Recent Submissions

 • Nosná ocelová konstrukce administrativní budovy 

  Ruček, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem hlavní nosné ocelové konstrukce čtyřpodlažní administrativní budovy o půdorysných rozměrech 36 x 24 m. Střechu objektu představuje zborcená plocha. Nosná konstrukce budovy sestává z šesti ...
 • Nelineární dynamická analýza konstrukce zatížena seismickými účinky 

  Navrátilová, Martina
  Diplomová práce se zabývá srovnáváním metod pro výpočet odezvy konstrukcí se seismickým zatížením. Pro výpočet jsou použity lineární a nelineární metody. V případě lineárního výpočtu je použita modální analýza pomocí spektra ...
 • Laboratorní centrum UTB Zlín - stavebně technologický projekt 

  Němec, Lukáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na stavebně technologický projekt hrubé stavby Laboratorního centra UTB ve Zlíně. Součástí práce jsou technické zprávy, technologický předpis, kontrolní a zkušební plány, návrh strojní ...
 • Polyfunkční objekt 

  Šuba, Pavel
  Diplomová práce řeší projekt polyfunkčního domu. Objekt je situován na okraji města Mikulov v katastrálním území Mikulov na Moravě. Parcelní číslo pozemku je 5087. Polyfunkční dům bude sloužit pro bydlení 26 osob a poskytování ...
 • Porovnání cen materiálů stavebního objektu v ČR a zahraničí 

  Pavlová, Nikola
  Cílem této diplomové práce je porovnat ceny stavebních materiálů v České republice a v Polsku v rámci stavebního objektu. V první teoretické části je pojednáno o rozdílech mezi stavebními klasifikacemi, třídníky a cenami. ...
 • Polyfunkční dům v Litovli 

  Obrátil, Pavel
  V rámci diplomové práce byla zpracována část projektové dokumentace pro novostavbu polyfunkčního domu v Litovli. Objekt bude sloužit zejména pro účely autobusového a vlakového nádraží, dále pak pro administrativní účely. ...
 • Trvanlivost sanačních hmot pro železobetonové konstrukce s vyšší odolnosti proti požáru 

  Počekajlo, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá studiem trvanlivosti a degradace správkových malt pro železobetonové konstrukce. V teoretické části je provedena rešerše poznatků o chování správkových malt vystavených koroznímu prostředí o ...
 • Novostavba bytového domu v Brně 

  Pichaničová, Pavla
  Diplomová práce „Novostavba bytového domu v Brně“ je zpracována ve formě projektové dokumentace. Objekt je situovaný v centru města Brna, ulice Rybářská a je zde navrženo devatenáct bytových jednotek. Budova má pět nadzemních ...
 • Vyhlídková věž v západních Jeseníkách 

  Nosková, Denisa
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení konstrukce vyhlídkové věže v západních Jeseníkách. Půdorysný tvar je tvořen pravidelným šestiúhelníkem, jehož vnější průměr je 8,0 m. Pro konstrukci stavby byly použity převážně ...
 • Most nad potokem Bystrice 

  Nani, Pavel
  Předmětem diplomové práce je podrobný statický výpočet dodatečně předpjatého betonového silničního mostu přes potok Bystrica u Banské Bystrice na Slovensku. Most je součástí odbočné větve rychlostní komunikace R1. Prostorově ...
 • Univerzitní kampus Bohunice - Stavebně technologický projekt 

  Moravec, Jan
  Tato diplomová práce řeší "Univerzitní kampus Bohunice - Stavebně technologický projekt". Jedná se o dva objekty A32 o 2 podzemních a 3 nadzemních podlažích a objekt A31 o 1 podzemním a 3 nadzemních patrech. Diplomová práce ...
 • Krematorium ve Žďáru nad Sázavou 

  Polnický, Vít
  Diplomová práce se zabývá návrhem krematoria v katastru obce Žďár nad Sázavou. Práce obsahuje projektovou dokumentaci, technickou zprávu, tepelně technické posouzení, posouzení detailů ve 2D teplotním poli, požárně technickou ...
 • Ekonomické hodnocení veřejných investních projektů 

  Nováková, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení ekonomické efektivnosti veřejně prospěšného investičního projektu. Cílem studie je porovnání předpokládaných nákladů projektu s náklady skutečně vynaloženými. Teoretická ...
 • Sportovní centrum 

  Švačková, Tereza
  Diplomová práce Sportovní centrum je zpracována na úrovni projektové dokumentace. Navrhovaný objekt je samostatně stojící na rovinném pozemku v Lipníku nad Bečvou. Má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Stavba je založena ...
 • Vliv zlepšování základové půdy na celkovou cenu stavby 

  Roudná, Veronika
  Tato diplomová práce se zaměřuje na kalkulaci nákladů vznikajících při plošném zakládání při použití odlišných způsobů stabilizace základové půdy. Zároveň s tím také posuzuje vliv způsobu založení na celkovou cenu stavby ...
 • Stanice Hasičského záchranného sboru Praha - příprava a realizace stavby 

  Revús, Adam
  Tato práce se zabývá stavebně technologickou přípravou a realizací stavby stanice hasičského záchranného sboru v Praze. Struktura práce kopíruje strukturu zadání a jsou v ní obsaženy všechny body uvedené v příloze zadání
 • Nízkoenergetická mateřská škola 

  Miczková, Markéta
  Diplomová práce na téma Nízkoenergetická mateřská škola je zpracována ve formě projektové dokumentace k provedení novostavby. Objekt je navržen na parcele 1350/5 v obci Petrovice u Karviné, katastrální území Karviná. Jedná ...
 • Technický audit vodojemů 

  Šlesinger, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na návrh metodiky technického auditu vodojemů. V první části jsou obsaženy základní informace o vodojemech, dále následuje stručný souhrn domácí legislativy týkající se zpracování plánů financování ...
 • Vyhodnocení účinnosti komplexních ochranných opatření k.ú. Jerlochovice v povodí Husího potoka 

  Matoušek, Petr
  Předmětem práce je návrh komplexního systému opatření v ploše povodí, které má sloužit jako podklad pro KPÚ obce Jerlochovice. Na základě analýzy a průzkumu území, bylo navrženo možné řešení pomocí hydrologických a erozivních ...
 • Použití předpovědního modelu při řízení vybrané soustavy nádrží 

  Michalová, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na ověření úspěšnosti předpovědních modelů průměrných měsíčních průtoků při strategickém řízení zásobní funkce vodohospodářské soustavy. Úspěšnost předpovědních modelů je testována během tří ...

View more