Now showing items 370-388 of 388

 • Založení e-shopu s modními doplňky 

  Kubánková, Simona
  Tato diplomová práce se zabývá založení malého podniku – e-shopu s módními doplňky a oblečením. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část práce se sestává z několika kapitol, zabývajících ...
 • Založení malého obchodního podniku 

  Holoubek, Roman
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku založení malého obchodního podniku. Vychází z teoretických poznatků dané problematiky, které jsou následně prakticky aplikovány s velkým důrazem na analytickou část. Jako hlavní ...
 • Založení malého pensionu 

  Viktorinová, Iva
  Tato diplomová práce je věnována podnikatelskému plánu pro založení malého penzionu v Peci pod Sněžkou. Cílem práce je zpracování dostupných dat a podkladů pro zahájení podnikatelské činnosti v oblasti hromadných ubytovacích ...
 • Založení zahraniční pobočky podniku 

  Novák, Ladislav
  Tématem diplomové práce je zpracování uceleného návrhu založení zahraniční pobočky podniku v Pobaltí s distribuční sítí napříč zeměmi tohoto regionu. Teoretická část je zaměřena na základní informace o legislativních ...
 • Zavedení ISMS v malém podniku 

  Palarczyk, Vít
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh implementace systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) do konkrétní společnosti. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy a také podrobný popis ISMS. Dále je zde popsána ...
 • Zavedení ISMS v podniku 

  Pawlik, Jan
  Diplomová práce se věnuje implementaci systému řízení bezpečnosti informací dle normy ČSN ISO/IEC 27 001 v reálném prostředí malé obchodní společnosti. V první části práce jsou přiblížena teoretická východiska z oblasti ...
 • Zavedení managementu bezpečnosti ICT na základní škole 

  Matusík, Jan
  Obsahem této diplomové práce je návrh zavedení managementu bezpečnosti ICT na konkrétní základní škole. Úvodní část popisuje objekt školy, její vybavení a dosavadní management bezpečnosti. V praktické části jsou diskutovány ...
 • Zhodnocení ekonomické efektivnosti investice a návrh financování 

  Koblihová, Markéta
  Předmětem diplomové práce je zhodnocení ekonomické efektivnosti a financování investičního projektu. Teoretická část práce je zaměřena na základní teoretické poznatky z oblasti investičního rozhodování a popis hlavních ...
 • Zhodnocení ekonomické efektivnosti investice ve spol. s r. o. Stoecklin 

  Nováková, Eva
  Cílem diplomové práce je pomocí určených metod zjistit a analyzovat ekonomickou efektivnost investice, kterou daná společnost plánuje realizovat. V praktické části představím vybranou společnost, podrobněji se budu věnovat ...
 • Zhodnocení ekonomické efektivnosti investice ve spol. s r. o. Stoecklin 

  Nováková, Eva
  Cílem diplomové práce je pomocí určených metod zjistit a analyzovat ekonomickou efektivnost investice, kterou daná společnost plánuje realizovat. V praktické části představím vybranou společnost, podrobněji se budu věnovat ...
 • Zhodnocení ekonomické efektivnosti podnikové investice 

  Figala, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení ekonomické efektivnosti dvou konkrétních návrhů k investici na základě příslušných metod vhodných k hodnocení efektivnosti investic. První část práce obsahuje teoretický základ ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kumbárová, Ludmila
  Cílem této diplomové práce je posoudit finanční situaci podniku FC Vysočina Jihlava, a.s. za období 2009 – 2013 s využitím vybraných metod finanční analýzy, využití metody benchmarkingu. Na závěr jsou formulovány návrhy a ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Málková, Markéta
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace daného podniku dle vybraných metod finanční analýzy. Teoretická část vymezuje základní pojmy, metody a ukazatele finanční analýzy, které slouží pro zpracování praktické ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na řešení problémových oblastí 

  Kyllar, Pavel
  Cílem této diplomové práce je posoudit finanční situaci podniku LUX, s. r. o., v letech 2009–2013 na základě vybraných metod finanční analýzy a formulovat návrhy na řešení problémových oblastí. V práci je provedena finanční ...
 • Zhodnocení vlivu změny metody konsolidace na ekonomickou situaci vybraného koncernu 

  Šerá, Gabriela
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku konsolidované účetní závěrky. Práce pojednává o možné změně konsolidační metody za předpokladu prodeje podílu. Na základě závěrů plynoucí z finanční analýzy konsolidované účetní ...
 • Zlepšení předpovědi sociálních značek využitím Data Mining 

  Harár, Pavol
  Diplomová práca sa zaoberá využitím Text miningu ako metódy na predikovanie značiek článkov. Práca popisuje iteratívny spôsob narábania s veľkými súbormi dát, ich rozbor, čistenie a výpočet skóre TF-IDF pre výrazy vyskytujúce ...
 • Způsoby uvedení nového produktu na trh 

  Mlejnek, Jiří
  Hlavní cílem diplomové práce Způsob uvedení nového produktu na trh je doporučit manažerům společnosti Schrack Technik spol. s r.o. příhodnou marketingovou strategii pro možné zavedení nového produktu na český trh. Tímto ...
 • Zřízení střelnice 

  Nečasová, Silvie
  Tato práce se zaobírá návrhem podnikatelského záměru – založení střelnice, v dnešních složitých podmínkách stávající společnosti. Práce je pojata jako projekt pro investora s dostatečnými financemi na realizaci. Podkladem ...