Now showing items 1-20 of 502

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Rybová, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku v letech 2009 - 2013. První část práce obsahuje teoretické poznatky, které jsou využity v praktické části. Ve druhé části práce jsou uvedeny základní ...
 • Matematické modelování úloh výrobního plánování 

  Poláchová, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci výrobního plánování prostřednictvím programu MS Excel. Práce obsahuje návrh rozšíření doplňku Řešitel o uživatelsky přívětivé funkce, které usnadní optimalizaci podnikových procesů.
 • Zhodnocení finanční situace pojišťovny a návrhy na její zlepšení 

  Šimek, Jan
  Bakalářská práce vyhodnocuje finanční situaci České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group v letech 2009 - 2013. Z počátku jsou vymezena teoretická východiska, na která se následně aplikují metody finanční ...
 • Financování projektů města s podporou dotací 

  Partlová, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku financování projektu obcí s podporou dotací. Zabývá se řešením dvou projektů, na kterých by měli být využity dotace ze strukturálních fondů EU nebo z fondů státního rozpočtu. ...
 • Analýza vymáhání pohledávek u Zemědělského družstva Hrotovice, družstvo 

  Pelánová, Jana
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zajištění a vymáhání pohledávek po splatnosti. Teoretická část se zabývá vznikem pohledávek, jejich zajištěním, promlčením a zánikem. Stěžejní část tvoří objasnění podstaty ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů firmy Ligurský 

  Ligurský, Ivo
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení vybraných ukazatelů firmy Ligurský prostřednictvím časových řad. Teoretická část práce popisuje definice a použité metody. Praktická část se zabývá aplikací metod a rozboru výsledků ...
 • Problematika zaměstnávání zdravotně postižených osob 

  Poláchová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá zaměstnáváním zdravotně postižených osob. Zaměřuje se zejména na to, kdo je osobou zdravotně postiženou, jak zákon upravuje zaměstnávání těchto osob, na příspěvky, které může poskytovat Úřad práce ...
 • Návrh optimalizace výrobního procesu 

  Neckařová, Ivana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci výrobního procesu vyhřívaných dveří ve společnosti SCHOTT FLAT GLASS CR, s.r.o., kde dochází k časovým prostojům z důvodů nevybalancování pracovišť a nepřizpůsobeného layoutu ...
 • Optimalizace daňové povinnosti právnické osoby 

  Kühnová, Nikola
  Bakalářská práce se zaměřuje na zákonnou možnost snížení daňové povinnosti právnické osoby. Jako výdaj (náklad) vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů využije rezervy na opravu hmotného majetku, příspěvek na ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Benušová, Eva
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti Orionreal s.r.o. v Brně v období 2004-2013. Rozbor finanční situace podniku je založen na metodách finanční analýzy, zdrojem vstupních informací jsou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hurytová, Kristýna
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti ADC Czech Republic v letech 2010-2014. První částí jsou teoretická východiska, zabývající se vysvětlením finančních ukazatelů, jsou zde uvedeny vzorce ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Lazový, Matúš
  Moja bakalárska práca sa zaoberá zhodnotením finančnej situácie spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. za obdobie od roku 2010 do 2014. Analýza prebieha pomocou vybraných metód strategickej a finančnej analýzy. V záverečnej časti ...
 • Marketingový mix CAFFE PARK Slovaňák 

  Mrázová, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingového mixu kavárny CAFFE PARK Slovaňák v Králově poli. Podnik je zaměřený na gastronomii, jeho hlavním prodejním artiklem je káva a její doplňky. Základní pojmy související ...
 • Studie pro odstranění rizik bezpečnosti práce 

  Němec, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku bezpečnosti práce na pracovišti. Poskytuje teoretická východiska k danému tématu a sleduje současnou situaci bezpečnosti práce ve firmě. Dále obsahuje analýzu rizik na pracovišti ...
 • Komunikační mix podniku 

  Norek, Milan
  Bakalářská práce se zabývá analýzou současné marketingové situace společnosti a návrhů v oblasti komunikačního mixu. Základní pojmy a teorie marketingu jsou uvedeny v první části práce. Analytická část je zaměřena na ...
 • Návrh PR aktivit pro zvýšení povědomí o podniku 

  Skočovská, Eva
  Bakalářská práce se zaměřuje na zvýšení povědomí podniku Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o. díky PR aktivitám. V této práci je provedena analýza současné situace podniku a následně provedeny návrhy na rozšíření PR aktivit. ...
 • Optimalizace skladového hospodářství ve vybraném podniku 

  Ungvári, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací skladového hospodářství. Za pomoci ABC analýzy budou položky u jednotlivých sortimentů rozděleny do skupin na základě podílů jejich průměrných spotřeb na celkové průměrné spotřebě. ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Řihák, Adam
  Cílem bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci zvoleného podniku, identifikovat slabé stránky v této oblasti a na základě provedené analýzy navrhnout opatření, vedoucích ke zlepšení finančního zdraví podniku. Tato ...
 • Návrh optimalizace webové aplikace pro sektor B2B 

  Kovařík, David
  Záměrem této práce je návrh optimalizace webu (webové aplikace) určeného pro sektor B2B (Business to Business), v jejímž důsledku by měla být signifikantním způsobem zlepšena uživatelská zkušenost při jeho používání. ...