Poslední příspěvky

 • Komunikační mix společnosti Výtvarný-Shop.cz 

  Svobodová, Martina
  Tato bakalářská práce si klade za úkol zhodnotit stávající situaci komunikačního mixu společnosti, která se zabývá prodejem výtvarných materiálů a pomůcek, a to ve dvou prodejnách a na internetovém obchodě. V teoretické ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Reigl, David
  Bakalářská práce se zabývá posouzením finanční situace společnosti Český Caparol s.r.o. v období let 2009 – 2013 za pomocí vybraných metod finanční analýzy. Zjištěné hodnoty ukazatelů následně slouží k posouzení finančního ...
 • Řízení zásob pomocí statistických metod 

  Vitaskova, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá využitím vybraných statistickým metod pro řízení stavu zásob ve společnosti Honeywell, s. r. o. Práce je rozdělena na tři hlavní části: teoretickou, praktickou a návrhovou. Teoretická část shrnuje ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Maléř, Antonín
  Cílem této práce je zhodnotit současnou finanční situaci vybraného podniku na základě vybraných metod finanční analýzy a navrhnout opatření, která by mohla finanční situaci zlepšit.
 • Studie průběhu zakázky obchodním podnikem 

  Hladík, Pavel
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na průběh zakázky v obchodním podniku Falco computer, s.r.o., který se zabývá instalací slaboproudých sítí a poskytování dalších IT služeb. Ve své práci se věnuji podrobné analýze současného ...
 • Benefity tělovýchovných aktivit a sportu 

  Repák, Milan
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou telovýchovných aktivít a športu. Na základe štúdia literatúry a výsledkov odborných štúdií približuje a objasňuje riziká spojené s nedostatkom pohybovej aktivity v priebehu celej ...
 • Měření a zhodnocení výkonnosti podniku 

  Jelen, Radek
  Předmětem bakalářské práce „Měření a zhodnocení výkonnosti podniku“ je finanční analýza společnosti Bučovice Tools a.s. v letech 2010 až 2014. První část vymezuje teoretické poznatky a specifikuje pojmy souhrnných ukazatelů ...
 • Návrh pro rozvoj podniku působícího v oblasti jazykového vzdělávání 

  Reitoral, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rozvoje malého podniku, kde hlavním předmětem podnikání jsou služby v oblasti jazykového vzdělávání určených jak pro jednotlivce, tak i firmy. Teoretická část je zaměřena zejména na ...
 • Komunikační mix společnosti Fabory CZ Holding s.r.o. 

  Záhradník, Šimon
  Bakalářská práce se zabývá návrhy změn v marketingové komunikaci společnosti Fabory CZ Holding s.r.o. Cílem práce je navrhnout takové zlepšení, které podniku přinesou přidanou hodnotu v oblasti marketingu, přičemž tyto ...
 • Podnikatelský záměr 

  Husáková, Helena
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského záměru pro novou posilovnu v Brně pro ženy. Všechny možnosti řešení vychází z přesné analýzy trhu. Výchozím bodem pro vytvoření správného obrazu o trhu se stává teoretická část, ...
 • Financování bydlení v rámci finančního plánu koncového klienta 

  Pražák, Antonín
  Tato bakalářská práce se zabývá financováním bydlení a jeho dopady na tvorbu finančního plánu člověka. V práci jsou srovnány dva nejčastější produkty využívané za účelem financování bydlení, kterými jsou hypoteční úvěr a ...
 • Podnikatelský plán na založení malého podniku 

  Říhová, Kristýna
  Tato práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu pro konkrétní podnik malého rozsahu a jeho následné realizovatelnosti a ověření konkurenceschopnosti v českém tržním prostředí. Celá práce je rozdělena na praktickou ...
 • Návrh motivačního systému ve společnosti Clia, s.r.o. 

  Rauschová, Lenka
  Cílem mé bakalářské práce je navrhnout vhodný motivační systém pro společnost Clia, s.r.o. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy motivace. Součástí práce je i analytické šetření, na jehož základě vyjdou najevo ...
 • Optimalizace zdanění společnosti 

  Gretschelová, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá problematikou společného podnikání více fyzických osob podle nového občanského zákoníku. Zaměřuje se na daňové aspekty před a po založení společnosti, zdanění fyzických osob a výpočet daňové ...
 • Návrh počítačové sítě multimediální domácnosti 

  Herman, Jaromír
  Předmětem bakalářské práce je návrh počítačové sítě multimediální domácnosti na základě požadavků investora. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První část obsahuje teoretická východiska problematiky návrhu počítačové ...
 • Návrh internetových stránek 

  Erle, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou internetových stránek firmy Malokapacitní jatka Machač, s.r.o. pomocí jazyka HTML a kaskádového stylu CSS za účelem zvýšení poptávky po firmě. Práce obsahuje teoretické ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Šimíčková, Klára
  Bakalarska prace je zamerena na analyzu stavajiciho stavu informacniho systemu vybrane organizace a na analyzu jeho efektivnosti, kdy hlavnim ukolem je posoudit tento stav a navrhnout zmeny, ktere budou vest k jeho zlepseni ...
 • Komparace podnikatelských úvěrů UniCredit Bank s podnikatelskými úvěry vybraných bank 

  Brázdilová, Monika
  Bakalářská práce je zaměřena na komparaci podnikatelských úvěrů, konkrétně kontokorentních úvěrů, společnosti UniCredit Bank s podnikatelskými úvěry vybraných bank na základě stanovených kritérií. Teoretická část se zabývá ...
 • Daňové ráje a jejich využití 

  Malý, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá tématem daňových rájů a jejich využití. Dále probírá s tím související problematiku mezinárodního daňového plánování. Je rozdělena na tři části. V té první, teoretické, popisuje základní pojmy ...
 • Návrh a zavedení databázového modelu pomocí VBA 

  Dóczy, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu a implementaci databázového modelu. Včetně teoretické části obsahuje práce způsob a postup k vytvoření a zavedení funkčního databázového modelu do podniku a následně jeho ...

Zobrazit další