Poslední příspěvky

 • Přemostění řeky Svitavy a tratě ČD v Blansku 

  Smělíková, Petra
  Předmětem diplomové práce je rozpracování studie přemostění řeky Svitavy a tratě ČD v Blansku. Jedná se o pětipolový ocelový trámový silniční most s dolní mostovkou, který převádí komunikaci III. třídy. Statický systém ...
 • Nosná konstrukce obchodního centra 

  Plíšková, Iveta
  Cílem mé diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce obchodního centra v Hradci Králové. Jedná se o halu v půdorysném oblouku o rozměrech 120 x 32 m. Konstrukce je tvořená příhradovými vazníky, plnostěnnými ...
 • Vybraná investice v obci a možnosti jejího financování 

  Szusciková, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena na oblast financování ve veřejné sféře, a to především na možnosti, kterými lze veřejné investice financovat. Teoretická část práce pojednává o možnostech, které obce mají při financování jejich ...
 • Stanovení ekonomické efektivnosti developerského projektu 

  Hrdinová, Denisa
  Práce se zabývá stanovením peněžních toků a vyhodnocením ekonomické efektivnosti developerského projektu výstavby bytových domů. Teoretická část je věnována vysvětlení pojmů ekonomické efektivnost a uvedení jejich ukazatelů, ...
 • Úprava mimoúrovňové křižovatky Hradecká x Sportovní x Palackého 

  Chlíbek, David
  Předmětem diplomové práce je projektová dokumentace návrhu rekonstrukce stávající úrovňové stykové křižovatky ulic Hradecká a Palackého třída na mimoúrovňovou křižovatku. Návrh je zpracován na základě směrového výzkumu ...
 • Administrativní objekt Brno-Husovice 

  Karlík, Štěpán
  Diplomová práce řeší novostavbu administrativní budovy v Brně-Husovicích. Budova je umístěna v proluce na ulici Dukelská třída. Stavba má čtyři nadzemní podlaží a podzemí hromadné garáže. 1NP je rozděleno na klidovou zónu ...
 • Přepočet a variantní řešení ocelové konstrukce mostu na drážní komunikaci 

  Boček, Michal
  Předmětem této diplomové práce je posouzení stávajícího ocelového železničního jednokolejného mostu podle v současnosti platných norem. Konstrukčně je most řešen jako tři prosté nosníky o rozpětí 25 ; 98 a 25m , krajní ...
 • Lávka pro pěší 

  Grussmann, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem a komplexním statickým posouzením dřevěné nosné konstrukce zastřešené lávky pro pěší. Výpočtová část práce je rozdělena do tří hlavních kapitol, které se věnují stanovení účinků zatížení ...
 • Stanovení viskozity pro různé typy splaškových vod 

  Glombová, Pavla
  Cílem diplomové práce je popis viskozity jako fyzikální vlastnosti kapalin, dále popis problematiky navrhování různých typů stokových sítí (tlakové, podtlakové a gravitační kanalizace), experimentální stanovení viskozit ...
 • Plavecký bazén s posilovnou 

  Danielová, Petra
  Předmětem projektu je novostavba krytého plaveckého bazénu s posilovnou o rozměrech 63,2x32,4 m a návštěvní kapacitě cca 250 000 osob za rok, nacházející se ve Valašských Kloboukách (parc.č. 2210/1, 2200/11, 2203, 2194, ...
 • Bytový dům 

  Černá, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací bytového domu. Bytový dům je situován na území Jihomoravského kraje, okres Znojmo, v obci Olbramovice, katastrální území č. 709930 – Olbramovice u Moravského Krumlova. ...
 • Oprava a zesílení železobetonové stropní konstrukce 

  Ehrenberger, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá řešením opravy a zesílení stropní konstrukce porušené nadměrným průhybem. Cílem práce je navrhnout zesílení stropní konstrukce vhodnou metodou. Návrh obsahuje výpočet předpětí a odpovídajících ...
 • Provozně technický stav objektů separace na úpravnách vody 

  Pešout, Jakub
  Úkolem této diplomové práce bylo stanovení provozně technických parametrů separačních objektů na úpravnách vody. V první části se nachází teoretická část poskytující základní informace k této problematice. V druhé části ...
 • Dálniční viadukt 

  Polách, Marek
  Práce se zabývá návrhem přemostění údolí potoka Hrabyňka na přeložce silnice I/II. Na základě poskytnutých podkladů jsou navrženy 3 varianty přemostění. Pro každou z nich je zpracován podélný a příčný řez. Dále je vybrána ...
 • Penzion 

  Koršala, Martin
  Předmětem diplomové práce je vyhotovení projektové dokumentace stavební části novostavby Penzionu s restaurací a vinným sklepem. Objekt se nachází ve Vážanech nad Litavou. Svým umístěním spadá pod Velkopavlovickou oblast. ...
 • Horský penzion 

  Landecký, Tomáš
  Předmětem zpracování diplomové práce je zhotovení dokumentace pro provedení stavby. Navrženou stavbou je horský penzion. Stavební parcela se nachází v katastrálním území Poteč. Projektová dokumentace byla zpracována v ...
 • Zdroje pitné vody a jejich technické provedení 

  Machač, Tomáš
  V dnešní době se stává stále aktuálnějším tématem obnova vodárenské infrastruktury. Postupná obnova je jedním z klíčových bodů pro dlouhodobé udržení kvalitního a bezporuchového provozu. Nejzákladnějším prvkem celého ...
 • Hotel Apollo v Tatranské Lomnici 

  Mikuška, Tomáš
  Diplomová práca sa zaoberá projektovou dokumentáciou hotela v Tatranskej Lomnici.Objekt je navrhnutý ako samostatne stojaci so štyrmi nadzemnými podlažiami.Podorys objektu má tavr písmena "T".V prvom nadzemnou podlaží sa ...
 • Posouzení finanční efektivnosti koupě vlastního bytu jako možných alternativ řešení bydlení 

  Adámek, Pavel
  Cílem této diplomové práce je v první části shromáždit teoretické a metodické poznatky o zdrojích financování při koupi vlastního bydlení a plánování osobních financí rodiny. Ve druhé, praktické části jsou pak poznatky ...
 • Porovnání švédského a amerického konceptu návrhu směsí s CRmB 

  Puda, Adam
  Tato práce se zabývá porovnáním dvou návrhových konceptů pro výrobu asfaltových směsí s použitím pojiva modifikovaného pryžovým granulátem. Návrhové koncepty pocházejí ze Švédska a USA. V teoretické části jsou stanoveny ...

Zobrazit další