• Analýza vybraných ukazatelů firmy Ligurský 

  Ligurský, Ivo
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vybraných ukazatelů podniku prostřednictvím časových řad. Teoretická část práce popisuje definice a použité metody. Praktická část se zabývá aplikací metod a rozboru výsledků analýzy. ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů podniku pomocí analýzy časových řad 

  Odehnal, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá problematikou finančních ukazatelů společnosti ELKOV elektro a.s. Tato práce je zaměřena na použití analýzy vybraných finančních ukazatelů, které hodnotí finanční zdraví podniku a statistických ...
 • Návrh realizace počítačové sítě v prostředí restaurace a hudebního klubu 

  Matušů, Milan
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku návrhu a tvorby počítačové sítě pro restaurační zařízení s music clubem. Mimo samotného návrhu strukturované kabeláže a zařízení obsahuje také analýzu současného stavu a teoretická ...
 • Podíl zaměstnaneckých benefitů se sportovním obsahem na kvalitě života zaměstnanců s převážně sedavým zaměstnáním 

  Raiskup, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku nedostatečnosti v pohybových činnostech u zaměstnanců se sedavým zaměstnáním, špatně nastavených stereotypů lidského těla, nedostatku pohybových aktivit a pohybu samotného. ...
 • Inovace marketingové strategie vybrané sportovní organizace 

  Šášková, Simona
  Bakalářská práce se zabývá inovací marketingové strategie pro vybranou sportovní organizaci TANEČNÍ STUDIO B-FRESH. Teoretická východiska práce se zaměřují na obecnou teorii marketingu, specifika a trendy sportovního ...
 • Srovnání zdanění fyzických osob v České republice a ve Švédsku 

  Navrátilová, Pavla
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zdaňování příjmů fyzických osob. Tato práce se zabývá komparací zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a ve Švédsku. Součástí práce je také srovnání systémů zdaňování ...
 • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

  Urban, Pavel
  Hlavní téma této bakalářské práce je zpracování návrhu průběhu zakázky podnikem k maximální spokojenosti se zaměřením na dodací termíny, jakost a náklady. Konkrétně v podniku Cimbria HMD, s.r.o. Litomyšl, který se zabývá ...
 • Senioři a jejich přístup k pravidelným pohybovým aktivitám 

  Dvořáčková, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá účastí a přístupem seniorů na pravidelných pohybových aktivitách. V teoretické části se zaměřuje na danou problematiku zlepšení účasti neaktivních seniorů na pohybových aktivitách a vymezuje ...
 • Hodnocení finanční situace vybraného podniku 

  Střeštíková, Iveta
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční situaci společnosti OHL ŽS, a.s. v období let 2009 – 2013. První část vymezuje teoretické základy metod finanční analýzy, její nástroje, ukazatele a způsoby použití. Ve druhé části ...
 • Podnikatelský plán na založení malého podniku 

  Konvičný, Filip
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vypracování podnikatelského plánu, konkrétně prodeje mobilních telefonů a jejich příslušenství. Práce vychází z teoretických podkladů, analyzuje prostředí, možná rizika a odráží informace ...
 • Projekt – Středoškolská sportovní liga 

  Novotný, Dominik
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření konceptu středoškolské sportovní ligy v České republice a na její praktické využití. Práce zobrazuje všechny potřebné informace k vytvoření sportovní ligy na středních školách. Je ...
 • Zdravý životní styl jako příležitost prevence onemocnění 

  Dobešová, Monika
  Hlavním cílem bakalářské práce je analýza zdraví a životního stylu vysokoškolských studentů v Brně formou dotazníkového šetření a návrh plánu zdravého životního stylu s jeho ekonomickým vyhodnocením pro jedince. Dílčím ...
 • Zajištění funkčnosti IT v projekční kanceláři – outsourcing nebo pracovní poměr? 

  Divišová, Dominika
  Společnost ABC spol. s r.o. v současné době využívá outsourcing v oblasti informačních technologií, který se pro společnost stává nevyhovujícím. Řešením by mohlo být přijetí nového zaměstnance do IT oblasti. Bakalářská ...
 • Marketingová komunikace značky Engine Tables na sociálních sítích 

  Pokorný, Marek
  Cílem bakalářské práce je, propagace značky Engine Tables na nových sociálních sítích a zlepšení propagace na stávajících sociálních sítích. V teoretické části se zabývám základními pojmy marketingu a metodami práce. ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace osobních nákladů 

  Juřičková, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá strukturou pracovněprávních vztahů a osobními náklady vynaloženými v souvislosti s těmito pracovněprávními vztahy. Zaměřuje se na minimalizaci osobních nákladů na zaměstnance při nutnosti zvýšení ...
 • Systém řízení zásob ve výrobním podniku 

  Šimčíková, Markéta
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem optimalizace systému řízení zásob pro jeden z podniků koncernu Hella KGaAHueck & CO, který spadá pod vedení podniku Hella Autotechnik Nova, s.r.o. Nejdříve vysvětluje obecné pojmy ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Turisová, Alena
  Bakalářská práce se zaobírá analýzou informačního systému podniku a návrhy na jeho zlepšení. První část je zaměřena na uvedení čitatele do problematiky prostřednictvím vysvětlení důležitých pojmů. Ty tvoří potřebný podklad ...
 • Hodnocení finanční situace vybraného podniku 

  Skopal, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybraného podniku a jeho vývoje během let 2009 - 2013. Pomocí finanční analýzy a jejich jednotlivých metod výpočtů bude popsána aktuální situace podniku, její ...
 • Optimalizace logistiky skladu klínových řemenů dle četnosti odběrů 

  Výborná, Kateřina
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku týkající se skladu klínových řemenů ve společnosti RUBENA, a.s. Práce je složena z teoretické, analytické a návrhové části. První část obsahuje teoretické poznatky z logistiky ...
 • Podnikatelský záměr - založení baru 

  Vrána, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského záměru k založení baru v centru města Kyjova. Práce je složena ze tří částí. První obsahuje teoretická východiska, týkající se jednotlivých částí podnikatelského ...