové prezentace a informačního systému pro Penzion Radost a jeho realizací. Vymezuje teoretická východiska nutná pro tvorbu webových stránek a informačního systému, analyzuje ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Appl, Radek
  Cílem mé práce je sestavení podnikatelského plánu na rozšíření konkrétní malé společnosti v návaznosti na jeho aktuální stav, možný budoucí růst a další rozvoj. V první části mé práce se zaměřím na dostupné zlepšovací ...
 • Motivace zaměstnanců a zkvalitnění pracovního prostředí vybrané společnosti 

  Lemonová, Veronika
  Diplomové práce se zabývá aspekty spokojenosti a odměňování zaměstnanců, prostřednictvím motivačních faktorů. Analyzuje současný motivační systém společnosti a vyhodnocuje zpětnou vazbu zaměstnanců. Součástí práce je ...
 • Analýza motivace zaměstnanců a návrhy jejího zlepšení 

  Novotná, Aneta
  Diplomová práce se zabývá motivací a odměňováním zaměstnanců ve firmě Erste Group Shared Services, spol. s.r.o. Na základě získaných informací je analyzována současná situace ve společnosti. Pomocí dotazníkového šetření ...
 • Vytvoření investičního portfolia na základě fundamentální analýzy akcií 

  Link, Radovan
  Předmětem diplomové práce je vytvoření investičního portfolia na základě fundamentální analýzy akcií, která se považuje za jednu z nejčastěji používaných metod při ohodnocování cenných papírů. Teoretická část diplomové ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Blansko 

  Pivoňka, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Blansko. Analyzuje a popisuje z různých hledisek faktory, které působí na míru nezaměstnanosti. Zabývá se aktuální situací na trhu práce v okrese Blansko, ...
 • Brand management vybrané značky 

  Daly, James
  Cilem teto diplomove prace je zamerit se na predmet ktery se tyka rizeni znacky (branding). Primarnim cilem je shrnout problematiku rizeni znacky a nasledne aplikovat dosazene poznatky o vybrane znacce pusobici na ceskem ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru 

  Široká, Pavlína
  Záměrem diplomové práce je na základě posouzení současného stavu firmy Industrial Engineering s.r.o. ekonomicky zhodnotit efektivnost zamýšlené investice. Pomocí finanční analýzy je zhodnocen minulý stav firmy. Pro hodnocení ...
 • Návrh na vylepšení komunikační infrastruktůry gymnázia 

  Konečný, Martin
  Diplomová práce se věnuje návrhu projektu, který má za úkol zlepšit online komunikaci na gymnáziu za použití projektového managementu a managementu změny. Teoretická část se zabývá základními poznatky z oblasti projektového ...
 • Návrh marketingového mixu pro komplexní zábavní služby 

  Bachurek, Ondřej
  Předmětem této diplomové práce je definování jednotlivých nástrojů marketingového a komunikačního mixu. Dále se práce zabývá analýzou jejich současného stavu v rámci zábavních služeb. Výsledkem práce je pak návrh na zlepšení ...
 • Kalkulace v podmínkách vybraného podnikatelského subjektu 

  Kutalová, Eva
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu stávající klasifikace nákladů firmy, ze které se pak vychází při tvorbě návrhů na zlepšení stávající situace firmy. V první části je vysvětlen teoretický úvod do problematiky, jsou ...
 • Tvorba automatických obchodních systémů pomocí genetických algoritmů 

  Grega, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou využití genetických algoritmů v procesu vývoje automatických obchodních systémů. Dúraz je kladen na testovaní robustnosti vytvořených modelů, ich praktickou aplikovatelnost na ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Janhubová, Ivana
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti ADH Group, s. r. o. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části je popsána problematika benchmarkingu na základě odborné literatury. Praktická část ...
 • Motivační systém vybraného podniku 

  Petíková, Lucie
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu současného stavu motivačního systému vybrané společnosti a dále na vytvoření návrhů na jeho zlepšení. Specifikuje, jaký motivační systém společnost využívá a na základě dotazníkového ...
 • Návrh podnikového finančního plánu pro společnost PLASTY-KO, s. r. o. 

  Urbánková, Renáta
  Hlavním cílem diplomové práce je sestavení dlouhodobého finančního plánu na tři roky: 2014, 2015 a 2016. Pro zpracování byla vybrána společnost PLASTY-KO, s. r. o., která sídlí v obci Kobylí. Je zde zpracován podrobný ...
 • Praktické uplatnění hodnotového inženýrství ve firmě BAGOBAGO, spol. s r.o 

  Hudeček, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku hodnotového inženýrství a aplikování jeho metod na produkt vybrané společnosti. Cílem práce je analyzovat produkt a následně navrhnout nová řešení produktu tak, aby bylo dosaženo ...
 • Optimalizace investičních strategií pomocí genetických algoritmů 

  Novák, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a optimalizaci automatického obchodního systému, se kterým bude možné obchodovat v prostředí FOREXu. Cílem je vytvořit obchodní strategii, která bude relativně bezpečná, stabilní ...
 • Nástavba informačního systému Notes pro mobilní zařízení 

  Kallab, Vojtěch
  Cílem této diplomové práce je návrh a implementace rozšíření firemního informačního systému do mobilních telefonů. Účelem je zjednodušit dostupnost informací mimo firmu a zvýšit efektivitu práce s informacemi. V první části ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Megová, Simona
  Diplomová práca sa zameriava na hodnotenie výkonnosti podniku vybranej výrobnej spoločnosti a následnú implementáciu zvolenej metódy Balanced Scorecard, prostredníctvom ktorej usmerňuje chovanie a prístup spoločnosti k ...
 • Podnikatelský záměr - rozšíření stolařské firmy 

  Pospíšilová, Šárka
  Diplomová práce se zabývá problematikou podnikání a jeho úspěšnosti. Akcent je zaměřen na analýzu stávajícího podnikání subjektu truhlářství Antonín Hála - HAANT. K provedení analýzy jsou použity analýzy vnitřního i oborového ...