Poslední příspěvky

 • Návrh zásobování a skladovaní ve společnosti Tipafrost a.s. 

  Venhoda, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na zásobování a skladování ve zvolené společnosti. Práce obsahuje analýzu současného systému zásobování a skladování ve vybrané společnosti TIPAFROST, a.s., která se zabývá výrobou mražených ...
 • Návrh podnikatelského záměru pro založení penzionu 

  Drozdová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro ubytování. Práce obsahuje základní teoretické poznatky, které jsou následně převedeny a aplikovány v praxi. V práci nalezneme analýzu trhu a konkurenčního ...
 • Návrh na organizační změnu malé firmy 

  Danovič, Marcel
  Bakalárska práca pojednáva o organizačnej zmene malej spoločnosti. Predmetom tejto práce je výber vhodných analýz, prevedenie analýzy súčasného stavu, návrhu organizačnej zmeny a prevedenie návrhu. Výsledkom práce sú návrhy ...
 • Vyhodnocení nákladů na logistické činnosti podniku se zaměřením na skladování 

  Žundálek, Martin
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci materiálových toků z hlediska logistické činnosti ve výrobním podniku. Základní informace o nákladech a skladování jsou představeny v teoretické části. Dále byl představen ...
 • Vliv hospodářského cyklu na vývoj pojišťovnictví v České republice a v Německu 

  Chocholáč, Jan
  Tato bakalářská práce analyzuje vliv vývoje hospodářského cyklu na pojistný trh v České republice a Německu a částečně je i srovnává. V první části práce popisuje důležitá východiska, stanovuje konkrétní cíle práce a ...
 • Směrnice pro vedení účetnictví obchodní korporace a její daňové aspekty 

  Marhold, Petr
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vnitřních směrnic ve společnosti COMGUARD s.r.o. První část je zaměřena na teoretická východiska tvorby vnitropodnikových směrnic v oblasti účetnictví, a to především na platnou ...
 • Inovace marketingového plánu mezinárodních atletických závodů ve skoku vysokém 

  Douchová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá návrhem marketingového plánu pro Beskydskou laťku. V teoretické části je definována terminologie marketingu. Praktická část je zaměřena na samotný návrh marketingového plánu pro Beskydskou laťku. ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje podnikání 

  Kuncová, Kateřina
  Bakalářská práce je návrhem k vytvoření podnikatelského záměru rozvoje podnikání. Analyzuje současný stav podnikatelského subjektu a na základě současného stavu je vypracován návrh na zlepšení situace. Především se jedná ...
 • Analýza daňových změn v souvislosti s Novým občanským zákoníkem 

  Svobodová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá obměnami v zákoně o dani z příjmů a zdaněním nemovitostí. Cílem práce je analýza a popis změn právní úpravy zákona o dani z příjmů a zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. Dílčím cílem je výpočet ...
 • Change management v prostředí vybraných sportovních organizací 

  Stankovičová, Jana
  Táto práca sa zaoberá change managementom v prostredí vybraného tenisového klubu. Najskôr je popísaná história tenisu, jeho vznik a pravidlá. Potom sa práca zameriava na analýzu súčasného stavu klubu, jeho chod a podmienky ...
 • Návrh na zlepšení motivace v podniku 

  Bartáková, Vendula
  Předmětem bakalářské práce Návrh na zlepšení motivace v podniku je zkoumání motivace lidí pro práci ve strukturálním podniku a dále pak motivace pro dlouhodobou činnost v daném podniku a problémy spojené s fungováním v ...
 • Studie podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy v městě Brně 

  Matička, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá cyklistickými podmínkami v městě Brně. První teoretická část se věnuje přednostem dopravy na kole ve městě, možnostmi dalšího rozvoje a financování. Druhá část práce analyzuje současné podmínky ...
 • Návrh motivačního systému ve společnosti Clia, s.r.o. 

  Rauschová, Lenka
  Cílem mé bakalářské práce je navrhnout vhodný motivační systém pro společnost Clia, s.r.o. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy motivace. Součástí práce je i analytické šetření, na jehož základě vyjdou najevo ...
 • Marketingový plán pro společnost K2 atmitec, s.r.o. 

  Toth, Václav
  Předmětem bakalářské práce je sestavení marketingového plánu pro společnost K2 atmitec, s.r.o. První část práce se zabývá teoretickými východisky, založenými na odborné literatuře. Druhá část je zaměřena na analýzu současného ...
 • Marketingové aktivity Dalešického cukrářství 

  Vidlák, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá rozborem marketingového mixu společnosti Dalešické cukrářství. Teoretická část rozebírá základní pojmy marketingu, marketingový mix a jeho nástroje a rozdíly v marketingovém mixu u společnosti ...
 • Podnikatelský plán pro založení vegetariánské restaurace 

  Vyčítalová, Michaela
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení vegetariánské restaurace, jejíž součástí je alternativní klub, který bude sloužit pro hudební i divadelní vyžití. Práce zahrnuje teoretická východiska podstatná ...
 • Analýza demografického vývoje obce Police 

  Janoušek, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu demografického vývoje v obci Police. Práce zahrnuje statistické metody časových řad a použití jejich charakteristik. K zjištění prognózy vývoje je využita regresní analýza. ...
 • Reporting vybrané firmy 

  Procházková, Kristýna
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou zavádění reportingu. Z provedených analýz vyplynulo, že reporting výroby nemá. Potřebuje jej pro zavedení a vytvoření podmínek pro získávání informací. Proto součástí ...
 • Zdanění elektronického obchodu 

  Vacková, Radka
  Hlavní náplní bakalářské práce je daňová optimalizace elektronického obchodu, která přináší jeho majiteli minimální odvodové povinnosti týkající se provozu tohoto elektronického obchodu.
 • Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku 

  Čáslavská, Markéta
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku daní z příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku v roce 2014. Práce popisuje daňový systém a postup zdaňování příjmů fyzických osob ve vybraných státech. Praktická ...

Zobrazit další