Now showing items 1-20 of 635

 • Yacht Club Hlučín 

  Kučera, Radim
  Práce řeší novostavbu samostatně stojícího objektu Yacht clubu. Objekt je umístěn na parcele č. 1303/3 katastrálního území Kozmice na břehu hlučínského jezera v rekreačním areálu. Stavba se nachází na hranici záplavové ...
 • Středoevropské forum Olomouc 

  Jung, Adam
  Diplomová práce byla zpracována jako architektonická studie. Předmětem řešeného návrhu je rozšíření Muzea umění Olomouc o novostavbu Středoevropského fóra Olomouc SEFO. Ve stávající budově muzea se dispozičně upravuje pouze ...
 • Nemocnice v Pardubicích - příprava a organizace přístavby pavilonu 

  Záleský, Martin
  Diplomová práce řeší přípravu a organizaci výstavby přístavby Multioborového pavilonu v Pardubické nemocnici. Obsahem diplomové práce je průvodní a souhrnná technická zpráva, technologické předpisy pro CFA piloty a kontaktní ...
 • Návrh modernizace žst. Slavkov u Brna 

  Řehůřek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem modernizace železniční stanice Slavkov u Brna. Cílem je navrhnout úpravu nástupišť pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Rozhodnout, jestli lze realizovat nástupiště s ...
 • Dům s pečovatelskou službou 

  Uhrová, Anna
  Diplomová práce řeší návrh domu s pečovatelskou službou na pozemku v Říčkách, okres Brno - venkov. Dům je nepodsklepený, rozdělený na dvě části - objekt pro bydlení a objekt pro veřejnost. Objekt pro veřejnost má dvě ...
 • Sportovní hala 

  Zogata, Pavel
  V diplomové práci je vypracován návrh nosné ocelové konstrukce sportovní haly o půdorysných rozměrech 45x54 m, maximální výškou 15,5 m, pro oblast Znojmo. Ve statickém výpočtu jsou navržený a posouzeny hlavní nosné konstrukční ...
 • Vývoj vlastnictví nemovitostí na Kroměřížsku 

  Scheichenost, Jan
  Práce se zabývá vývojem vlastnictví v osmi katastrálních územích v okrese Kroměříž sjednocených pod název Zdounecko. Zabývá se stručnou historií pozemkových evidencí a hlavních období velkých přesunů majetků od doby vedení ...
 • Zdroje pitné vody a jejich technické provedení 

  Machač, Tomáš
  V dnešní době se stává stále aktuálnějším tématem obnova vodárenské infrastruktury. Postupná obnova je jedním z klíčových bodů pro dlouhodobé udržení kvalitního a bezporuchového provozu. Nejzákladnějším prvkem celého ...
 • Nosná konstrukce obchodního centra 

  Plíšková, Iveta
  Cílem mé diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce obchodního centra v Hradci Králové. Jedná se o halu v půdorysném oblouku o rozměrech 120 x 32 m. Konstrukce je tvořená příhradovými vazníky, plnostěnnými ...
 • Některá specifika komunikace ve stavebnictví 

  Eimann, Kamil
  Diplomová práce se zabývá některými specifiky komunikace ve stavebnictví. Jako konkrétní oblast si práce vybírá komunikaci se stavebními úřady na území ČR. Teoretická část je zaměřena na vymezení veřejné správy, charakteristiku ...
 • Cena stavebního objektu stanovená pro různé účely 

  Kaláb, Jiří
  Cílem práce je stanovit cenu vybraného stavebního objektu pro různé účely pomocí položkového rozpočtu a metod pro oceňování nemovitostí dle platných právních předpisů. Vysvětlit základní pojmy při oceňování nemovitostí, ...
 • Stanovení viskozity pro různé typy splaškových vod 

  Glombová, Pavla
  Cílem diplomové práce je popis viskozity jako fyzikální vlastnosti kapalin, dále popis problematiky navrhování různých typů stokových sítí (tlakové, podtlakové a gravitační kanalizace), experimentální stanovení viskozit ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v obytné budově 

  Vilhelmová, Marie
  Diplomová práce řeší problematiku zdravotně technických instalací v obytné budově v Brně. Teoretická část se věnuje vývoji bytových jader postupem času. Experimentální část je zaměřena na varianty zadaného bytového jádra. ...
 • Senior cohousing 

  Výtisková, Jana
  Senior cohousnig je situován v Moravskoslezském kraji města Orlová a je řešen jako areál. Jedná se o novou formu bydlení pro seniory na území České republiky. Volně se dá přeložit jako „blízké sousedské bydlení pro seniory“. ...
 • Bytový dům, Brno - Židenice 

  Jurka, František
  Předmětem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace k bytovému domu. Dokumentace obsahuje všechny náležitosti dle platných předpisů. Dům je navržen jako samostatně stojící podsklepený dům s jedním podzemním ...
 • Provozní budova na vodním díle 

  Bárta, Pavel
  Předmětem práce je provozní budova na vodním díle, která je umístěna v katastrálním území Loučky u Zátoru. Budova je určena pro zajištění provozu a bezpečnosti nově navrhovaného vodního díla. Objekt je samostatně stojící, ...
 • Zatížení větrem na chladící věž 

  Ehrlich, Tomáš
  Práce se zabývá studiem proudění vzduchu a stanovením účinků na tenkostěnný plášť chladící věže. Jsou prezentovány dva výpočetní modely pro mechaniku tekutin – osamělá chladící věž a skupina čtyř chladících věží. Součástí ...
 • Polyfunkční dům, ulice Přístavní, Praha 7 

  Degr, Luboš
  Předmětem této diplomové práce je novostavba polyfunkčního domu v Praze Holešovicích. Stavební pozemek je mírně svažitý, na dům bude navazovat bloková zástavba. Objekt tvoří sedm podlaží. V podzemní podlaží jsou technické ...
 • Stavebně technologický projekt železobetonové haly 

  Gajdoš, Filip
  Ve své diplomové práci se zabývám vybranými částmi stavebně - technologické přípravy stavby administrativní a výrobní haly v Holešově. Podrobněji se zabývám technologickými předpisy pro zemní a základové práce. Dále také ...
 • Novostavba administrativní budovy a školícího střediska v Humpolci - příprava realizace a řízení stavby 

  Dvořák, Tomáš
  Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt výstavby administrativní budovy v Humpolci. Tento projekt řeší hlavně hrubou vrchní konstrukci, zařízení staveniště, provádění monolitické stropní konstrukce, rozpočet a ...