Now showing items 302-321 of 388

 • Sestavení konsolidované účetní závěrky 

  Vrbová, Alžběta
  Diplomová práce se zaměřuje na problém sestavení konsolidované účetní závěrky. V této práci jsou sestaveny konsolidační pravidla a kroky, podle kterých se konsolidace účetní závěrky provádí. Podle těchto konsolidačních ...
 • Srovnání metodik projektového řízení v prostředí vybrané společnosti 

  Pisarovský, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku projektového řízení. Představuje a porovnává dvě nejrozšířenější metodiky řízení projektů. V rámci vybraného podniku poté analyzuje zpracovávaný projekt a na základě poznatků ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Cihlář, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá ohodnocením společnosti SCHENKER, spol. s r. o. Pro stanovení hodnoty společnosti byly využity výnosové metody diskontovaných peněžních toků a ekonomické přidané hodnoty. V úvodu práce jsou ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Dmytryszyn, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá oceněním podniku. Popisuje základní teoretické poznatky o vstupních analýzách a oceňování podniku. Analyzuje aktuální stav v podniku R.S. AQUATECH CZ, s. r. o. a praktická část práce je ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Szováková, Zuzana
  Táto diplomová práca je zameraná na stanovenie hodnoty podniku využitím výnosovej metódy. V prvej časti práce sú predstavené základné teoretické poznatky o oceňovaní podniku. Druhá časť sa venuje oceneniu konkrétneho ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Fajtová, Pavla
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením objektivizované hodnoty podniku Vakstav spol. s r.o. výnosovými metodami k 1. 4. 2014. Nejprve je vymezen teoretický rámec práce. Dále je provedena strategická a finanční analýza, ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Andrýsková, Jana
  Tato diplomová práce se věnuje stanovení hodnoty vybrané společnosti pomocí výnosových metod, konkrétně metodou ekonomické přidané hodnoty a diskontovaného cash flow. Práce se v teoretické části zabývá popisem postupu ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Valčíková, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku PROSEC s.r.o. Výsledky dílčích analýz a odhad finanční hodnoty bude sloužit pro potřeby vrcholového managementu společnosti. Společnost již několik let úspěšně funguje ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Bednář, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je ocenění podniku SPIN spol., s.r.o. na základě výnosových metod ocenění. V první části práce jsou vymezena teoretická východiska, z kterých vychází praktická část. V analytické části práce je ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Věžníková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty vybrané společnosti pomocí výnosové metody diskontovaných peněžních toků a ekonomické přidané hodnoty. Praktická část vychází z části teoretické, kde jsou popsána teoretická ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Smrčková, Marika
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku pomocí výnosových metod ocenění. Teoretická část práce obsahuje základní teoretický rámec, tykající se oceňování podniku. Dále je provedena strategická a finanční ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Bartoň, Matěj
  Diplomová práce je zaměřena na ocenění podniku ABC a.s., za pomocí výnosové metody. Práce je rozdělena do tří hlavních částí – teoretické, analytické a empirické. Cílem teoretické části je definování základních pojmů ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Ingrová, Anna
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku BKE a.s. výnosovými metodami k 31. 12. 2013. Ocenění je stanoveno na základě metody diskontovaného peněžního toku a metody ekonomické přidané hodnoty.
 • Stanovení hodnoty podniku ŽĎAS, a. s. 

  Štoll, Karel
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty akciové společnosti ŽĎAS pomocí výnosových metod. K určení hodnoty byla použita výnosová metoda DCF ve variantě entity a metody EVA taktéž ve variantě entity. Teoretická část ...
 • Stanovení hodnoty společnosti Sherwin Williams Czech Republic 

  Kypet, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku Sherwin-Williams Czech Republic spol. s r.o. výnosovými metodami k 31. 12. 2013. Nejprve je provedena strategická analýza, poté finanční analýza společnosti. ...
 • Stanovení hodnoty společnosti TEKABEN s.r.o. s využítím výnosových metod 

  Hrůzová, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty společnosti TEKABEN s.r.o. pomocí výnosových metod. Práce obsahuje strategickou analýzu, finanční analýzu, analýzu generátorů hodnoty a finanční plán. Jsou aplikovány metody ...
 • Stanovení transférové ceny mezi přidruženými podniky 

  Štorová, Nina
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení transferové ceny řízené transakce mezi přidruženými podniky. Úkolem je zvolit vhodnou metodu pro stanovení transferové ceny pro řízenou transakci vybraných sdružených podniků ...
 • Strategie vstupu společnosti Netflix na český trh 

  Do Hai, Linh
  Tato diplomová práce kriticky zkoumá analýzu vstupní strategie společnosti Netflix, který hodlá vstoupit na český trh, s cílem navrhnout vhodná doporučení. Práce obsahuje detailní analýzu společnosti a současného stavu ...
 • Studie distribuce ve vybraném podniku 

  Čumová, Šárka
  Diplomová práce monitoruje distribuční logistiku společnosti CommScope na lokální i korporátní úrovni. Cílem práce je optimalizace současného stavu a návrh použití kombinovaného způsobu přepravy pro největšího evropského ...
 • Studie efektivnosti využití strojů ve vybraném provozu 

  Petržela, Jakub
  Předmětem diplomové práce „Studie efektivnosti využití strojů ve vybraném provozu” je problematika štíhlých procesů ve vybrané organizaci. V úvodní části jsou charakterizována teoretická východiska a metody štíhlé výroby. ...