Now showing items 40-59 of 388

 • Efektivní vzdělávání jako nástroj pro zvyšování povědomí o jakosti 

  Kozelková, Jana
  Diplomová práce se zabývá vzděláváním v dané společnosti. Na základě poznatků z teoretické části se opírá část praktická, jejímž výstupem je návrh efektivního vzdělávání, které vychází z analýzy potřeb společnosti. Následně ...
 • Elektronický obchod nad systémem SAP R/3 

  Krutiš, Rostislav
  Tato diplomová práce pojednává o zpracování elektronického obchodu pro VUT v Brně, ve kterém by se měli prodávat propagační předměty a publikace vydané na VUT. Elektronický obchod je pomocí integrační platformy napojen ...
 • Existence synergického efektu u konsolidujícího subjektu 

  Lýsková, Jana
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku dosahování synergického efektu u konsolidujícího subjektu. Na základě teoretických poznatků je vymezen konsolidační celek a navrženy finanční ukazatele pro sledování synergického ...
 • Financování podniku zárodečným a rozvojovým kapitálem v podmínkách ČR 

  Kuchyňková, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá financováním podniků formou rizikového a rozvojového kapitálu v podmínkách České republiky. V první kapitole budou zpracována teoretická východiska rizikového a rozvojového kapitálu a budou ...
 • Financování revitalizace bytového domu 

  Válková, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá financováním revitalizace konkrétního bytového domu v Brně. Zaměřuje se na celkový průběh rekonstrukce, komparaci nabídek dodavatelů stavebních prací a úvěrových produktů jednotlivých bank a ...
 • Finanční deriváty v praxi 

  Dalekorejová, Petra
  Předmětem diplomové práce „Finanční deriváty v praxi“ je analýza jednotlivých druhů finančních derivátů. První část se věnuje obecné charakteristice derivátů. Prostřední část se věnuje popisu konkrétních druhů derivátů a ...
 • Firemní kultura jako cesta ke získání zákazníka 

  Zahrádková, Lenka
  Diplomová práce se v teoretické části zaměřuje na pojem firemní kultury. Vysvětluje její nástroje a prostředky zaměřené především směrem ven na stávající i potenciální zákazníky společnosti. Praktická část obsahuje výsledky ...
 • Fundamentální akciová analýza vybraných leteckých společností 

  Šedaj, Jakub
  Cílem této práce je navrhnout investici do akcií některé z vybraných leteckých společností na základě fundamentální analýzy. V teoretické části práce jsou popsány základy investování. V praktické části bylo pro vybrání ...
 • Fundamentální analýza vybraných evropských akciových automobilových společností za účelem tvorby portfolia 

  Pavlík, Tomáš
  Předmětem této diplomové práce je fundamentální analýza vybraných evropských akciových automobilových společností za účelem tvorby portfolia. Fundamentální analýza bude vytvořena za pomoci použití veřejně dostupných ...
 • Fundamentální analýza vybraných evropských akciových elektrotechnických společností za účelem tvorby investičního portfolia 

  Hejlek, Pavel
  Cílem této práce je provést fundamentální analýzu čtyřech vybraných podniků spadajících do elektrotechnického průmyslu obchodujících se na burze XETRA. Teorie popisuje vybrané metody fundamentální analýzy a praktická část ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru 

  Široká, Pavlína
  Záměrem diplomové práce je na základě posouzení současného stavu firmy Industrial Engineering s.r.o. ekonomicky zhodnotit efektivnost zamýšlené investice. Pomocí finanční analýzy je zhodnocen minulý stav firmy. Pro hodnocení ...
 • Hodnocení ekonomické výkonnosti podniku 

  Dvořáčková, Markéta
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením ekonomické výkonnosti firmy STARTECH, spol. s r.o. s využitím metody finanční analýzy. Zaměřuje se na vývoj společnosti v letech 2010-2013. Na základě zjištěných informací jsou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Opatřilová, Michaela
  Tato diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace podniku KALÁB – stavební firma, s.r.o. a návrhů na její zlepšení. Společnost se zabývá stavební a developerskou činností. Jedná se známou firmu, která má ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kůřilová, Monika
  Diplomová práce zpracovává finanční analýzu podniku J. P. PLAST, s.r.o. v letech 2010 až 2013. Byla použita elementární metoda technické analýzy, konkrétně horizontální a vertikální analýza účetních výkazů, analýza poměrových ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hrbáčková, Jana
  Předmětem diplomové práce „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ je v první části stručná charakteristika společnosti Teplárny Brno, a.s. a zhodnocení současného stavu firmy. Druhá část se zabývá ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Válová, Věra
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Pivovar Chotěboř s.r.o. Práce se ve své teoretické části věnuje popisu základních pojmů a metodických postupů využívaných pro hodnocení výkonnosti firmy. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Pandulová, Lenka
  Diplomová práce je zaměřená na posouzení finančního zdraví cestovní kanceláře ABC s. r. o. v letech 2008 – 2013 pomocí metod finanční analýzy. Práce se ve své teoretické části zabývá popisem základních pojmů a metodických ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Koláčná, Veronika
  Diplomová práce posuzuje finanční situaci podniku, který se zaměřuje na povrchovou úpravu. Zkoumaným obdobím je rozmezí let 2009-2013. Diplomová práce je rozdělena do několika částí. První pojednává o teoretických metodách ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Krchňáková, Denisa
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu finanční situace společnosti MERIT GROUP, a. s. za období v letech 2008 – 2014 s uplatněním zvolených metod a ukazatelů finanční analýzy, pomocí kterých vytváří návrh možných ...
 • Hodnocení finanční situace vybraného podniku a návrhy na její zlepšení 

  Polášková, Lucie
  Diplomová práce pojednává o zhodnocení finanční situace společnosti LIPOELASTIC a.s. pomocí vybraných nástrojů finanční analýzy. Data potřebná pro provedení finanční analýzy vychází z účetních výkazů vybrané společnosti. ...