Now showing items 60-79 of 393

 • Hodnocení finanční situace vybraného podniku a návrhy na její zlepšení 

  Polášková, Lucie
  Diplomová práce pojednává o zhodnocení finanční situace společnosti LIPOELASTIC a.s. pomocí vybraných nástrojů finanční analýzy. Data potřebná pro provedení finanční analýzy vychází z účetních výkazů vybrané společnosti. ...
 • Hodnocení finanční situace vybraného podniku a návrhy na její zlepšení 

  Eclerová, Aneta
  Tato diplomová práce se věnuje hodnocení finanční situace podniku Sklárny Moravia, a. s. pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. První část práce se zabývá teorií problematiky finanční analýzy, jejími cíli, metodami ...
 • Hodnocení finanční situace vybraného podniku a návrhy na její zlepšení 

  Sehnalová, Zdeňka
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finančního zdraví vybrané společnosti MP ELEKTRONIK TECHNOLOGIE, s. r. o. Práce je rozdělena na teoretickou část, analýzu současného stavu a vlastní návrhy řešení. Teoretická východiska ...
 • Hodnocení klienta banky 

  Richtrová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá možností využití nástrojů umělé inteligence jako prostředku pro podporu manažerského rozhodování v podniku. Práce obsahuje návrh modelu fuzzy logiky v MS Excel a MATLAB jako nástroje pro hodnocení ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Janhubová, Ivana
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti ADH Group, s. r. o. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části je popsána problematika benchmarkingu na základě odborné literatury. Praktická část ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Zycháčková, Lenka
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti firmy využitím metody Balanced Scorecard. Na základě získaných teoretických poznatků o této metodě je provedena analýza perspektivy finanční a zákaznické, perspektivy ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Navrátilová, Petra
  Tato diplomová práce je zaměřená na finanční analýzu a zhodnocení výkonnosti společnosti Siemens, s. r. o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery v letech 2010 – 2013. V praktické části je provedena analýza hospodaření ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Klištinec, Jan
  Hlavním cílem diplomové práce je porovnání obchodní výkonnosti společnosti Brněnské komunikace a.s. s obdobně koncipovanými společnostmi ve stejném oboru a s podobnou vlastnickou strukturou i portfoliem činností, přičemž ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Megová, Simona
  Diplomová práca sa zameriava na hodnotenie výkonnosti podniku vybranej výrobnej spoločnosti a následnú implementáciu zvolenej metódy Balanced Scorecard, prostredníctvom ktorej usmerňuje chovanie a prístup spoločnosti k ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Holý, Radek
  Diplomová práce se zabývá problematikou měření výkonnosti podniku. První část práce shrnuje teoretická východiska tohoto tématu. V praktické části je provedena analýza současné situace dané společnosti s využitím analýz a ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Schulzová, Milada
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční a obchodní výkonnosti společnosti AGRI CS a.s., a to zejména s využitím metody benchmarking. Teoretická část práce se zabývá vybranými přístupy a metodami vhodnými pro ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku podle modelu Start Plus 

  Alexa, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti Javořice, a.s. Společnost je hodnocena pomocí vícekriteriálního modelu START PLUS. Díky tomuto modelu mohly být odhaleny silné stránky společnosti a oblasti pro ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti Envinet a.s. podle modelu Start Plus 

  Brejchová, Ingrid
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení výkonnosti vybrané organizace. Popisovaná organizace nese název ENVINET a.s. a je analyzována podle vícekriteriálního modelu START PLUS. Dle tohoto modelu je provedeno ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti NEPA, s.r.o. s využitím EFQM Excelence Model 

  Čížek, Zdeněk
  Diplomová práce se věnuje hodnocení výkonnosti společnosti NEPA s.r.o. Toto hodnocení výkonnosti je prováděno na základě modelu EFQM Excelence. Teoretická část práce se zaměřuje na popis vybraných modelů hodnocení výkonnosti ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím informačních systémů 

  Hausvater, Jan
  Diplomová práce se zabývá hodnocení ekonomické výkonnosti společnosti C SYSTEM CZ a.s. v letech 2009 až 2013. V teoretické části jsou popsány základní metody finanční analýzy a strategického přístupu k hodnocení výkonnosti, ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti Slovácké strojírny, a. s. s využitím metody Balanced Scorecard 

  Tomalová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti Slovácké strojírny, a. s. s využitím metody Balanced Scorecard a návrhem její implementace do dané společnosti. Na základě výstupů strategické a finanční analýzy ...
 • IFRS a česká účetní legislativa 

  Šprochová, Iveta
  Diplomová práce se zaměřuje na srovnání požadavků kladených na účetní výkazy sestavených podle české legislativy a podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví – IAS/IFRS. Předmětem práce je komparace rozdílů mezi ...
 • Implementace manažerského informačního systému na bázi SAP Business Objects pro mezinárodní výrobní společnosti holdingového typu 

  Tkačin, Michal
  Diplomová práca navrhuje riešenie dátového a komunikačného modelu v spoločnosti ŽOS Trnava, a.s. a GOŠA FŠV. Práca navrhuje model pre zákazníka, nad ktorými sú vytvárané výkazy pre jednotlivé oblasti riadenia.
 • Implementace metod projektového managementu při založení podniku 

  Slyshko, Iuliia
  Obsahem diplomové práce je zpracování návrhu založení společnosti s ručením omezeným pomoci metod projektového managementu. Návrh bude obsahovat zapracováný vzhled e-shopu, naprogramovanou hlavní stránku, čásové náklady, ...
 • Informační systém pro Android 

  Máca, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací informačního systému pro operační systém Android s dostupným webovým rozhraním. Úvodní část práce se zabývá teoretickými informacemi a informacemi o vývoji aplikací. Praktická ...