Now showing items 21-40 of 406

 • Objektivizované ocenění podnikatelského subjektu 

  Ambrosová, Aneta
  Cílem této práce je za pomoci dále popsaných analýz a metod oceňování podniku určit hodnotu vybraného podnikatelského subjektu. Ocenění bude managementu společnosti sloužit pro interní účely a bude provedeno k 31. 12. 2014. ...
 • Komparace majetkových daní v České republice a Irsku 

  Roláková, Jana
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku zdanění majetku v České republice a Irsku. První část práce pojednává o daňové teorii a historii majetkových daní. Další část práce se zabývá rozborem platných právních předpisů ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Zycháčková, Lenka
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti firmy využitím metody Balanced Scorecard. Na základě získaných teoretických poznatků o této metodě je provedena analýza perspektivy finanční a zákaznické, perspektivy ...
 • Implementace metod projektového managementu při založení podniku 

  Slyshko, Iuliia
  Obsahem diplomové práce je zpracování návrhu založení společnosti s ručením omezeným pomoci metod projektového managementu. Návrh bude obsahovat zapracováný vzhled e-shopu, naprogramovanou hlavní stránku, čásové náklady, ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Appl, Radek
  Cílem mé práce je sestavení podnikatelského plánu na rozšíření konkrétní malé společnosti v návaznosti na jeho aktuální stav, možný budoucí růst a další rozvoj. V první části mé práce se zaměřím na dostupné zlepšovací ...
 • Návrh webové prezentace a informačního systému pro Penzion Radost 

  Heclová, Hana
  Diplomová práce se zabývá vytvořením návrhu webové prezentace a informačního systému pro Penzion Radost a jeho realizací. Vymezuje teoretická východiska nutná pro tvorbu webových stránek a informačního systému, analyzuje ...
 • Opatření ECB a ČNB v rámci finanční krize a jejich dopad na vybrané banky 

  Janáčková, Ivana
  Diplomová práce se zaměřuje na popis a analýzu světové krize započatou v roce 2007. Dále hodnotí opatření přijatá Evropskou centrální bankou a Českou národní bankou v reakci na tuto krizi. Obsahuje vyhodnocení těchto ...
 • Návrh implementace metody Balanced scorecard ve společnosti Invia.cz a.s. 

  Šenkeříková, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou strategického managementu. Je zaměřena na měření výkonnosti společnosti Invia.cz, a.s. pomocí metody Balanced Scorecard. V teoretické části je popsán koncept metody Balanced ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Vicenová, Ivana
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom fuzzy modelu pre rozhodovanie medzi dodávateľmi hutníckeho materiálu pre firmu VÚEZ, a.s. Levice. Popisuje metódy a postupy tvorby modelu. Cieľom je vytvoriť rozhodovací systém, ktorý ...
 • Návrh na realizaci chráněné dílny 

  Vávrů, Jaromír
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem na realizaci chráněné dílny ve městě Jihlava. Diplomová práce je reakcí na současný stav nezaměstnanosti lidí s tělesným postižením, kteří mají velice malou šanci na získání plnohodnotného ...
 • Konkurenční strategie firmy Rexport, s.r.o. 

  Hrabálek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá analýzou konkurenčního prostředí na trhu deskových her, na kterém se zvolená firma pohybuje přes sedm let. Dále jsou zhodnoceny stávající procesy a podmínky ve kterých se firma nachází v rámci ...
 • Daňové ráje a jejich využití 

  Fabian, Filip
  Diplomová práca je zameraná na problematiku daňových rajov a ich využití pri medzinárodnej daňovej optimalizácii. V práci sú spracované poznatky daňového plánovania a nutnosti optimalizácie daňovej záťaži daňovníka, za ...
 • Mezinárodní zdaňování příjmů daňového rezidenta ČR dosahujícího příjmu z Irska 

  Segéňová, Daniela
  Tato diplomová práce je zaměřena na mezinárodní zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a Irsku. Práce obsahuje vysvětlení postupu zdaňování daňového rezidenta České republiky, který dosahuje příjmů ze závislé ...
 • Využití guerilla marketingu v předvolební kampani 

  Horáčková, Simona
  Tato diplomová práce se zabývá aplikací guerilla marketingu v předvolební kampani. První část obsahuje teoretické východisko, kde objasňuji marketingovou komunikaci, současné trendy v marketingové komunikaci a také definuji ...
 • Využití automatických obchodních systémů na komoditních trzích 

  Herich, Martin
  Diplomová práca sa zameriava na využite automatizácie obchodovania s komoditami pomocou automatických obchodných systémov – expert advisors. Práca popisuje teoretické základy komoditných trhov a princípy obchodovania, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Koláčná, Veronika
  Diplomová práce posuzuje finanční situaci podniku, který se zaměřuje na povrchovou úpravu. Zkoumaným obdobím je rozmezí let 2009-2013. Diplomová práce je rozdělena do několika částí. První pojednává o teoretických metodách ...
 • Technická analýza 

  Spáčil, Přemysl
  Tato diplomová práce je zaměřena na vývoj, optimalizaci a testování automatických obchodních systémů (AOS) s využitím technické analýzy. První část popisuje především teoretická východiska a poté následuje praktická část ...
 • Návrh marketingového mixu společnosti 

  Kaňa, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá marketingovým mixem fotbalového klubu FC Zbrojovka Brno. Celá práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První kapitola definuje základní teoretické termíny v pojetí marketingu. Hlavním cílem ...
 • Podnikatelský záměr - zřízení kavárny a vinárny včetně ekonomického vyhodnocení. 

  Kneiflová, Zdena
  Diplomová práce se zaměřuje na vypracování podnikatelského záměru na založení kavárny a vinárny s domácími produkty v městské části Brno Černovice. Po zpracování analýzy trhu a vyhodnocení marketingového průzkumu je v ...
 • Návrh komunikační strategie produktu 

  Zavřelová, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá návrhy na zlepšení komunikace značky intimní hygieny Lactacyd společnosti Omega Pharma. Práce je rozdělena na 3 hlavní části. V první části jsou popsána teoretická východiska. Ve druhé části ...