Now showing items 1-20 of 473

 • Způsoby uvedení nového produktu na trh 

  Mlejnek, Jiří
  Hlavní cílem diplomové práce Způsob uvedení nového produktu na trh je doporučit manažerům společnosti Schrack Technik spol. s r.o. příhodnou marketingovou strategii pro možné zavedení nového produktu na český trh. Tímto ...
 • Tvorba rozvrhování výroby s realizací výrobního layoutu 

  Šopor, Tomáš
  Diplomová práca sa zameriava na tvorbu systému rozvrhovania výrobných procesov a operátorov na linke pre výrobu tepelných čerpadiel v spoločnosti Daikin Device Czech Republic, spojeného s realizáciou zmeny priestorového ...
 • Podnikatelský záměr - vývoj mobilní aplikace 

  Zemánek, Martin
  Účelem této diplomové práce je zpracování podnikatelského záměru na vývoj aplikace pro chytrá mobilní zařízení. Aplikace nabídne uživatelům možnost přímého nákupu a prodeje použitých automobilů. Práce navrhne postup realizace ...
 • Přechod na jinou právní formu podnikání z hlediska daně z příjmu 

  Houfková, Andrea
  Diplomová práce se zabývá daňovou problematikou. Je zaměřena na zhodnocení variant přechodu na jinou právní formu podnikání, a to z hlediska daňového zatížení. Zpracováním celkového daňového zatížení při různých právních ...
 • Optimalizace investičních strategií pomocí genetických algoritmů 

  Novák, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a optimalizaci automatického obchodního systému, se kterým bude možné obchodovat v prostředí FOREXu. Cílem je vytvořit obchodní strategii, která bude relativně bezpečná, stabilní ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Válová, Věra
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Pivovar Chotěboř s.r.o. Práce se ve své teoretické části věnuje popisu základních pojmů a metodických postupů využívaných pro hodnocení výkonnosti firmy. ...
 • Návrh na slaďování pracovního a osobního života ve vybrané organizaci 

  Šulková, Jitka
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku harmonizace pracovního a soukromého života ve vybrané společnosti zabývající se vodními sporty. Specifikuje aktuálnost tématu zavádění do podnikové praxe, nástroje rovnováhy ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Holý, Radek
  Diplomová práce se zabývá problematikou měření výkonnosti podniku. První část práce shrnuje teoretická východiska tohoto tématu. V praktické části je provedena analýza současné situace dané společnosti s využitím analýz a ...
 • Podnikatelský start-up FairList s.r.o 

  Danč, Radek
  Diplomová práce je spjata s navrhnutím podnikatelského záměru pro start-up FairList s.r.o. Podnikatelský záměr je vytvořen na základě původně nastaveného ekonomického modelu, který negeneruje potřebný zisk. Pozornost je ...
 • Návrh projektu realokace vybrané firmy 

  Pospíšil, Pavel
  Diplomová práce se věnuje problematice projektového řízení, konkrétně návrhu plánu projektu realokace výrobních, skladových a kancelářských prostor vybrané společnosti. Teoretická část práce se zabývá výkladem základních ...
 • Investiční strategie založená na Bollingerových pásmech 

  Borek, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá automatizací a srovnáním dvou různých strategií pro forexové trhy, založených na ukazateli z nástrojů technické analýzy zvaném Bollingerova pásma. Obě dvě strategie jsou nejprve optimalizovány ...
 • Studie optimalizace Work Flow za použití nástrojů štíhlé výroby 

  Palečková, Tereza
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení interních komunikačních kanálu v rámci zavádění štíhlého konceptu ve výrobní firmě. Součástí je vyhodnocení aktuální situace a návrh na odstranění kritických nebo problémových míst. ...
 • Návrhy na zvýšení efektivity společnosti Grow3 Ltd s využitím mapování interních procesů 

  Grulich, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na zefektivnění podnikových procesů ve společnosti Grow3. Obsahuje analýzu procesů, zjištění příčin současných problémů za použití teoretických modelů a návrhovou část vedoucí k zefektivnění ...
 • Zhodnocení ekonomické efektivnosti podnikové investice 

  Figala, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení ekonomické efektivnosti dvou konkrétních návrhů k investici na základě příslušných metod vhodných k hodnocení efektivnosti investic. První část práce obsahuje teoretický základ ...
 • Podnikatelský plán pro založení svatebního salónu 

  Čapková, Martina
  Diplomová práce se zabývá založením reálného podnikatelského záměru v oblasti služeb. Konkrétně se jedná o služby svatebního salónu. V podnikatelském plánu jsou obsažena všechna důležitá kritéria pro založení tohoto druhu ...
 • Inovace vybraných pojistných produktů 

  Vlachová, Martina
  Diplomová práce zkoumá možnosti inovace či zavedení nového pojistného produktu na českém pojistném trhu. V teoretické části je uveden přehled základních pojmů v pojišťovnictví, dělení jednotlivých pojistných produktů a ...
 • Daňová optimalizace při změně právní formy podnikání z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným 

  Němcová, Hana
  Diplomová práce se zabývá analýzou změny právní formy podnikání z fyzické osoby na právnickou, konkrétně na společnost s ručením omezeným. Práce je zaměřená na způsob zdanění fyzických a právnických osob, na jednotlivé ...
 • Návrh na zlepšení zaměstnaneckých benefitů ve společnosti 

  Vrtílková, Eva
  Diplomová práce se zabývá návrhem na zlepšení zaměstnaneckých benefitů ve společnosti. Teoretická část je věnována shrnutí poznatků týkajících se oblasti řízení lidských zdrojů a jejich hodnocení a odměňování. Velká část ...
 • Návrh automatického obchodního systému na měnových trzích s využitím breakout strategie 

  Dekýš, Marek
  Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou a návrhom automatického obchodného systému na menových trhoch za využitia breakout stratégie pre zhodnotenie kapitálu pre firmu ALFA – zdravá výživa. Výstupom tejto prace bude popis ...
 • Konsolidovaná účetní závěrka 

  Lungová, Monika
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou konsolidované účetní závěrky. Práce je zaměřena na zahrnutí nové, přidružené jednotky do konsolidace, při použití ekvivalenční metody a následné posouzení výkonosti nově vzniklé ...