Now showing items 1-20 of 473

 • Podnikatelský plán pro založení vlastní firmy specializující se na prodej golfových míčků v České republice prostřednictvím e-commerce 

  Nykl, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro založení firmy specializující se na prodej golfových míčků v České republice formou e-commerce. Práce postupuje od vymezení základních pojmů v teoretické části, ...
 • Studie průběhu zakázky organizací 

  Děchtěrenková, Šárka
  Diplomová práce se zabývá analýzou průběhu zakázky u firmy CeWe Color od objednávky až po postup při případných reklamacích. Práce je složena z teoretické, analytické a praktické části. V rámci teorie jsou vysvětleny ...
 • Finanční deriváty v praxi 

  Dalekorejová, Petra
  Předmětem diplomové práce „Finanční deriváty v praxi“ je analýza jednotlivých druhů finančních derivátů. První část se věnuje obecné charakteristice derivátů. Prostřední část se věnuje popisu konkrétních druhů derivátů a ...
 • Návrh marketingového mixu společnosti 

  Kaňa, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá marketingovým mixem fotbalového klubu FC Zbrojovka Brno. Celá práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První kapitola definuje základní teoretické termíny v pojetí marketingu. Hlavním cílem ...
 • Využití automatických obchodních systémů na komoditních trzích 

  Herich, Martin
  Diplomová práca sa zameriava na využite automatizácie obchodovania s komoditami pomocou automatických obchodných systémov – expert advisors. Práca popisuje teoretické základy komoditných trhov a princípy obchodovania, ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Boreček, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou informačního systému společnosti DATASoftware, spol. s.r.o. Po posouzení silných a slabých stránek systému budou navrženy změny, jejichž realizace by měla vést ke zvýšení přidané ...
 • Marketingová strategie společnosti S.E.N. OKNA A DVEŘE spol. s r.o. 

  Suchý, Marek
  Předmětem diplomové práce je návrh marketingové strategie podniku S.E.N. OKNA A DVEŘE spol. s r.o. působící na trhu s výplněmi stavebních otvorů. Práce na základě znalostí získaných v teoretické části a informací zjištěných ...
 • Aplikace mezinárodního účetního standardu pro malé a střední firmy 

  Letková, Nina
  Diplomová práca sa zaoberá aplikáciou medzinárodného účtovného štandardu vykazovania pre malé a stredné podniky. Predmetom práce je definovať základný rámec pre vykazovanie podľa IFRS pre SME, analyzovať rozdiely medzi ...
 • Návrh na zlepšení slaďování pracovního a soukromého života ve vybrané společnosti 

  Majkusová, Daniela
  Diplomová práce se zabývá problematikou slaďování pracovního a soukromého života. Cílem diplomové práce je navrhnout opatření vedoucí k efektivnějšímu přístupu ke slaďování pracovního a soukromého života ve vybrané ...
 • Návrh marketingové strategie pro reklamní agenturu 

  Packová, Klára
  Diplomová práce se zabývá návrhem vhodné marketingové strategie pro reklamní agenturu, která hodlá rozšířit svůj sortiment poskytovaných služeb. V první části práce jsou rozebrána teoretická východiska, která jsou ve druhé ...
 • Technická analýza 

  Spáčil, Přemysl
  Tato diplomová práce je zaměřena na vývoj, optimalizaci a testování automatických obchodních systémů (AOS) s využitím technické analýzy. První část popisuje především teoretická východiska a poté následuje praktická část ...
 • Využití guerilla marketingu v předvolební kampani 

  Horáčková, Simona
  Tato diplomová práce se zabývá aplikací guerilla marketingu v předvolební kampani. První část obsahuje teoretické východisko, kde objasňuji marketingovou komunikaci, současné trendy v marketingové komunikaci a také definuji ...
 • Marketingová strategie nové produktové řady 

  Machala, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro již zavedenou firmu vyrábějící zdvihací zařízení pro tělesně postižené, která rozšiřuje svůj sortiment o prodej výtahů. Marketingová strategie je sestavena na ...
 • Návrh a realizace projektu pro vytvoření online marketingu Event teamu společnosti Unifer o.p.s 

  Drápal, Dušan
  Diplomová práce se zabývá využitím projektového managementu pro návrh a realizaci projektu na vytvoření webového portálu pro eventový tým společnosti UNIFER o.p.s. Práce detailně popisuje předprojektovou, projektovou a ...
 • Návrh aplikačního softwaru pro personalisty pomocí projektu 

  Kovaříková, Monika
  Diplomová práce se zabývá návrhem aplikačního softwaru pro personalisty společnosti AZ, s.r.o. Zaměřuje se na zmapování činností spojených s realizací vzdělávacích kurzů. Diplomová práce předkládá návrh pro zjednodušení ...
 • Kritická analýza vstupu společnosti na německý trh a porovnání s analýzou expanze společnosti na polský trh 

  Novák, Roman
  Tato diplomová práce se věnuje kritické analýze vstupu společnosti Student Agency na německý trh a srovnání s analýzou vstupu téže společnosti na trh polský. V první části se práce zabývá teoretickými poznatky k jednotlivým ...
 • Role evropských fondů při investicích v malých a středních podnicích na Madeiře 

  Hudek, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá Evropskými Fondy a jejich roli při zmenšování rozdílů mezi chudšími a bohatšími regiony EU. Hlavním cílem práce je finanční analýza vybrané společnosti a navržení investičního projektu s ...
 • Bezpečnost elektronického bankovnictví 

  Pařil, Jan
  Hlavním zaměřením diplomové práce je elektronické bankovnictví a jeho bezpečnost. Práce obsahuje zhodnocení současného stavu zabezpečení elektronického bankovnictví, možné hrozby napadení elektronického bankovnictví a ...
 • Návrh webové prezentace a informačního systému pro Penzion Radost 

  Heclová, Hana
  Diplomová práce se zabývá vytvořením návrhu webové prezentace a informačního systému pro Penzion Radost a jeho realizací. Vymezuje teoretická východiska nutná pro tvorbu webových stránek a informačního systému, analyzuje ...
 • Marketingová komunikace podniku 

  Tomšů, Michaela
  Diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací restaurací U Malířů a Pálffy palác s cílem odhalit nedostatky současných nástrojů a navrhnout nové, které se budou podílet na zviditelnění a konkurenceschopnosti. První ...