• Stanovení hodnoty podniku 

    Věžníková, Lucie
    Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty vybrané společnosti pomocí výnosové metody diskontovaných peněžních toků a ekonomické přidané hodnoty. Praktická část vychází z části teoretické, kde jsou popsána teoretická ...