Now showing items 294-313 of 393

 • Reporting vybrané firmy 

  Jandová, Martina
  Diplomová práce se zabývá oblastí reportingu ve společnosti PBS Turbo s.r.o. V první části práce je vysvětlen pojem reportingu, jako jedné ze základních funkcí controllingu, a také jsou zde uvedeny teoretické poznatky ...
 • Reporting vybrané firmy 

  Drábková, Adéla
  Diplomová práce se zabývá reportingem. V první části práce je teoreticky vysvětlen pojem reporting, jako jedna ze základních funkcí controllingu, PESTE analýza, Porterův model pěti sil, 7S analýza a SWOT analýza. Praktická ...
 • Role evropských fondů při investicích v malých a středních podnicích na Madeiře 

  Hudek, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá Evropskými Fondy a jejich roli při zmenšování rozdílů mezi chudšími a bohatšími regiony EU. Hlavním cílem práce je finanční analýza vybrané společnosti a navržení investičního projektu s ...
 • Rozdíly financování nemovitosti mezi hypoteční bankou a stavební spořitelnou 

  Bednářová, Veronika
  Diplomová práce se zaměřuje na vyhodnocení vhodné alternativy řešení financování vlastního bydlení pro konkrétní modelové příklady klientů a účelů. V teoretické části jsou definovány pojmy související s hypotečním úvěrem ...
 • Rozšiřování podniku Oční optika Věra Mišurcová s.r.o. 

  Mišurec, Libor
  Diplomová práce na téma Rozšiřování podniku Oční optika Věra Mišurcová s.r.o. se zabývá vytvořením reálného podnikatelského plánu na rozšíření podnikání o novou pobočku. Hlavním cílem práce je rozbor současné situace podniku ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti firmy Jirasgames a.s. 

  Lelek, Jakub
  Diplomová práce s názvem Rozvoj konkurenceschopnosti firmy Jirasgames, a.s. se zaměřuje na návrhy vedoucí k zvýšení konkurenceschopnosti a celkovému rozvoji firmy. Cílem mé práce je posoudit současný stav společnosti za ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku 

  Vláčelová, Radka
  Diplomová práce se zabývá návrhy opatření pro posílení konkurenceschopnosti malé firmy podnikající v Olomouckém kraji, jejíž hlavním předmětem podnikání je prodej galanterního zboží. Návrhy jsou zaměřeny na rozvoj vztahů ...
 • Rozvoj malé firmy 

  Ptáčníková, Jitka
  Diplomová práce se zaměřuje na rozvoj malého podniku. Nejprve je vypracována strategická analýza vybraného podniku a jeho relevantního prostředí. Dále je provedena analýza zahraničního trhu, na který chce společnost vstoupit. ...
 • Rozvoj obchodních aktivit společnosti CDV, v. v. i 

  Adamjaková, Monika
  Obsahom tejto diplomovej práce je návrh rozvoja obchodných aktivít pre Centrum dopravního výzkumu v.v.i.. Práca je rozčlenená do štyroch častí. Prvá časť sa zaoberá vymedzením problému a vytýčením hlavného a vedľajšieho ...
 • Rozvoj obchodních aktivit společností s maloobchodním prodejem 

  Pospíšil, Jakub
  Diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit společností s maloobchodním prodejem zboží. V první části práce jsou shrnuty teoretické poznatky, pojmy a nástroje, které se týkají této problematiky. Druhá část diplomové ...
 • Řízení informačních toků využíváním systému Business Intelligence ve vybrané firmě 

  Zemanovičová, Monika
  Táto diplomová práca navrhuje možnosti využívania nástrojov Business Intelligence vo vybranej firme. Na základe analýz zvažuje náklady pre zavedenie, hodnotí ekonomický prínos a návrh vhodného riešenia, ktoré bude východiskom ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Kolářová, Alena
  Diplomová práce se zabývá řízením pohledávek ve vybrané obchodní korporaci, konkrétně řízením pohledávek z obchodních vztahů. S ohledem na vývoj a stav pohledávek ve společnosti ve sledovaném období jsou navržena opatření, ...
 • Řízení průběhu zakázky firmou se zaměřením na obchodní činnost 

  Rajnáková, Jana
  Táto diplomová práca sa zameriava na analýzu priebehu zákazky firmou so zacielením na obchodnú činnosť. Predmetom skúmania sú procesy obchodného oddelenia spojené s priebehom zákazky v organizácií a objektom skúmania je ...
 • Sestavení konsolidované účetní závěrky 

  Vrbová, Alžběta
  Diplomová práce se zaměřuje na problém sestavení konsolidované účetní závěrky. V této práci jsou sestaveny konsolidační pravidla a kroky, podle kterých se konsolidace účetní závěrky provádí. Podle těchto konsolidačních ...
 • Srovnání metodik projektového řízení v prostředí vybrané společnosti 

  Pisarovský, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku projektového řízení. Představuje a porovnává dvě nejrozšířenější metodiky řízení projektů. V rámci vybraného podniku poté analyzuje zpracovávaný projekt a na základě poznatků ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Cihlář, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá ohodnocením společnosti SCHENKER, spol. s r. o. Pro stanovení hodnoty společnosti byly využity výnosové metody diskontovaných peněžních toků a ekonomické přidané hodnoty. V úvodu práce jsou ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Dmytryszyn, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá oceněním podniku. Popisuje základní teoretické poznatky o vstupních analýzách a oceňování podniku. Analyzuje aktuální stav v podniku R.S. AQUATECH CZ, s. r. o. a praktická část práce je ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Szováková, Zuzana
  Táto diplomová práca je zameraná na stanovenie hodnoty podniku využitím výnosovej metódy. V prvej časti práce sú predstavené základné teoretické poznatky o oceňovaní podniku. Druhá časť sa venuje oceneniu konkrétneho ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Fajtová, Pavla
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením objektivizované hodnoty podniku Vakstav spol. s r.o. výnosovými metodami k 1. 4. 2014. Nejprve je vymezen teoretický rámec práce. Dále je provedena strategická a finanční analýza, ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Andrýsková, Jana
  Tato diplomová práce se věnuje stanovení hodnoty vybrané společnosti pomocí výnosových metod, konkrétně metodou ekonomické přidané hodnoty a diskontovaného cash flow. Práce se v teoretické části zabývá popisem postupu ...