Poslední příspěvky

 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Stávek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá hodnocení finanční situace společnosti INJETON PLAST, s.r.o. Dle výsledků finanční analýzy jsou uvedeny návrhy vedoucí ke zlepšení finanční situace společnosti a její stabilizaci.
 • Podnikatelský záměr a jeho ekonomické vyhodnocení 

  Karch, Václav
  Tématem této bakalářské práce je vytvořit podnikatelský záměr pro založení internetového portálu Vstupenka.net, který bude sloužit ke zprostředkování prodeje vstupenek na nejrůznější kulturní akce v České republice. Kromě ...
 • Zhodnocení finanční situace společnosti TES VSETÍN s.r.o. a návrhy na její zlepšení 

  Spáčilová, Adriana
  Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti TES VSETÍN s.r.o. za období 2009–2013 za pomocí metod finanční analýzy a na základě zjištěných výsledků navrhnout opatření na zlepšení. Teoretická část ...
 • Návrh a ekonomické zhodnocení komunikačního mixu pro Galerii Orlí 

  Havlínová, Sabina
  Předmětem bakalářské práce „Návrh a ekonomická zhodnocení komunikačního mixu pro Galerii Orlí“ je analýza současného stavu a návrhy na jeho zlepšení pomocí jednotlivých nástrojů komunikačního mixu a následná ekonomická ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Krzemińská, Gabriela
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. v letech 2010 – 2013. Na základě výsledků finanční analýzy jsou navrhnuta řešení zjištěných problémů, která ...
 • Daňové úniky se zaměřením na DPH 

  Vonková, Anna
  Předložená práce pojednává o problematice daňových úniků, a to zejména v oblasti daně z přidané hodnoty. V teoretické části představuje institut daní, jejich vznik a účel. V navazující analytické části práce pak představuje ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Řezníčková, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti BÁČA, Polička s. r. o. od roku 2008-2012 za pomocí finanční analýzy. První část bakalářské práce obsahuje základní informace o společnosti, v druhé části ...
 • Oceňování dlouhodobého hmotného majetku podle Českých účetních standardů a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 

  Konupková, Lucie
  Zaměřením bakalářské práce, která se nazývá „Oceňování dlouhodobého hmotného majetku podle Českých účetních standardů a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví“ je analýza obou soustav, jejich vzájemné porovnání a ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů firmy Ligurský 

  Ligurský, Ivo
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení vybraných ukazatelů firmy Ligurský prostřednictvím časových řad. Teoretická část práce popisuje definice a použité metody. Praktická část se zabývá aplikací metod a rozboru výsledků ...
 • Optimalizace odměňování společníků v s.r.o 

  Hlavatá, Yvona
  Bakalářská práce se zaměřuje na možné formy odměňování společníků společností s ručením omezeným. Analyzuje dosavadní způsob odměňování společníka konkrétní společnosti a pomocí vytvořených modelů odměňování hledá ...
 • Návrh a ekonomické zhodnocení marketingové strategie podniku 

  Odrazilová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá strategickým marketingem podniku PETRA ODRAZILOVÁ PHOTOGRAPHY. Zkoumá celkovou situaci na trhu s fotografickými službami, podnik samotný, jeho silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. ...
 • Návrh kalkulačního systému pro vybraný druh výrobku 

  Žundálek, Martin
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh kalkulačního systému pro vybraný druh výrobku v brněnském odštěpném závodě Siemens s.r.o. Dále bude pojednávat o aktuálním kalkulačním systému firmy a následnému vytvoření nového ...
 • Change management v prostředí vybraných sportovních organizací 

  Stankovičová, Jana
  Táto práca sa zaoberá change managementom v prostredí vybraného tenisového klubu. Najskôr je popísaná história tenisu, jeho vznik a pravidlá. Potom sa práca zameriava na analýzu súčasného stavu klubu, jeho chod a podmienky ...
 • Směrnice pro vedení účetnictví obchodní korporace a její daňové aspekty 

  Marhold, Petr
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vnitřních směrnic ve společnosti COMGUARD s.r.o. První část je zaměřena na teoretická východiska tvorby vnitropodnikových směrnic v oblasti účetnictví, a to především na platnou ...
 • Návrh a ekonomické zhodnocení marketingového plánu podniku 

  Tomečková, Michaela
  Hlavním předmětem této bakalářské práce je vypracování návrhu marketingového plánu pro firmu Maralex trade s. r. o. a následně podat návrh a řešení v této oblasti včetně ekonomického vyhodnocení situace. Tato společnost ...
 • Návrh podnikatelského záměru pro založení penzionu 

  Drozdová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro ubytování. Práce obsahuje základní teoretické poznatky, které jsou následně převedeny a aplikovány v praxi. V práci nalezneme analýzu trhu a konkurenčního ...
 • Zavedení ekonomického softwaru pro podnikatelský subjekt 

  Kaštan, Jiří
  Bakalářská práce se zaměřuje a postup implementace ekonomického softwaru pro podnikatelský subjekt.
 • Inovace marketingové strategie vybrané sportovní akce 

  Cupalová, Nicol
  Bakalářská práce se zabývá inovací marketingové strategie pro vybranou sportovní akci GALA DANCE STARLET 2014. Teoretická východiska práce se zaměřují na obecnou teorii marketingu, specifika a trendy sportovního marketingu. ...
 • Zdaňování příjmů právnických osob v České republice a ve Švédsku - komparace 

  Sobotková, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá komparací zdaňování právnických osob v České republice a ve Švédsku. Hlavním cílem je poté srovnat systém zdaňování příjmů v těchto dvou zemích a stanovit výši daňové povinnosti u dvou ...
 • Návrh motivačního systému ve společnosti Clia, s.r.o. 

  Rauschová, Lenka
  Cílem mé bakalářské práce je navrhnout vhodný motivační systém pro společnost Clia, s.r.o. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy motivace. Součástí práce je i analytické šetření, na jehož základě vyjdou najevo ...

Zobrazit další